برچسب:  <span>حقوق فرانسه</span>

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازديدگاه حقوق فرانسه

عباس قاسمي حامد مجله كانون وكلاي دادگستري مركز – شماره مسلسل ۱۶۵-۱۶۴ (۱۳۷۵) پيشگفتار نقش تعيين كننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجراي قرارداد و

مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه

برگرفته از سايت حقوقي قوانين دكتر صدرزاده افشار (مترجم) مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه دكتر صدرزاده افشار (مترجم) اعمال عدالت واقعي وقتي ممكنست