برچسب:  <span>املاک</span>

تصمیم محاکم دراعتراض ثالث اجرایی دربرخوردبا مبایعه نامه عادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت

نشست قضایی مورخ 10/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر عنوان : تصمیم محاکم دراعتراض ثالث اجرایی دربرخوردبا مبایعه نامه عادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت سؤال :