برچسب:  <span>سرفصلها</span>

از کنکور / منبعی اعلام ؛ اعلام شد

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی انتقادات مطرح شده درباره منابع آزمون دکتری امسال را وارد ندانست و گفت: شاید افرادی که این انتقادات را مطرح می کنند