برچسب:  <span>سن مسووليت</span>

سن مسووليت كيفري اطفال

مقدمه سن مسووليت كيفري اطفال را بايد يكي از چالش برانگيزترين مباحث حقوقي مربوط به حقوق كودك در ايران دانست، اين امر بدان دليل است كه از