تـــعرفه دســتمزد کارشناسان رسمی دادگستری

5ستاره {به ما امتیاز دهید}

تـــعرفه دســتمزد کارشناسان رسمی دادگستری
 

             در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری،تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می شود :

بخش اول    کــــــلــــــیــــــات

ماده۱– دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد .
تبصره – منظور از کانون در این تعرفه ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز ، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می باشد     .

ماده۲ –مراجع قضائی ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند .
تبصره ۱-در مواردی که مرجع قضائی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید ، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد .
تبصره ۲-در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد .
تبصره ۳-در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده ، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد .
تبصره۴-در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد ( حداکثر تا سه مورد ) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده۳- در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد ، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده۴ –کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی ، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند .

ماده۵-در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود .

ماده۶-درصورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد ، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده وعلاوه بر دستمزد کارشناسی ،فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس ومبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای ماموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید ، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهدشد .
تبصره ۱-در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد ، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های ‌سفر و پرداخت ‌فوق‌العاده ‌روزانه ‌هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد .
تبصره ۲-در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد ، پس از تسعیر آن به ریال ، بر اساس نرخ واریز نامه‌رسمی بانک‌مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردید .
تبصره ۳-تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.

ماده۷-دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیینمی شود و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد .

ماده۸-هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم وگمانه زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد ، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور ، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است .

ماده۹-در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد ، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی ، کانون یا مرکز مربوط تعیین می گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود .

ماده۱۰-در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد ، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده۱۱-دستمزد ارزیابی ها برای‌کلیه رشته ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردد .
– تا پنجاه میلیون‌ریال……….مقطوعاً ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
– از پنجاه میلیون و یک ریال تایکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به‌مازاد …………….۰/۵ درصد.
– از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ……….۰/۴ درصد.
– از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد……………….۰/۳ درصد.
– از یک میلیارد ریال تا ده میلیاردریال نسبت به مازاد……………………………………… ۰/۱۲۵ درصد.
– از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ………………….. ۰/۰۶ درصد.
– از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد …………… ۰/۰۳ درصد.
– از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ………. ۰/۰۲۵ درصد.
– از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ………….۰/۰۱۵ درصد.
– از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰/۰۱ درصد.

حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود.

تبصره۱-در هر مورد که ارجاع کار شامل مواردمتعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد،ارزیابی ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرارخواهدگرفت.
تبصره ۲-دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قراردادطبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می باشد .
تبصره۳-دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه در صد می باشد.
تبصره۴-تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیرقرارداد در هر مورد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره۵-در ارزیابی قطعات یدکی وکالای مستعمل،فرآورده های غذایی و داروئی و بهداشتی ، ضایعات تولیدی ، ابزار آلات ، ماشین آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره ۶-در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد .

ماده۱۲-در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته ، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می شود.

ماده۱۳-دستمزد تعیین اجاره بها ، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و از دو میلیون تاسی‌میلیون ریال ، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهدشد . دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج در صدخواهد بود.

ماده۱۴-حق الزحمه تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای برای هرپلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس های مذکور مربوط به سالهای گذشته،به ازای هر سال مبلغ چهارصدهزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین ، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.


بخش دوم     تــــعــــرفــــه دســــتــــمــــزد کارشــــنــــاســــی

گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته های ( آب ، مواد ، معادن )

رشــــتــــــه “مــــهـــــنــــدســـی آب”

ماده۱۵-دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها بشرح ذیل است:
۱- تا ۵۰ لیتر در ثانیه ، مقطوعاً۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال .
۲- مازاد بر۵۰ لیتر در ثانیه تا۱۰۰۰ لیتر در ثانیه بازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال .
۳- از۱۰۰۰لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه ،۴۰۰ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.

ماده۱۶-دستمزد تعیین‌کیفیت ‌شیمیایی ‌و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

ماده۱۷-دستمزد بررسی ‌مشخصات سفره های سطحی و زیر زمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال است .
تبصره :در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد .

ماده۱۸-دستمزد ارزیابی قنوات ، چاه ها و منصوبات آن ، شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

ماده۱۹-تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه ها مقطوعاً ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال است .

ماده۲۰-دستمزد رسیدگی ‌به ‌اختلاف‌ مربوط به حریم و بستررودخانه ها و کانال ها و انهار به‌شرح‌ زیر تعیین می گردد:
۱- حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال .
۲- حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر ، از قرار هر کیلومتر ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال وحداکثر ۱۴میلیون ریال.

ماده۲۱-دستمزد رسیدگی به وضع ‌فاضلاب به ‌لحاظ تشخیص بارآلودگی بر حسب ‌کمیت ‌و کیفیت مقطوعاً ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

 

رشــــــــتـــــــه “فـــــــلـــــــزات و مــــــعـــــادن”

ماده۲۲-
۱- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص ، حداقل ۵ میلیون ‌ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی(احتمالی– ممکن– قطعی) طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود.(درمعادن زیرزمینی معادل بیست درصدبه تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
۳- در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد ، حق الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود .

