برچسب:  <span>حقوق بشر</span>

اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و اشتراکات

به نام خدا دانشگاه مفید عنوان مقاله : اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و اشتراکات استاد ارجمند : دکتر ناصر قربا