برچسب: رسمی ازدواج

  • ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج

    rjنشست قضایی مورخ 17/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر عنوان : ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج سؤال: آیادفاترازدواج مکلف به ثبت واقعه ازدواج قباله های عادی ازدواج که دردست زوجین می باشد ونسبت به آن دردفاتر اسنادرسمی اقرارنامه تنظیم شده است می باشند یاخیر؟

    Continue Reading