برچسب: وكلاي دادگستري

  • مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه

    برگرفته از سايت حقوقي قوانين دكتر صدرزاده افشار (مترجم) مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه دكتر صدرزاده افشار (مترجم) اعمال عدالت واقعي وقتي ممكنست كه اصحاب دعوي و وكلاي آنان بدون كميته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادي كامل بيان كنند و قاضي نيز بتوان بدون عقيده خود را […]

    Continue Reading