برچسب: تجدیدنظرخواهی، حکم، قرار، مواد مخدر، آیین دادرسی کیفری

  • بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران

    قطعی‌بودن آرای مواد مخدر در تعارض با اصل دادرسی منصفانه‌است بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری فرانسه جهانبخش حسن‌زاده* ■ چکیده: تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری با توجه به اهمیت و تاثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد و از وسایل تضمین حقوق و آزادی‌های فردی […]

    Continue Reading