سوالات متداول حقوقی

دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است؟

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه طلب اقدام شود.

برای درخواست صدور اجراییه هیات حل اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مدرکی باید تقدیم گردد؟

رای هیات تشخیص، نامه اداره کار و گواهی ابلاغ رای از موارد الزامی است و در صورت وجود ادله دیگر باید در قسمت سایر ضمائم درج شود.

خوانده دعوای پرداخت دیه از بیت المال چه کسی می باشد؟

خوانده این دعوا وزارت دادگستری و یا صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری می باشد که در هر صورت باید به مجتمع بهشتی ارسال گردد.

برای مطالبه دیه چه مدارکی نیاز است؟

تصویر دادنامه مبنی بر محکومیت ،نظریه پزشکی قانونی،گزارش کلانتری و در صورت عدم وجود این دلایل قسمت منضمات جهت تعیین کارشناس تکمیل گردد.

آیا هر کدام از ورثه می توانند درخواست ابطال شناسنامه را بنمایند؟

هر یک از ورثه در صورتی که گواهی انحصار ورثه داشته باشند می توانند درخواست ابطال شناسنامه بنمایند.

برای ابطال شناسنامه چه مدارکی لازم است؟

تصویر مصدق دادنامه(اختیاری) تصویرمصدق شناسنامه(اجباری) تصویر مصدق استشهادیه محلی(اختیاری)

خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.

شخصی دادخواست نفقه دارد و بهای آن زیر ۵ میلیون تومان است، همچنین پرونده خانوادگی دیگری در دادگاه دیگر دارد، آیا می تواند این دو پرونده را تجمیع کند؟

نمی تواند تجمیع کند، و اگر بهای خواسته زیر ۵ میلیون ریال است در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

زوج در عقدنامه به زوجه وکالت در توکیل داده است تا هر زمانی که مایل بود خود را مطلقه کند، آیا این مورد جزء طلاق توافقی است؟

باید دادخواست طلاق به درخواست زوجه ارائه گردد.

آیا پدربزرگ یا جدپدری می تواند دادخواست ملاقات با فرزند بدهد؟

بله، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

آیا مادر زوجه در فرض وفات دخترش می تواند دادخواست استرداد جهیزیه و مهریه را دهد؟

به عنوان یکی از وراث متوفی بعد از گرفتن گواهی حصر وراثت می تواند طرح دعوا کند.

آیا در دعوای الزام به تمکین، خواهان می تواند بر اساس آدرس خود طرح دعوا کند؟

خیر، باید بر اساس آدرس خوانده طرح دعوا کند

آیا برای طلاق توافقی دو طرف باید حضور داشته باشند؟

یا هر دو باید حضور داشته باشند یا یک طرف به همراه وکیل طرف دیگر یا وکلای طرفین باید حضور داشته باشند

آیا کسی که به سن رشد نرسیده می تواند برای خود وکیل بگیرد؟

در امور غیرمالی که راساً می تواند دخالت کند، می تواند وکیل هم بگیرد اما در امور مالی ولی یا قیم او باید برایش وکیل بگیرد.

اگر مردی بخواهد دعوی نفی نسب مطرح کند چگونه باید اقدام کند؟

دعوی باید به طرفیت فرزندی که ادعای طرد از آن خانواده می شود و همسر اقامه شود. در صورتی که فرزند محجور باشد باید برای دفاع حقوق فرزند برای او قیم اتفاقی تعیین نمود و دادخواست را علیه فرزند به عنوان خوانده و قیم به عنوان نماینده تقدیم کرد.

آیا شخصی که حکم اعسارش را گرفته است می تواند علاوه بر درخواست تعدیل تقسیط مهریه درخواست کم کردن میزان مهریه را نیز داشته باشد؟

خیر، میزان مهریه قابل کم یا زیاد شدن نیست. لکن درخواست تعدیل تقسیط مهریه در مورد کم یا زیاد شدن اقساط پرداخت مهریه است.

چه کسانی می توانند تقاضای صدور حکم رشد بدهند؟

محجور، نماینده قانونی یا وکیل آن ها می توانند تقاضای صدور حکم رشد بدهند.

چه اشخاصی می توانند تقاضای اثبات نسب بدهند؟

افرادی که با یکدیگر رابطه نسبی دارند مانند: فرزند، پدر، مادر، خواهر، و برادر یا نماینده قانونی آن ها.

