برچسب:  <span>سياست جنايي</span>

امنيت و ناامني از ديدگاه سياست جنايي

مقدمه : نوشتاري كه در پيش رو دارند ، تحقيق و پژوهشي است كه بطور اجمال امنيت و نظم اجتماعي را از رهگذر سياست جنائي مورد بررسي