برچسب:  <span>بيمه عمر</span>

بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت

باسمه تعالي “بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت” ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،”اصل نسبي بودن قراردادها” ،است كه براساس مفاد