منظور از سند ازدواج عادی چیست؟

یعنی ازدواجی که سند آن در دفترخانه ازدواج ثبت نشده است و بین طرفین است.

آیا می توان در ابتدا درخواست تعدیل تقسیط را مطرح کرد؟

خیر، درابتدا باید درخواست اعسار را مطرح کرد و سپس بعد از تعیین تکلیف راجع به آن مجدداً درخواست تعدیل تقسیط را مطرح کرد

آیا در مورد مطالبه نفقه فرزند، مادر می تواند به عنوان خواهان باشد؟

فرزند خواهان است و مادر به نمایندگی از او باید دادخواست مطالبه نفقه بدهد.

آیا در ثبت دادخواست «اثبات زوجیت» سند ازدواج به عنوان دلیل باید ارائه گردد؟

خیر، سند ازدواج اجباری نیست. لیکن مدرک مثبته جهت اثبات موضوع باید ارائه شود.

آیا بعد از طلاق نیز می توان دعوای مطالبه مهریه را مطرح نمود؟

بله، اگر توافقی درباره مهریه صورت نگرفته باشد، می توان اقدام به طلب مهریه نمود.

در دعوای مطالبه نفقه مبلغ را چگونه محاسبه میکنند؟

خود خواهان مشخص می کند.

آیا می توان برای تعیین مبلغ نفقه درخواست کارشناس دهند؟

بله دادگاه می تواند کارشناس تعیین کند.

آیا ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اختیاری است یا اجباری؟

ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اجباری است.

دعوای الزام به تمکین دعوای مالی است یا غیرمالی؟

این دعوا غیر مالی است.

آیا بعد از صدور حکم طلاق همچنان امکان درخواست اجرت المثل وجود دارد؟

بله بعد از صدور حکم طلاق نیز می توان درخواست اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح کرد و محدودیتی وجود ندارد

در دعوای عدم امکان سازش اگر سند ازدواج مفقود شده یا در دسترس نباشد شخص چگونه می تواند دادخواست بدهد؟

با مراجعه به دفتر ازدواجی که نکاح را ثبت نموده از آن رونوشت تهیه نماید.

آیا در ابطال شناسنامه ارائه دادنامه به عنوان دلیل و منضمات برای ثبت دادخواست اجباری است یا اختیاری؟

ارائه این دلیل اختیاری است.

در دادخواست صدور حکم رشد خوانده چه کسی است؟

این دادخواست خوانده ندارد و به طرفیت دادستان نوشته می شود.

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

آیا برای دعاوی غیر مالی نیز می توان درخواست هزینه دادرسی مطرح کرد؟

بله، امکان درخواست مطالبه هزینه دادرسی برای دعاوی غیر مالی نیز امکان پذیر است اما مبلغ آن کم می باشد.

آیا در دعوی تعدیل تقسیط حتما خود شخص باید حضور داشته باشد؟

در دعوی تعدیل تقسیط مهریه، زوج یا زوجه یا نماینده قانونی آن ها باید باشند. در دعوی تعدیل تقسیط محکوم به، محکوم علیه مدیون یا نماینده قانونی وی باید باشد.

آیا هزینه دادرسی وصول شده نیاز به تصدیق دفتر خدمات قضایی دارد؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وجه به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت می شود و نظر به بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبادله الکترونیکی وجه تجویز شده است کفایت می نماید.

آیا در صورت رد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، می توان دوباره دادخواست داد؟

بله، با توجه به اینکه معسر بودن و عدم تمکن مالی می تواند هر زمان به وجودآید، رد دعوی اعسار قبلی مانع از طرح دادخواست اعسار جدید نخواهد شد.

آیا شخصی که در زندان است بستگانش می توانند دادخواست اعسار بدهند؟

خیر، خود شخص یا وکیل رسمی او باید دادخواست بدهد. در مطالبه دیه زمانی که دیه به عهده عاقله است او باید دادخواست اعسار به طرفیت اولیای دم بدهد تا در صورت ثبوت اعسار عاقله، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شود.

در صورتی که مهریه سکه باشد هزینه دارسی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه دارسی طبق مبلغی است که خواهان مقوم می کند، مگر این که درخواست کارشناسی داده باشد که در این صورت طبق نظر کارشناس است.

آیا خسارات دادرسی در هر صورت محاسبه می شود؟

خیر فقط در صورت درخواست خواهان خسارت دادرسی محاسبه می گردد.

