وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: تجرد

درخواست صدور گواهی تجرد

راهنمای صدور گواهی تجرد 1- تعریف گواهی تجرد: گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد.درخواست کننده گواهی تجرد صرفاً صاحب شناسنامه می باشد. 2- نحوه ارائه تقاضا: […]