برچسب:  <span>زنده یاد دکتر کاتوزیان</span>

حق شفعه/شرایط ایجاد حق شفعه

زنده یاد دکتر کاتوزیان در تعریف حق شُفعه گفته است: «حق شفعه حقی است که به یکی از دو شریک ملکِ قابل تقسیم داده می‌شود که بتواند