اگر خواهان آدرس خوانده را نداشته باشد به چه صورت می بایست آدرس را اعلام کرد؟

آدرس خوانده را مجهول المکان و یا بر اساس آخرین محل اقامت خوانده اعلام میکنیم.

خسارت دادرسی شامل چه مواردی می شود؟

بنابر قانون، خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی می باشد.

هرگاه مبلغ چک پول خارجی باشد خواهان می تواند مبلغ خواسته را به پنج میلیون تقویم کند؟

خیر، پول خارجی می بایست بر اساس شاخصه های بانک مرکزی تقویم شود

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه چک چقدر می باشد؟

هزینه دادرسی دعوای مطالبه چک برابر آخرین تغییرات شامل پنجاه هزار ریال هزینه ورود دادخواست بعلاوه هزینه دعوا که تا مبلغ ده میلیون ریال یک و نیم درصد و نسبت به مازاد دو درصد می باشد،البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می شود.

هزینه شکایت کیفری صدور چک بلامحل چقدر می باشد؟

برابر آئین نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنجاه هزار ریال بعنوان ورودی شکوائیه دریافت می شود، علاوه بر این مبلغ می بایست در مورد چک های تا مبلغ یک میلیون ریال معادل پانزده هزار ریال و نسبت به مازاد تا مبلغ ده میلیون ریال مبلغ چهل هزار ریال و در مورد چک های مازاد بر ده میلیون ریال یکصدو پنجاه هزار ریال دریافت شود. بعنوان مثال: چک به مبلغ یک میلیون ریال باید شصت هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون ریال باید یکصدو پنج هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون و یک ریال و بیشتر باید دویست هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می گردد.

آیا می توان در دادخواست برای خوانده دو نشانی تعیین کرد؟

با توجه به اینکه ابلاغ اوراق فقط در یک نشانی انجام می شود قید دو محل بعنوان اقامتگاه خوانده موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص می شود لذا از قید دو اقامتگاه خودداری شود.

آیا می توان برای خوانده دعوا اقامتگاه دیگری غیر از نشانی بانک تعیین کرد؟

با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده به عهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید،بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود.

دارنده چک می خواهد علیه صادرکننده ای که فوت کرده است، دادخواست دهد و وکیل دارنده، گواهی انحصار وراثت دارد و ورثه آن ۶ نفر هستند. حال باید در قسمت خوانده نام چه کسی را قرار داد؟

در این مورد ورثه درواقع جانشین و قائم مقام شخص فوت شده است و چون اموال متوفی طبق قواعد ارث در مالکیت ورثه قرار می گیرد. لذا در این مورد باید نام ورثه ها را آورده و گواهی انحصار وراثت را نیز ضمیمه مدارک نماید.

مرجع صالح در دادخواست ملاقات با فرزند چه دادگاهی است؟

دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

در صورتی که در دعوای چک خواندگان متعدد باشند دادگاه صالح چه دادگاهی است؟

مطابق ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت داشته باشند، می توان به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه کرد.

مر جع ذی صلاح برای مطالبه خسارت بر چه اساسی تعیین می گردد؟

اگر مطالبه خسارت برمبنای قرارداد فی ما بین باشد مرجع صالح دادگاهی است که قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و در غیراینصورت طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد.

مطالبه دیه زیر مبلغ ۵ میلیون تومان در صلاحیت چه مرجعی می باشد؟

چون خواسته ها ی مالی تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. مطالبه دیه زیر این مبلغ نیز در صلاحیت شورا می باشد.

اگر خوانده در زندان باشد، دادخواست باید به کدام نشانی ارسال و ابلاغ گردد؟

در این مورد چون دادخواست باید به دست خود شخص برسد، در صورتی که وکیل نداشته باشد، باید به آدرس زندان فرستاده شود.

اگر خوانده مجهول المکان باشد، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی می باشد.

برای توقیف اموال زوج، زوجه به کدام مرجع می تواند مراجعه کند؟

زوجه هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می تواند اقدام نماید.

آیا مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به شهرداری فقط دادسرای ناحیه هفت می باشد؟

کلیه عناوین مرتبط به شهرداری به دادسرای ناحیه ۷ ارسال می گردد و کلیه موارد مرتبط با نیروی انتظامی به ناحیه ۳۲ ارسال می گردد.

