برچسب:  <span>رجوع از هبه</span>

اثبات هبه و تایید رجوع از هبه+نحوه تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد