برچسب:  <span>ممانعت</span>

ممانعت ازملاقات طفل توسط والدین

نشست قضایی مورخ 17/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر عنوان : ممانعت ازملاقات طفل توسط والدین سؤال : چنانچه دادگاه خانواده حضانت طفل رابه احداز والدین واگذارکند ونامبرده