برچسب:  <span>دادگاهها</span>

اطاله دادرسي ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهاي دادگاهها

طاله دادرسي ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهاي دادگاهها بيش از ۱۵ماه از صدور دستور العمل استاندارد زمان رسيدگي به پرونده هاي قضائي مي گذرد اما هنوز