برچسب:  <span>خدمت سربازی</span>

به جای

مشاور رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان اظهار کرد: با ستاد نیروهای مسلح هماهنگی هایی انجام شده تا نخبگان به جای خدمت سربازی بر روی طرحهای