برچسب:  <span>سبب مجمل</span>

مسئوليت مدني سبب مجمل

محسن صفري چكيده : اين مقاله به طرح و بررسي حكم مساله اي از مسئوليت مدني ميپردازد كه در آن ، اشخاصي به طور مستقل اما همزمان