 

گروه ۲- اموال منقول شامل رشته های : ( آثار هنری و اشیاء‌نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه ، ساعت و جواهرات ، فرش ، لوازم خانگی و اداری )

ماده۲۳-دستمزدکارشناسی‌رشته های فوق مطابق ماده۱۱این تعرفه و رشته لوازم خانگی واداری ۲۰ درصد اضافه می باشد .

 

گروه ۳- امور پزشکی – داروئی و غذایی شامل رشته های : ( پزشکی ، داروسازی و سم شناسی،‌موادغذائی ومسمومیتهای ناشی ازآن )

ماده ۲۴-دستمزد کارشناسی رشته های فوق ، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت‌کار با‌ پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده ، حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در هر مورد میباشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه میباشد .
تبصره:کلیه هزینه های آزمایشگاهی ، نمونه برداری( بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.

 

گروه ۴- رشته حسابداری و حسابرسی- آمار ( امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه )

رشـــتـــــه “حـــســـابـــداری و حـــســـابـــرســـی”

ماده۲۵-دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده۱۱این تعرفه به اضافه پنجاه در صد خواهد بود.

ماده ۲۶- دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده۱۱ این تعرفه خواهد بود:
۱- ارزش سهام و سهم الشرکه ، با توجه به مجموعدارائی های جاری و بدهی ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی های ثابت.
۲- رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی .
۳- تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

 

رشــــتــــه “امــــور بــــازرگــــانــــی”

ماده۲۷-دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایر موارد حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود .

 

رشــــتــــه “تــــعــــیــــیــــن نــــفــــقــــه”

ماده۲۸-تعیین دستمزد نفقه با توافق می باشد و در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر۱۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال است.

 

رشــــتــــه “بــــیــــمــــه”

ماده۲۹- دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است .

 

رشــــتــــه “آمــــار”

ماده۳۰-تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

 

گروه ۵- امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته های : ( امور حمل و نقل (ترابری)،وسائط نقلیه هوایی،وسائط نقلیه دریایی وغواصی،وسائط‌نقلیه‌موتوری‌زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده ۳۱-دستمزدکارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
۱- رسیدگی به اصالت خودرو ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال داخل شهر و۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال خارج شهر .
۲- رسیدگی به تصادف درون شهری ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۳- رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال .
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی،تعیین تناژ ،تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصدآن.

ماده۳۲-تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل :
۱- برای دعاوی مربوط به حمل و نقل(مسئولیت صادرکننده اسناد حمل ) با توجه به مبلغ خواسته مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است .
۲- تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده۱۱این تعرفه است.
۳- تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می باشد:
الف- در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی : در هر مورد ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا :
– برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ( ظرفیت ناخالص یا GT )000/000/4ریال در هر مورد .
– برای شناورهای باظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص‌یاGT )000/000/10ریال در هر مورد .
تبصره:درصورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می باشد.
۴- درمورد غواصی و عملیات زیر آبی ،ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره:دستمزد ارزیابی های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱خواهد بود.

 

گروه ۶- راه وساختمان شامل رشته های : ( راه و ساختمان– معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک – برنامه ریزی شهری – مهندسی محیط زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه برداری )

رشـــــتـــه “راه و ســـاخـــتـــمـــان”

ماده۳۳-دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابقماده ۱۱ این تعرفه تعیین میشود .

ماده ۳۴ – دستمزد تطبیق نقشه های ساختمانی با وضعیت محل و بنا : برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۴/۰۰۰ ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

ماده۳۵- دستمزد تطبیق مشخصات قرار دادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۴/۰۰۰ ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

ماده۳۶-دستمزد تهیه نقشه های معماری و سازه ساختمان های موجود در صورت ضرورت و دستورمرجع قضائی بشرح زیر می باشد:
۱- معماری کلی هر متر مربع ۳۰۰۰ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۲- سازه هر مترمربع ۴/۰۰۰ ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ماده۳۷-دستمزد افراز و قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها ،طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
۱- دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده ۱۱این تعرفه به اضافه بیست در صد.
۲- در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱محاسبه می شود.
تبصره-در مواردی که واحد های ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان،طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند ، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهدشد.

ماده۳۸-دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰متر مربع ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد،مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال اضافه میگردد.

رشـــتـــــــه “نــــقــــشــــه بــــرداری و امــــــور ثــــــبــــتــــــی”

ماده ۳۹- پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی :
۱- اگر گذربندی مشخص باشد :
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۰۰۰/ ۲ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر مترمربع۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۱۰۰ریال و حداکثر۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۲- اگر گذربند مشخص نباشد :
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ونسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریال و حداکثر ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

ماده۴۰- حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند۲ ماده ۳۹ و حداکثر۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ماده ۴۱- حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۲۰۰ریال و حداکثر سی میلیون ریال .