در دادخواست اعسار آدرس صادر کننده و بانک محال علیه هر دو در شهرستان است ولی ضامن در تهران سکونت دارد آیا می توان در تهران طرح دعوی کرد؟

خیر، مرجع قضایی صالح در دادخواست مطالبه وجه چک بر اساس محل صدور چک، محل استقرار بانک محال علیه و محل اقامت خوانده تعیین می­شود.

کدام مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی خانوادگی مطرح شده از سوی خانواده شهدا است؟

دادگاه خانواده شهدا صالح به رسیدگی می باشد.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به که دادنامه تجدیدنظر دارد مرجع صالح برای رسیدگی کجاست؟

طبق ماده ۲۰ قانون اعسار، مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به، محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.

اگر صادرکننده چک فرد نظامی باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک بلا محل کدام دادگاه است؟

چون عمل فرد ، صدرور چک بوده و جزء اعمال نظامی نمی باشد، پس مرجع صالح به رسیدگی دادگاه عمومی است.

دادخواست صدور اجراییه به کدام دادگاه ارسال می شود؟

صدور اجراییه به همان دادگاه صادرکننده حکم که درخواست صدور اجراییه برای آن شده است، ارسال می شود.

مرجع صالح برای طرح درخواست اعسار کدام دادگاه است؟

دادگاه صادرکننده حکم،صلاحیت رسیدگی به درخواست اعسار را دارد.

کدام مرجع برای رسیدگی به دعوای ضررو زیان ناشی از جرم صالح می باشد؟

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه رسیدگی کننده به جرم اصلی ارسال می شود.

در خصوص درخواست ابطال شناسنامه اگر محل اقامت خواهان تهران باشد ولی محل اقامت خوانده شهرستان باشد مبنای صلاحیت بر چه اساسی می باشد؟

مبنای صلاحیت محل اقامت خواهان می باشد.

در صورتی که در مطالبه نفقه خوانده مجهول المکان باشد آیا می توان بر اساس آدرس خواهان دادگاه را تعیین کرد؟

بله، بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد باید به کدام مرجع ارسال شود؟

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتداً در دادگاه عمومی بخش مطرح می شود.

شکایت کیفری چک هایی که مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال است به کدام مرجع تقدیم می شود؟

رسیدگی به شکایت کیفری راجع به صدور چک بلامحل صرف نظر از مبلغ آن به عهده مراجع قضایی دادگستری(دادسرا و دادگاههای عمومی) می باشد.

در صورتی که در روی سفته، محل پرداخت خالی باشد مرجع صالح کدام دادگاه است؟

در این صورت مرجع صالح برای رسیدگی را می توان بر اساس محل ایجاد تعهد یا محل اقامت خوانده تعیین کرد.

در مورد چک های صادره عهده بانک های ایرانی مستقر در خارج از کشور، شکوائیه به کدام دادسرا ارسال می گردد؟

رسیدگی به این موضوع مربوط به ناحیه ۱۲دادسرای تهران می باشد

شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد باید به کدام مرجع ارسال شود؟

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتدائا” در دادگاه عمومی بخش مطرح می شود

اگر چند فقره چک وجود داشته باشد، که مبلغ هر کدام زیر ۵میلیون باشددر صلاحیت کدام مرجع است؟

چک ها تجمیع شده و اگر بالای پنج میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد. در غیراینصورت شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشد.

مطالبه نفقه زیر ۵ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟

بر مبنای بخشنامه محاکم تهران دعاوی خانوادگی مالی تا مبلغ پنج میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

در دادخواست صدور اجرائیه در مورد رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، اگر شرکت در کرج باشد ولی شخص طی قراردادی، در تهران مستقر و مشغول به کار باشد، برای شکایت از کارفرما کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

برابر ماده ۲ آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، مرجع صلاحیت دار محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد. اگر موضوع اجرائیه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده دادگاه عمومی حقوقی است. بنابراین دادگاه کرج صالح به رسیدگی است.

در مطالبه مهریه دادگاه صالح چه دادگاهی است؟

دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل تسلیم مهریه صالح به رسیدگی است. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است.

