برچسب: سردفتران

  • برای رفع مشکلات جامعه سردفتران چه باید کرد؟

    بسم الله الرحمن الرحیم برای رفع مشکلات جامعه سردفتران چه باید کرد؟ امنیت، زاده قدرت دولت است وقدرت اساس وشرط وجودی هر دولت واین قدرت درقالب قوانین ومقررات مختلف متجلی می گردد ومؤید ارزش های ملی جامعه استمأموران دولتی ودیگر اقشار جامعهدرهر مقام ولباسی باشندمی باید با دوجبهه (دولت ومردم) سازگار گردندوبرای پیروزی وموفقیت درجامعه […]

    Continue Reading