برچسب:  <span>سوي والدين</span>

نگاهي به مقوله کودک آزاري از سوي والدين

نگاهي به مقوله کودک آزاري از سوي والدين بعضي از اسناد بين المللي نيز به شکلي خاص تنها در خصوص حقوق کودکان تنظيم شده که از آن