جعل و استفاده از سند مجعول

5ستاره {به ما امتیاز دهید}

الف : مستندات موجود در قوانین: مشمول مواد 523 تا 542 ق . م . ا می شود . – تعریف جعل و تزویر ، ماده 523 ق . م . ا-جعل احکام یاامضاء یا مهریا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه،ماده 524 ق.م.ا- انواع استفاده از احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مجعول دولتی ، ماده 525 ق.م.ا- جعل اسکناس ماده 526 و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 29 فروردین 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام – جعل مدرک تحصیلی ، ماده 527 ق . م . ا- جعــل مهـر یــا منگنه یــاعلامت یکی از ادارات یاموسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ماده 528 ق . م . ا- جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی ، ماده 529 عطف به ماده 530 ق.م.ا- اعمال مجازات مخففه در مورد جعل ، ماده 531 ق . م . ا- ارتکــاب جعـــل هریــک از کارمنـــدان و مســئــولان دولتی در اجرای وظایف خود ، مواد 532 و 534 ق . م . ا- جعل موضوع ماده532را افراد غیرکارمند یا مسئول دولتی انجام داده باشند،ماده 533 ق .م.ا- استفاده از اوراق معجول موضوع مواد 532 ، 533 ، 534 مشمول ماده 535 – جعل اسناد و نوشتجات غیر رسمی ماده 536 ق . م . ا- استفاده از کارت شناسایی یا اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی عکسبرداری شده به جای اصل آنها ماده 537 ق . م .

ا- جعـــل گــواهی پــزشــکی یــا گـــواهی خــلاف واقع برای معافیت خدمت سربازی ، مواد 538 و 539 ق . م . ا- بــرای اســـتفاده از ســـایــر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر ثالث باشد ، ماده 540 ق . م . ا- شرکت در جلسه امتحان غیر از داوطلب ، ماده 541 ق . م . ا- شروع به جعل ، ماده 542 ق . م . ا · ب : آراء وحدت رویه : 1 – اســتفـاده از ســنـد مجـعــول نـسـبـت بـه جــاعــل جــرم عــلیـحـده مـحســـوب می شـــود . ( رأی شماره 1188 – 30/3/1363 ) ریاست محترم دادسرای عمومی / دادگاه عمومی با اختیارحاصله از صورتجلسه تفویض اختیار به شماره ………………… مورخ …………… درخصوص صلاحیت این اداره کل به نشانی ……………………………….. در مقام اعلام جرم و دفاع از حقوق شرکت پست ج . ا. ا به استحضار می رسد :آقای ……………………. فرزند ………………… دارای شناسنامه شماره ……….. صادره از ……………… متولد ……………. به نشانی …………………………….. طی سند شماره ……… مورخ ……………. صادره از دفترخانه شماره ………… اقدام به خرید یک فقره فیش تلفن همراه شماره ……………….. متعلق به آقای …………… فرزند ………… دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ………. متولد …….. نموده است . متعاقباً با علم و آگاهی و با توسل به وسایل متقلبانه مبادرت به جعل قبض تلفن همراه مذکور نموده و با بکار بردن ترفندهای متقلبانه ضمن اقدام به استرداد وجه از منطقه / اداره کل ………….. واقع در ……………. قبض جعلی تلفن همراه را طی سند شماره …………………. مورخ ……………. دفتر اسناد رسمی شماره ………………. بــه فــرد دیــگری به نام ……………… واگذار و النهایه از قبض مجعول سوء استفاده نموده است .با شرح مراتب فوق از آنجائیکه عمل مشارالیه علاوه بر ورود خسارت به ذینفع موجب ایراد خسارت مادی و معنوی به شرکت متبوع گردیده و تخدیش اذهان عمومی نسبت به وجهه امانتداری این شرکت را فراهم آورده است ، فلذا به استناد مواد 46 و 47 و 523 و 525 قانـــون مجــازات اسلامی و دیگر قوانین ، رسیدگی و صدور دستور تعقیب ، دستگیری و النهــایه صــدور حکــم بــر مجــازات مشــارالــیه مورد استدعاست . ضمناً بدینوسیله آقای ……………………. بــا سمت نمایندگی قضائی جهت پیگیری و حضور در جلسه دادگاه معرفی می شود .امضاء مقا م ذیصلاح ریاست محترم دادسرای عمومی / دادگاه عمومی سلام علیکم احتراماً ، عطف به احضاریه واصله مرتبط با پرونده کلاسه ………………. که وقت رسیدگی آن برای ساعت ………… مورخ ……………. تعیین و ابلاغ نموده اند ، بدینوسیله با اختیـار حاصله از صورتجلسه تفویض اختیار شماره …………….. مورخ …………. ( تصویر پیوست ) نظر به اینکه مشتکی عنه آقای ……………………… طبق مدارک موجود در پرونده کلاسه فوق الذکر بطور مزورانه اقدام به جعل مهر اوراق شرکت متبوع نموده است ، لذا با توجه به بند 2 ماده 525 قانون مجــازات اسلامی تقاضای صدور رأی بر محکومیت مشارالیه از طرف آن مقام محترم قضائی مورد استدعاست . ضمناً آقای …………………… کارشناس حقوقی ……………… با سمت نمــاینــدگی جهــت حضــور در جلـــسه رســیدگی و ادای توضیحات لازم بحضور معرفی می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید همکاری لازم را با نامبرده مبذول نمایند . امضاء مقا م ذیصلاح · الف : مستندات موجود در قوانین: مشمول مواد 523 تا 542 ق . م . ا می شود . – تعریف جعل و تزویر ، ماده 523 ق . م . ا-جعل احکام یاامضاء یا مهریا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه،ماده 524 ق.م.ا- انواع استفاده از احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مجعول دولتی ، ماده 525 ق.م.ا- جعل اسکناس ماده 526 و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 29 فروردین 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام – جعل مدرک تحصیلی ، ماده 527 ق . م . ا- جعــل مهـر یــا منگنه یــاعلامت یکی از ادارات یاموسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ماده 528 ق . م . ا- جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی ، ماده 529 عطف به ماده 530 ق.م.ا- اعمال مجازات مخففه در مورد جعل ، ماده 531 ق . م . ا- ارتکــاب جعـــل هریــک از کارمنـــدان و مســئــولان دولتی در اجرای وظایف خود ، مواد 532 و 534 ق . م . ا- جعل موضوع ماده532را افراد غیرکارمند یا مسئول دولتی انجام داده باشند،ماده 533 ق .م.ا- استفاده از اوراق معجول موضوع مواد 532 ، 533 ، 534 مشمول ماده 535 – جعل اسناد و نوشتجات غیر رسمی ماده 536 ق . م . ا- استفاده از کارت شناسایی یا اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی عکسبرداری شده به جای اصل آنها ماده 537 ق . م . ا- جعـــل گــواهی پــزشــکی یــا گـــواهی خــلاف واقع برای معافیت خدمت سربازی ، مواد 538 و 539 ق . م . ا- بــرای اســـتفاده از ســـایــر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر ثالث باشد ، ماده 540 ق . م . ا- شرکت در جلسه امتحان غیر از داوطلب ، ماده 541 ق . م . ا- شروع به جعل ، ماده 542 ق . م . ا · ب : آراء وحدت رویه : 1 – اســتفـاده از ســنـد مجـعــول نـسـبـت بـه جــاعــل جــرم عــلیـحـده مـحســـوب می شـــود . ( رأی شماره 1188 – 30/3/1363 ) ریاست محترم دادسرای عمومی / دادگاه عمومی با اختیارحاصله از صورتجلسه تفویض اختیار به شماره ………………… مورخ …………… درخصوص صلاحیت این اداره کل به نشانی ……………………………….. در مقام اعلام جرم و دفاع از حقوق شرکت پست ج . ا. ا به استحضار می رسد :آقای ……………………. فرزند ………………… دارای شناسنامه شماره ……….. صادره از ……………… متولد ……………. به نشانی …………………………….. طی سند شماره ……… مورخ ……………. صادره از دفترخانه شماره ………… اقدام به خرید یک فقره فیش تلفن همراه شماره ……………….. متعلق به آقای …………… فرزند ………… دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ………. متولد …….. نموده است . متعاقباً با علم و آگاهی و با توسل به وسایل متقلبانه مبادرت به جعل قبض تلفن همراه مذکور نموده و با بکار بردن ترفندهای متقلبانه ضمن اقدام به استرداد وجه از منطقه / اداره کل ………….. واقع در ……………. قبض جعلی تلفن همراه را طی سند شماره …………………. مورخ ……………. دفتر اسناد رسمی شماره ………………. بــه فــرد دیــگری به نام ……………… واگذار و النهایه از قبض مجعول سوء استفاده نموده است .با شرح مراتب فوق از آنجائیکه عمل مشارالیه علاوه بر ورود خسارت به ذینفع موجب ایراد خسارت مادی و معنوی به شرکت متبوع گردیده و تخدیش اذهان عمومی نسبت به وجهه امانتداری این شرکت را فراهم آورده است ، فلذا به استناد مواد 46 و 47 و 523 و 525 قانـــون مجــازات اسلامی و دیگر قوانین ، رسیدگی و صدور دستور تعقیب ، دستگیری و النهــایه صــدور حکــم بــر مجــازات مشــارالــیه مورد استدعاست . ضمناً بدینوسیله آقای ……………………. بــا سمت نمایندگی قضائی جهت پیگیری و حضور در جلسه دادگاه معرفی می شود .امضاء مقا م ذیصلاح ریاست محترم دادسرای عمومی / دادگاه عمومی سلام علیکم احتراماً ، عطف به احضاریه واصله مرتبط با پرونده کلاسه ………………. که وقت رسیدگی آن برای ساعت ………… مورخ ……………. تعیین و ابلاغ نموده اند ، بدینوسیله با اختیـار حاصله از صورتجلسه تفویض اختیار شماره …………….. مورخ …………. ( تصویر پیوست ) نظر به اینکه مشتکی عنه آقای ……………………… طبق مدارک موجود در پرونده کلاسه فوق الذکر بطور مزورانه اقدام به جعل مهر اوراق شرکت متبوع نموده است ، لذا با توجه به بند 2 ماده 525 قانون مجــازات اسلامی تقاضای صدور رأی بر محکومیت مشارالیه از طرف آن مقام محترم قضائی مورد استدعاست . ضمناً آقای …………………… کارشناس حقوقی ……………… با سمت نمــاینــدگی جهــت حضــور در جلـــسه رســیدگی و ادای توضیحات لازم بحضور معرفی می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید همکاری لازم را با نامبرده مبذول نمایند . امضاء مقا م ذیصلاح

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21