برچسب:  <span>التزام به حضور با قول شرف</span>

نحوه صدور قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت به‌طور کلی، هنگامی که پرونده‌ای تحت رسیدگی قرار می گیرد، به‌منظور دسترسی به متهم و تضمین حضور او در مرجع رسیدگی و همچنین جهت