برچسب:  <span>دختر باکره</span>

تحليل حقوقي اثر اذن ولي در نکاح دختر باکره

« تحليل حقوقي اثر اذن ولي در نکاح دختر باکره » زهرا پيري، کارشناس حقوق قضايي بخش نخست مقدمه : انون مدني در مادۀ 1043، اذن پدر

حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست

ازدواج موقت نکاحی است که مشروط به ذکر مدت معین و مهر معین است و در آن ارث بردن و پرداخت نفقه نیست، ولی زوجین میتوانند ارث