برچسب:  <span>زن و مرد</span>

بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

مقدمه در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات