نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۱ به تومان

4.5/5 - (2 امتیاز)

نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۱ به تومان

وکیل دریافت دیه در ایلام 09185104800

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۸۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۳-یک دینار شرعی ۶۰۰۰۰۰تومان
۴-یک درهم شرعی ۶۰۰۰۰تومان
۵-یک نفر شتر ۶۰۰۰۰۰۰تومان

۶-یک ده هزارم دیه کامل ۶۰۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل ۶۰۰۰۰۰تومان
۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۶۰۰۰۰۰۰تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۳۰۰۰۰۰۰تومان
۱۰-یک دهم درصد ۶۰۰۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۸۰۰۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۲۴۰۰۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۳۰۰۰۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۴۲۰۰۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۴۸۰۰۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل۵۶۰۰۰۰۰تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۶۶۰۰۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۷۸۰۰۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۸۴۰۰۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۹۰۰۰۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۱۰۲۰۰۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۰۸۰۰۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۱۱۴۰۰۰۰۰تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۵۰۰۰۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۸۰۰۰۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۲۱۰۰۰۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۷۰۰۰۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصددیه کامل۳۳۰۰۰۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۳۶۰۰۰۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۹۰۰۰۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۴۲۰۰۰۰۰۰تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۴۵۰۰۰۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۵۱۰۰۰۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۵۴۰۰۰۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۵۷۰۰۰۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۹۶۰۰۰۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۶۰۰۰۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۱۸۰۰۰۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۹۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۱۹۸۰۰۰۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)۲۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۳۶۰۰۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۱۸۰۰۰۰۰تومان
۶۶-کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی۹۰۰۰۰۰تومان ۰
۶۷-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۱۸۰۰۰۰۰تومان
۶۸-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۱۵۰۰۰۰تومان
۶۹-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۷۰-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۵-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۴۵۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۶-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۳۶۰۰۰۰۰۰تومان

پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده 547x365 - نرخ دیه به صورت کل وجزء  حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۱ به تومان

ماههای حرام :محرم-ذی القعده-ذی الحجه- رحب، در این ۴ماه دیه کامل ۸۰۰میلیون تومان است

۰
شما با استفاده از این جدول میتوانید هر دادنامه ای که از سوی دادگاهها صادر میشود ودیه در آن مرقوم شده است مبلغ ریالی دقیق آنرا محاسبه کنید

 

مدت ۱۱ سال است که هرساله پس از اعلام نرخ دیه توسط قوه قضائیه چنین جدولی توسط اینجانب یوسف واعظی وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی عضو کانون وکلای استان ایلام تنظیم میگردد ودر اختیار مخاطبین گرامی قرار میگیرد تا درجهت تسهیل محاسبه دیه مورد استفاده قرار گیرد

وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

1 دیدگاه روشن نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۱ به تومان

  • سلام وقت بخیر نامه پزشکی قانونی اینجانب اومده که عبارت است از ۱.ده جرح بخیه شده سمت راست صورت معادل ۱۰دامیه که ۵ جراحت با ایجاد اثر التیام یافته است۲.جرح دامیه ابروی راست۳.سیاه شدگی وسیع پلک فوقانی و تحتانی چشم راست۴.سیاه شدگی ساق پای راست۵.دوسیاه شدکی ویک سائیدگی حارصه ران راست۶.سائیدگی ساق پای راست معادل حارصه۷.سیاه شدگی زانوی راست۸.سیاه شدگی قفسه سینه۹.خراش حارصه پشت دست راست۱۰.پارگی دامیه زبان۱۱.خراش حارصه پشت دست راست۱۲.خونریزی متوسط تحت ملتحمه چشم راست که ارش آن به میزان سه دهم درصد از دیه کامل انسان تعیین شده ۱۳.شکستگی استخوان کاسه چشم راست که تحت عمل جراحی و تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته است معادل یک منقله در حال حاضر به طور مطلوب التیام یافته است ۱۴.شکستگی استخوان گونه راست که تحت عمل جراحی و تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته است در حال حاضر به طور مطلوب التیام یافته است معادل یک منقله ۱۵.آسیب عصب صورتی سمت راست صورت که ارش آن به میزان سه درصد از دیه کامل انسان است

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21