برچسب:  <span>تعدد زوجات</span>

تعدد زوجات در حقوق ایران

جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیبهای بسیار راه تکامل میپیمایند. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری