برچسب:  <span>تخليه</span>

مراحل حكم تخليه

7خوان حكم تخليه اجاره قراردادي است كه به موجب آن مستاجر در مقابل مالي كه به موجر پرداخت مي‌كند، براي مدت مشخص و معيني (مثلا يك هفته،