مراحل تعیین (نصب) قیم و شرایط ان و مدارک لازم برای قیم شدن

5ستاره {به ما امتیاز دهید}

مراحل تعیین (نصب) قیم و شرایط ان

 

وکیل قیم در ایلام

مطابق قانون و رویه دادگاه ها تمام افراد ( چه دختر و چه پسر ) کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی حق تصرف و مداخله در امور مالی را ندارند

به تغییر حقوقی رشید محسوب نمی شوند

و همینطور پسران کمتر از ۱۵ سال و دختران کمتر از ۹ سال تمام در امور غیرمالی نیازمند سرپرست هستند و طفل محسوب می شوند.

از طرفی تمام افرادی که توانایی ذهنی اداره اموال را ندارند ( سفیه ومجنون ) نیازمند سرپرستی هستند. به همه کسانی که در بالا شرایطشان ذکر شده محجورگفته می شود.

ولی قهری کیست؟

پدر و یا جد پدری ( پدربزرگ پدری ) سرپرست طفل، غیر رشید یا مجنون هستند و یا وجود آنها نوبت به قیم نمی رسد

بنابراین وقتی قیم تعیین و نصب می شود که پدر یا پدر بزرگ پدری زنده نباشند.

هرکدام از پدر یا جد پدری در زمان حیات می تواند برای بعد از خود و سرپرستی کودک و مجنون وصی مشخص کند. در این صورت نیز تا زمانی که وصی باشد نوبت به قیم نمی رسد به عبارت دیگر مادامی که پدر، جد پدری یا وصی منتخب آنها باشد قیم تعیین نخواهد شد و با عدم وجود آنهاست که نوبت به نصب قیم ( سرپرست قانونی ) می رسد.

مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹ اگر ولی قهری مراعات مصلحت طفل را نکند به درخواست یکی از بستگان طفل و اثبات آن، دادگاه ولی قهری را عزل می کند و به جای آن قیم تعیین می کند. توجه باید داشت که اگر ولی قهری ( پدر یا جد پدری ) بیمار باشند یا باتوجه به کهولت سن قادر به اداره امور محمور نباشد، دادگاه پس از تشخیص فردی را به عنوان امین همراه ولی قهری خواهد کرد.

قیم کیست؟

قیم فردی است که با پیشنهاد دادستان توسط دادگاه، تعیین و در امور مالی محجورین تحت نظارت دادستان، دخالت می نماید. چرا که محجورین عقل معاش ندارند و در معاملات مالی متضرر می شوند و قانون گذار در جهت رعایت حال محجورین و عدم سو استفاده مالی دیگران نسبت به آن ها موضوع قیم محجور را مطرح نموده است.

انواع قیم

انواع قیمومت به صورت دائمی و اتفاقی می باشد که قیم اتفاقی در موارد خاص می تواند از طرف محجور اقامه دعوا نماید. قیومت دائمی این است که قیم تا زمان سن قانونی محجور نسبت وظیفه قیمومت خود اقدام می نماید، مگر این که توسط مرجع قضایی عزل قیم شود. بدیهی است پس از این که محجور به سن قانونی رسید (فرزندان) و یا این که توسط مراجع قضایی رفع حجر از آن ها به عمل آید قیم خود به خود منعزل می شود.

برای چه کسانی باید قیم محجور تعیین کرد؟

محجورینی که باید برای آن ها قیم محجور تعیین کرد شامل سه دسته افراد می باشند:

پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده 547x365 - مراحل تعیین (نصب) قیم و شرایط ان و مدارک لازم برای قیم شدن

1-صغار (جمع صغیر)

که شامل صغیر ممیز و غیر ممیز می شود. طبق قانون موضوعه کشوری صغیر ممیز می تواند اموال بلاعوض را قبول نماید مثلا فردی می تواند مالی رابه وی هبه نماید اما در فروش و نقل و انتقال آن ها نظارت قیم لازم است. اما صغیر غیر ممیز، مطلقا تحت نظارت قیم نسبت به معاملات حقوقی اقدام می نماید.

2- اشخاص غیر رشید  یا همان سفیه

یعنی کسی که تصرف در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد. در خصوص موضوع سفیه نیز بدین صورت است که  شخص در امور مالی نمی تواند تصمیم عقلایی بگیرد که در این صورت نیز با هماهنگی قیم، تحت نظارت دادستان نسبت به انجام معامله  قیم اقدام می کند.

3- مجانین (جمع مجنون)

یعنی کسی که قوه عقل و درک نداشته باشد یا مختل المشاعر باشد. در رابطه با مجانین نیز آن ها به دو دسته تقسیم می شوند: 1- مجنون دائمی 2- مجنون ادواری.  که مجنون دائمی دائما تحت نظارت قیم، معاملات حقوقی انجام می دهد. لیکن در جنون ادواری اگر بعضا افاقه حاصل شد با احراز آن، آن شخص می تواند بدون نیاز به قیم معامله نماید.

ضمنا پس از صدور حکم حجر توسط دادگاه شهرستان، می توان برای محجور قیم تعیین کرد

وکیل حضانت ایلام

فرق حضانت و قیم بودن

حضانت به معنی نگهداری فرزند صغیر توسط پدر یا مادر است. قانون گذار در قانون خانواده برای حضانت فرزند دختر به لحاظ نیاز روحی و روانی او به مادر، حضانت وی را به عهده ی مادر گذاشته، مگر این که مادر فاقد شرایط اخلاقی و رفتاری لازمه متعارف باشد. و معمولا تا هفت سالگی دختر، حضانت وی توسط مادر اولویت دارد. برای فرزند پسر نیز به لحاظ نیاز روحی و روانی وی در ایام خردسالی، حدودا تا سه سالگی حضانت وی توسط مادر اولویت دارد. اما موضوع قیمومت دخالت در امور مالی صغیر توسط قیم تحت نظارت دادستان است.

حضانت شامل نگهداری و مواظبت و تعلیم و تربیت محجوری است که حجر آن با واسطه صغر باشد یعنی اطفال زیر 18 سال. طبق قانون، نگهداری فرزند هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است و در صورت فوت یکی از آن ها حضانت طفل با آن کسی که زنده است خواهد بود. نکته مهم این است که حضانت طفل بعد از مرگ پدر بر عهده مادر خواهد بود. ولی قیمومیت بیشتر اداره امور مالی فرد محجور را شامل می شود و تفاوت این دو بیشتر در این است.

شرایط قیم شدن مادر برای فرزند

در نبودن پدر یا جد پدری اولویت با قیم شدن مادر برای طفل اعم از پسر یا دختر است.

زن و شوهر و نزدیکان  فرزند محجور با داشتن صلاحیت بر سایرین، برای قیم شدن وی مقدم هستند. مادر مادامی که شوهر نداشته باشد با داشتن صلاحیت برای قیم شدن فرزند خود بر دیگران مقدم است. این صلاحیت شامل صفت امانت و قدرت بر اداره دارایی و نگاه داری و توان مدیریتی است که این امر از طریق تحقیقات در اعمال و رفتار گذشته فرد قیم توسط دادگاه صورت می گیرد.

قانون مقرر می دارد تا زمانی که زن سایر شرایط قیم شدن را داشته باشد می تواند قیم فرزند یا فرزندان خود باشد، ولی اگر ازدواج مجدد کرد باید مراتب را ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد عقد نکاح به دادستان یا نماینده او اطلاع دهد که در این صورت، دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ناظر را بنماید. اگر مادر ازدواج خود را در مدت مقرر به دادستان یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل قیم او را کند. اما هرگاه شوهر با زن دیگری ازدواج کند مانعی برای ادامه قیمومت شوهر نخواهد بود.

طبق قانون افراد زیر نمی توانند به سمت قیمومت معین شوند:

موارد عزل قیم

1- افرادی  که خود تحت ولایت یا قیمومت دیگران هستند نمی توانند قیم محجور شوند.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند. مانند: سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافی عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر شامل عزل قیم می‌‌شوند.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن ها تسویه نشده است.

4- کسانی که معروف به فساد اخلاقی باشند.

5- کسی که خود یا اقربا درجه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

نکته مهم این است طبق ماده 1233 قانون مدنی زن نمی تواند بدون رضایت شوهر قیم کسی شود. بنابراین افراد فوق صلاحیت احراز مقم قیمومیت را ندارند هرچند از نزدیکان شخص محجور باشند.

در هریک از موارد بالا عزل قیم صورت می گیرد.

در مواردی قیم منعزل می‌شود به این صورت که قیم دچار دیوانگی و یا جنون شود. عزل قیم با قیم منعزل متفاوت است در قیم منعزل نیازی به حکم دادگاه نیست.

وظایف و اختیارات قیم

وظایف قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می شود شروع می شود. طبق قانون قیم از تاریخی که سمت قیمومت به وی اطلاع داده شود حتی قبل از ابلاغ به او، هر عملی که به عنوان قیم نسبت به محجور اجرا کرد نافذ است و اعتبار دارد.

قیم در واقع نماینده قانونی محجور است که باید در تربیت و نگاه داری و اصلاح حال محجور و حفظ و اداره اموال او تلاش کند.

عمده وظایف قیم شامل موارد زیر می باشد:

الف- نگهداری و مواظبت و تربیت محجور که شامل نگهداری بهداشتی و جلوگیری محجور از خطرات جانی، که ممکن است در اعمال و بازی های ناصحیحی برای او پیش بیاید و یا اعمالی که با وضعیت اجتماعی او منافات دارد.

ب- سعی و کوشش در بهبود وضعیت مجور زمانی که او بیمار شود، قیم باید وی را به پزشک متخصص مراجعه نموده و داروهای لازم را تهیه و به او بدهد.

ج- سعی و کوشش در تعلیم و تربیت طفل صغیر که علم و صنعت و حرفه ای که ذوق و علاقه به آن دارد و مناسب وضعیت خانوادگی اوست بیاموزد.

د- اداره و نگهداری از اموال و حفظ حقوق مالی شخص محجور که باید قیم موارد زیر را در اجرای آن لحاظ کند:

در ابتدا قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی محجور صورت جامعی از کلیه دارایی های او تهیه کرده، یک نسخه از آن را به امضای خود و برای دادستانی محل مربوطه بفرستد.

دوم این که محجور صغیری که ولی خاصی ندارد و برای او قیم تعیین شده باشد، یکی از نزدیکان  و موروث او مانند مادر یا عمو برای جلوگیری از حیف ومیل شدن اموالی که به او ارث رسیده، تقاضای مهر و موم اموال وی را از دادگاه درخواست کند.

سوم این که قیم مکلف است  با اجازه دادستان اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و با وجه حاصل از آن مال دیگری یا معاملات دیگری انجام دهد تا سرمایه او افزایش پیدا کند و از معاملاتی که به ضرر محجور است خودداری کند.

چهارم این که هرگاه محجور اموال منقولی از قبیل میز، مبل، فرش یا لوازمی که نگهداری آن هزینه زیادی دربردارد و یا خود اموال به تدریج از مد می افتد و محجور هم نیازی به آن ندارد، قیم می تواند با اجازه دادستان آن را بفروشد و با پول آن مال دیگری را برای وی خریداری کند.

پنجم این که قیم مکلف است هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه او و هزینه ی معالجعه آن ها در بیمارستان و هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.

هزینه نگهداری محجور به وسیله دادستان با توجه به مقدار دارایی و موقیعت اجتماعی و وضعیت جسمی و روحی او مشخص می شود. درمورد اموال غیر منقول و یا رهن آن ها قیم باید قبل از آن از دادستان اجازه بگیرد و چنان چه بدون اجازه دادستان، اموال غیر منقول محجور را بفروشد یا رهن بدهد و دادستان آن را تنفیذ نکند، معامله باطل است.

قیم نمی تواند اموال منقول و غیر منقول محجوری که خود قیم اوست را بخرد، مگر با تصویب و اذن دادستان.

