برچسب:  <span>حق فسخ</span>

در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟

در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟ براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و