برچسب: سند مجعول

  • جعل و استفاده از سند مجعول

    الف : مستندات موجود در قوانین: مشمول مواد 523 تا 542 ق . م . ا می شود . – تعریف جعل و تزویر ، ماده 523 ق . م . ا-جعل احکام یاامضاء یا مهریا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه،ماده 524 ق.م.ا- انواع استفاده از احکام یا امضاء یا مهر […]

    Continue Reading