اگر دارنده چک پس از صدور حکم راجع به وصول طلبش از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

ا توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در صورتی که دارنده چک میزان خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

در دعوای مطالبه وجه چک و سفته چنانچه مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال باشد کدام مرجع صلاحیت دارد؟

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بعهده شورای حل اختلاف می باشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک کدام دادگاه است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸- ۲۳/۷/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است ضمنا” در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

در مورد چک های صادره به عهده حساب های عضو سیستم سراسری بانک ها مانند سیبا یا جام و غیره کدام دادسرا صلاحیت رسیدگی دارد؟

در این نوع چک با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹- ۲۱/۷/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادسرایی که در حوزه آن مرجع، چک به بانک ارائه شده (محل صدور گواهی عدم پرداخت) صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

کدام مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی راجع به مال منقول است؟

اگر مال منقول ناشی از قرارداد باشد، دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل تسلیم کالا یا محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی می باشد. ولی اگر مال منقول ناشی از قرارداد نباشد، تنها دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

اگر گواهی عدم پرداخت سه فقره چک با شاکی و مشتکی عنه واحد در سه بانک مختلف صادر شده باشد، کدام دادسرا صالح به رسیدگی است؟

برای تعیین دادسرای صالح به رسیدگی می بایست آدرس گواهی عدم پرداخت چکی که بیشترین مبلغ را دارد، ملاک قرار گیرد.

دادخواست مطالبه وجه چکی که قبلا” شکایت کیفری مطرح شده است به کدام مرجع ارسال می گردد؟

در صورتی که راجع به صدور چک بلامحل پرونده کیفری مطرح رسیدگی باشد مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است می توان دادخواست را به دادگاه رسیدگی کننده به جرم صدور چک بلامحل تقدیم نمود ولی در صورت ختم رسیدگی مطابق صلاحیت در دعاوی حقوقی عمل می شود.

اگر گواهی عدم پرداخت در شهرستان صادر شده باشد و آدرس خوانده در تهران باشد، آیا دارنده می تواند شکواییه را در تهران مطرح کند؟

خیر، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم چک بلا محل، دادگاه محل استقرار بانک محال علیه می باشد. به عبارت دیگر باید در حوزه قضایی طرح شکایت کیفری نمود که بانک محال علیه در آن حوزه باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد.

آیا ارائه خدمات قضایی در دفاتر تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی است؟

دفاتر خدمات قضایی در پذیرش دادخواست یا شکوائیه تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی نمی باشند و می توانند خدمات قضایی مربوط به خارج از حوزه قضایی محل استقرار خود را انجام دهند و در واقع ارائه این خدمات به منظور تسهیل امور مراجعین بوده است لیکن در ارسال شکوائیه یا دادخواست باید توجه داشته باشند که مرجع قضایی صلاحیتدار را انتخاب نمایند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه سفته بر چه مبنایی تعیین می گردد؟

در صورتیکه علاوه بر اقامتگاه خوانده آدرس دیگری مبنی بر ایجاد یا ایفای تعهد وجود داشته باشد، برای تعیین مرجع صالح به رسیدگی، محل ایفای تعهد ملاک می باشد.

در صورتی که یک فقره چک در تهران و چک دیگر در شهرستان برگشت خورده باشد ولی آدرس خوانده در تهران باشد آیا می توان برای هر دو چک یکجا طرح دعوا کرد؟

بله، چون محل اقامت خوانده در تهران است، می توان برای هر دو چک در محل اقامت خوانده طرح دعوا کرد.

کدام مرجع جهت طرح دعوای حجر صالح می باشد؟

دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی

دفاتر خدمات قضایی در مقابل دادخواست ها و شکوائیه های تنظیمی چه مسؤلیتی دارند؟

مسؤلیت دفاتر مربوط به ثبت، احراز هویت و تصدیق مستندات و ضمائم و ارسال به واحد قضایی صالح به رسیدگی است که البته در مورد ارائه اطلاعات صحیح لازم است با مدارک و اسناد هویتی تطبیق داده شود.

تاریخ سررسید مطالبه وجه سفته به چه صورت محاسبه می شود؟

مهلت ۱۰ روز از تاریخ سفته برای دریافت واخواست نامه در نظر گرفته شده است و پس از پایان ۱۰ روز، برای طرح دعوای مطالبه وجه سفته یکسال فرصت می باشد

آیا محل ایجاد یا ایفای تعهد باید در سفته قید شده باشد؟

بله، آدرس محل ایجاد یا ایفای تعهد باید در سفته قید شده باشد در غیر این صورت اقامتگاه خوانده ملاک واقع می شود.

