برچسب: دادگاهها

  • اطاله دادرسي ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهاي دادگاهها

    طاله دادرسي ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهاي دادگاهها بيش از ۱۵ماه از صدور دستور العمل استاندارد زمان رسيدگي به پرونده هاي قضائي مي گذرد اما هنوز اقدام قابل توجهي براي كاهش زمان رسيدگيها صورت نگرفته و پرونده هاي بي شماري با گذشت ساليان متمادي هنوز بلاتكليفند. به گزارش خبرنگار مهر، اطاله دادرسي از سالها […]

    Continue Reading