ماده ۴۲-دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات ومسیرانهار و کانالها و رودخانه ها با مقیاس ۱/۱۰۰۰ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها ، حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می باشد.

ماده۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:
۱- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی وپیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ده میلیون ریال می باشد.

ماده ۴۴- دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی :
۱- حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
۱-۱- طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۱-۲- طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین ،مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه .
۱-۳- طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین ،مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه .
۲- حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری به شرح زیر می باشد:
۲-۱- کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۲-۲- کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم‌، مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه .
۲-۳- کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم ، مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه .
۳- حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شــرح زیر می باشد :
۳-۱- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۳-۲- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک ، مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد .
۳-۳- ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک ، مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء‌هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد .
تبصره : دستمزد سایر رشته های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

 

گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته های : ( الکتروشیمی ، صنایع نفت و پتروشیمی – برق ، الکترونیک و مخابرات–برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات– تاسیسات ساختمانی [آسانسوروشوفاژو تهویه ] – کامپیوتر – گاز وگازرسانی – انرژی هسته ای – مهندسی هوافضا – مهندسی پزشکی – نساجی و رنگرزی )

ماده ۴۵-دستمزدکارشناسی وارزیابی رشته های فوق براساس ماده ۱۱این تعرفه وتبصره‌های‌ذیل آن خواهد بود.
تبصره:حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

 

گروه ۸- فنی و هنری شامل رشته های : ( تئاتر – شعر و سرود – تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – عکاسی و امورسینمایی– طراحی و گرافیک- امور ورزشی– تالیفات – تمبر– صنایع دستی – موسیقی )

ماده ۴۶-دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده های غیر مالی و در هر مورد بررسی ( هر مستند ) حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتیکه کم وکیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی حداکثر۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین میگردد .
تبصره: دستمزد کارشناسی رشته های فوق در پرونده های مالی مطابق ماده۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می باشد.

ماده ۴۷- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می باشد:
الف- دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری،کمپوزیسیون (ترکیب بندی)،پرسپکتیو، ظهور و چاپ‌ حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌وحداکثر۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال درهرمورد با نظر مقام ارجاع کننده.
ب- امور مربوط به فیلم برداری و سینما :
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده ،‌کارگردان ، تصویربردار ، تدوین کننده ، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
۱- برنامه‌های‌کوتاه ‌مدت ‌و مستند اعم از فیلم و یا ویدیو و برنامه های ‌انیمیشن ‌حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۲- برنامه های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
ج- دستمزد ارزیابی فیلم ، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد .
د- هزینه های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود .
ه-دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه.

 

گروه ۹- کشاورزی شامل رشته های : ( کشاورزی و منابع طبیعی- دامپروری و دامپزشکی – محصولات دامی- آبزیان و شیلات- سم وسم شناسی- صنایع چوب- محیط زیست طبیعی- گیاه پزشکی )

ماده ۴۸- دستمزد ارزیابی های رشته های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد .

ماده ۴۹- دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می باشد .

ماده ۵۰- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت وطبقه بندی محصولات زراعی ، باغی ، دامی ، آبزیان ، خوراک دام ، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع کننده و کارشناس تعیین می شود .

ماده۵۱- دستمزد تشخیص اراضی(دایر و بایر و موات)تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ، ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار،سه درصد دستمزد فوق می باشد.

ماده۵۲- دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود .
تبصره:درصورتی‌که‌انجام ‌امرکارشناسی ‌مستلزم‌ تهیه ‌نقشه ‌باشد، دستمزد ‌نقشه ‌برداری‌ بر طبق ‌تعرفه ‌مربوط محاسبه‌خواهد شد .

ماده۵۳- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجوددرانبارهابراساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد .

 

گروه ۱۰- مدیریت و خدمات شامل رشته های : ( امور آموزشی – امور خبرنگاری و روزنامه نگاری – ایرانگردی و جهانگردی – زبانهای خارجی -امور اداری و استخدامی – کتابداری – امور گمرکی – ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات )

ماده۵۴- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته های فوق با توجه به کم وکیف کار در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال وحداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با پیشنهاد کارشناس‌و توافق ‌مرجع ‌ارجاع کننده خواهد بود.

 

گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشته های : ( امور آتش سوزی و آتش نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار- مواد محترقه و منفجره ( ناریه )

ماده ۵۵- دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده۵۴ تعیین می گردد .

ماده ۵۶- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می باشد.

ماده ۵۷- کلیه متن و مواد و تبصره های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد لازم الرعایه است.

ماده۵۸- این تعرفه با ۵۸ ماده و۲۳تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنانه رسمی لازم الاجرا است . مقررات مغایر لغو می گردد.

رئیس قوه قضائیه – صادق لاریجانی

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21