آیا ارائه اظهارنامه به جای واخواست نامه امکان پذیر است؟

اظهارنامه نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود لیکن می تواند به عنوان یک ادله تحت عنوان سایر ضمائم به دادگاه تقدیم شود.

در دعوای مطالبه وجه سفته برای تعیین میزان خواسته چه معیارهایی وجود دارد؟

زمانی که سفته صادر می شود ممکن است مبلغ توسط شخص صادر کننده سفته تعیین شده باشد که در این صورت مبلغ تعیین شده همان بهای خواسته می باشد، در صورتی که مبلغ تعیین نشده باشد و در عین حال پشت سفته تمبر نیز باطل نشده باشد در این صورت آن مبلغی که کنار سفته نوشته شده است به عنوان مثال (۱۰۰ میلیون ریال) معیار میزان خواسته واقع می گردد. چنانچه پشت سفته بالاتر از مبلغ حداکثر سفته تمبر باطل شده باشد، مبلغی که خواهان به عنوان طلب اعلام می نماید معیار برای تعیین میزان خواسته می باشد.

جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه سفته چه مدارکی باید از خواهان دریافت گردد؟

برای مطالبه وجه سفته، دلایل و منضماتی از جمله تصویر مصدق سفته، ظهر سفته (اختیاری) و تصویر مصدق واخواست نامه (اختیاری) باید ارائه گردد.

آیا صرف ارائه چک بدون گواهینامه عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند؟

با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی بر عدم پرداخت محسوب می گردد ارائه این گواهی ضروری می باشد.

آیا تعیین نشانی خوانده در مورد مطالبه وجه چک به عهده خواهان است؟

اعلام نشانی و محل اقامت به عهده خواهان می باشد و در رویه قضایی غالبا” ماده ۲۲ قانون صدور چک را محدود به امور کیفری می دانند.

در مورد کدام یک از چک ها می توان شکایت کیفری مطرح نمود؟

با توجه به ماده۲ قانون صدور چک تعقیب کیفری فقط راجع به چک های صادره عهده بانک های ایرانی داخل و خارج کشور تجویز شده است لذا اوراقی که تحت عنوان حواله یا چک در مؤسسات مالی یا اعتباری یا صندق های قرض الحسنه تنظیم می شود قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

آیا طرح دعوا در مورد چکی که فاقد مبلغ باشد ممکن است؟

خیر، با توجه به تعریف ماده ۳۱۰ قانون تجارت نظر به اینکه فقدان مبلغ موجب نامعین بودن خواسته می گردد امکان طرح وجود ندارد.

چنانچه علت عدم پرداخت وجه چک دستور عدم پرداخت باشد علیه چه کسی می توان شکایت نمود؟

با توجه به ماده ۱۴ قانون صدور چک چنانچه حساب موجودی داشته و عدم پرداخت ناشی از دستور باشد شکایت کیفری علیه دستور دهنده خواهد بود.

آیا می توان هم زمان از چک شکایت حقوقی و کیفری مطرح نمود؟

خیر فرد باید یا شکایت حقوقی مطرح کند یا در صورت وجود شرایط لازم شکایت کیفری طرح کند. اگر موعد شش ماهه اخذ گواهی عدم پرداخت به پایان نرسیده باشد اقدام کیفری بهتر است و در غیر اینصورت باید شکایت حقوقی طرح کند.

چه کسی حق طرح دعوای مطالبه وجه چک را دارد؟

الف- دارنده چک که همان اولین آورنده به بانک و مندرج در ماده ۱۱ قانون صدور چک است ب- منتقل الیه، یعنی کسی که به طریق اطمینان آور، چک پس از برگشت به او انتقال یافته است

آیا علیه ظهرنویس هم می توان دادخواست حقوقی مطالبه وجه را مطرح نمود؟

بله، اگر مواعد رعایت شود، علیه ظهرنویس هم می توان دادخواست حقوقی مطرح نمود. چون طبق قانون تجارت ظهرنویس هم مانند صادرکننده و ضامن مسئولیت تضامنی دارد.

آیا می توان تأمین خواسته ده فقره چک برگشتی را در یک دادخواست مطرح نمود؟

بله ، همانطور که مجموع مبالغ تمام چک ها، ملاک صدور دادخواست می باشد، پس تأمین خواسته این چک ها هم مجموعاً در یک دادخواست مطرح می گردد.

