برچسب: حضانت

  • حضانت حق قانوني مادر است.

    سميرا وكيلى دکتر امیر حسین آبادی يكى از مهمترين سئوالاتى كه بعد از فوت پدر در بين افراد آن خانواده به وجود مى آيد بحث حضانت اولاد است و اينكه حضانت اولاد متوفى برعهده چه كسى است و آيا مادر مى تواند در نبود پدر حضانت فرزندان را برعهده بگيرد يا خير؟ در اين رابطه گفت وگوى كوتاهى را […]

    Continue Reading

  • حضانت

    مقدمه : يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است . به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن […]

    Continue Reading