برچسب:  <span>تجدیدنظرخواهی، حکم، قرار، مواد مخدر، آیین دادرسی کیفری</span>

بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران

قطعی‌بودن آرای مواد مخدر در تعارض با اصل دادرسی منصفانه‌است بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری فرانسه جهانبخش