قیم می تواند برای اعمال و کارهایی که برای اداره امور محجور انجام می دهد مطالبه اجرت کند که از اموال صغیر پرداخت می شود. از مواردی که قیم نمی تواند بدون اجازه دادستان انجام دهد، دعوای محجور به صلح است. یعنی قیم نمی تواند دعوی مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم (دادستان) و فرقی نمی کند صلح نسبت به مال منقول باشد یا غیر منقول و یا دعوی در دادگاه مطرح شده باشد یا هنوز مطرح نشده باشد.

قیم باید صورت حساب تصدی خود در هر سال یا سالی یک مرتبه را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد.

نظارت بر عملکرد قیم

قیم نسبت به اموال محجور که در تصرف دارد به عنوان امین محسوب می شود. هرگاه قیم در انجام هریک از تکالیف و مسئولیت خودش کوتاهی و سهل انگاری کند و از این راه ضرر و زیانی متوجه فرد شود قیم مسئول خواهد بود و باید آن را جبران کند.

نظارت بر عملکرد قیم توسط دادستان صورت می پذیرد به این نحو که دادستان باید در کلیه کارهای مهم و غیر مهم قیم نظارت داشته باشد و با رسیدن هرگونه گزارش از طرف نزدیکان محجور یا بستگان باید  موارد را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت احراز خیانت قیم، نسبت به عزل قیم اقدام نماید. قیم می بایست صورت حساب سالیانه تصدی خود را تحویل دادستان دهد تا وی نحوه  هزینه های انجام شده را کنترل کند.

 

مراحل و مدارک لازم برای قیم شدن در ایلام

در صورتی که تمایل به عدم حضور و طی مراحل تعیین و نصب قیم توسط وکیل  مجرب دارید می توانید  قسمت ارتباط با مای یا از طریق ایدی تلگرام   ما مراجعه نمایید. تمام مراحل تا اخذ حکم قیمومت توسط وکیل  انجام خواهد شد.
درخواست اولیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیست بلکه بایستی توسط وکیل یا هرذی نفع و مطلعی به دادسرای امورسرپرستی ایلام مراجعه کرد و تشکیل پرونده کرد.

مدارک لازم برای قیم شدن صغیر فاقد ولی قهری

  • شناسنامه وکارت ملی قیم متقاضی
  • گواهی فوت پدرکودک
  • گواهی فوت پدربزرگ پدری یا شناسنامه باطل شده او و یا گواهی حصر وراثت
  • شناسنامه و کارت ملی فرزند (صغیر)

مدت صدور حکم قیمومت (تعیین قیم) از ابتدا تا انتها چقدر است؟

برای نصب قیم برای صغیر فاقد ولی قهری صدور ۲ ماه برای نصب قیم برای سفیه یا مجنون در ابتدا بایستی حجر اثبات گردد و بعد از آن درخواست قیم شدن داد که چهار الی پنج ماه است برای درخواست حجر و قیمومت مجنون یا سفیه نیازمند گواهی از یک پزشک متخصص مغز و اعصاب یا اعصاب و روان یا کارت بهزیستی معلولیت ذهنی نیاز است.

نکته: دادسرای محل اقامت محجور صالح به رسیدگی به درخواست قیم است.

1 دیدگاه روشن مراحل تعیین (نصب) قیم و شرایط ان و مدارک لازم برای قیم شدن

  • سلام – از آنجا که مستاجر هستیم و با مادرم زندگی می کنم می خواستم از مادرم وکالت جامع بگیرم برای انجام تمام امور کالی و اداری. به دلیل اینکه مادرم آلزایمر متوسط دارد دفترخانه قبول نکرد و گفت باید از طریق دادگاه قیم مادرتان شوید. حال این سوال را دارم که آیا قیم هم دایره اختیارات وکیل را دارد؟ مثلا فروش زمینی که بنام مادرم هست و با موافقت ایشان قرار گذاشته ایم برای خرید خانه به فروش برسانیم. و یا برداشت از حساب بانکی ایشان که از ابتدای کرونا تا حال به بانک سر نزده است و نزدیک به سه سال ذخیره شده است.
    تشکر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21