برچسب:  <span>حقوق موضوعه</span>

در

مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران مقدمه- به جهت اهميت واعتباري كه نوشته (مكتوب) در روابط حقوقي- مالي – اداري و شخصي افراد (اعم از حقوقي وحقيقي)