برچسب:  <span>سر قفلی</span>

نحوه بازداشت سر قفلی

سر قفلی یا منافع ملك عبارت از حقوقی هستند كه ممكن است متعلق به مالك ملك باشد یا دیگری و این قبیل منافع كه مالك آنها را