برچسب: زن و شوهر

  • تکلیف مرد به دادن نفقه زن

    تکلیف مرد به دادن نفقه زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند . ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند : تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است . در نکاح دائم این […]

    Continue Reading