آیا مبلغ چک را می توان در ستون خواسته کاهش یا افزایش داد؟

برای کاهش مبلغ چک به اختیار خواهان، منعی وجود ندارد. ولی خواهان حق افزایش خواسته را ندارد. چون خواهان باید به میزان مندرج در چک از خواسته مطالبه نماید.

اگر شخصی در دعوی مطالبه وجه چک نام یکی از خواندگان را قید نکرده باشد، می تواند این مورد را در مجتمع قضایی اصلاح کند؟

در صورت نقص دادخواست، شعبه مجتمع قضایی دادخواست را به دفتر خدمات قضایی برای رفع نقص ارسال می نماید.

آیا دارنده چک می تواند هم علیه ظهرنویس و هم علیه صادرکننده چک دادخواست مطالبه وجه چک بدهد؟

بله، زیرا در چک هم صادرکننده و هم ظهرنویس از لحاظ حقوقی مسئولیت تضامنی دارند و دارنده چک می تواند علیه هردوشخص مذکور دادخواست حقوقی مطرح نماید.

در صورتی که چکی از طریق ظهرنویسی به شخصی انتقال داده شود، آیا در قسمت خواهان باید نام ظهرنویس و دارنده با هم ذکر شود؟

خیر، فقط نام کسی که چک به نام او ظهرنویسی شده یعنی دارنده فعلی چک باید در قسمت خواهان نوشته شود.

آیا با اصل چک یا بدون آن می توان دادخواست را پذیرفت؟

خیر، باید کپی مصدق چک به همراه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک باشد.

در صورتی که انتقال چک در برگ جداگانه انجام شده باشد آیا این شخص ذی نفع است؟

بله، این شخص ذی نفع می باشد، زیرا این مورد یک نوع ظهرنویسی محسوب می شود.

در جرم صدور چک بلامحل تعقیب کیفری علیه چه کسی انجام می شود؟

در جرم صدور چک بلامحل فقط صادرکننده یا صادرکنندگان چک بلامحل قابل تعقیب کیفری می باشند.

آیا علیه ضامن چک هم می توان شکایت کیفری مطرح کرد؟

خیر، تعقیب کیفری فقط علیه صادر کننده چک است، لذا ظهرنویس و ضامن با صاحب حساب که در صدور چک دخالت نداشته اند، قابل تعقیب نیستند.

در صورتی که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت لاشه چک مفقود شود آیا می توان بر اساس گواهی عدم پرداخت طرح دعوا نمود؟

به علت اینکه اصل سندی که باید برآن مبنا دادخواست ارائه دهد وجود ندارد، ابتداً می بایست رسید شکوائیه مفقودی چک را ارئه دهد و سپس دعوای چک را مطرح نماید.

چنانچه چکی به صورت بلامحل صادر گردد چه کسی حق شکایت از آن را دارد؟

طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک طرح شکایت و درخواست تعقیب کیفری فقط از دارنده چک پذیرفته می شود و منظور از دارنده اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.

اگر گواهی عدم پرداخت فاقد شرایط شکلی صحیح از قبیل شماره، تاریخ، اشتباه تایپی در اسامی باشد چه اقدامی باید نمود؟

باید به بانک مراجعه نمود تا گواهی عدم پرداخت اصلاح گردد.

در صورتی که پرونده کیفری چکی در حال رسیدگی باشد و ختم رسیدگی اعلام شده باشد آیا می توان دادخواست مطالبه وجه چکی که مبلغ آن تا پنج میلیون تومان است را به همان دادگاه کیفری ارسال کرد؟

مادام که ختم رسیدگی در دادگاه کیفری اعلام نشده است میتوان دادخواست حقوقی را به همان مرجع کیفری ارسال کرد اما اگر ختم رسیدگی اعلام شده باشد دیگر نمی توان به همان دادگاه کیفری ارسال نمود.

آیا برای شکایت کیفری چک می توان مشتکی عنه را مجهول المکان معرفی کرد؟

خیر، باید همان آدرسی که در گواهی عدم پرداخت ذکر شده است را قید کرد.

چکی در وجه فردی صادر شده و او چک را در حساب دیگری خوابانده و گواهی عدم پرداخت هم به اسم شخص جدید برگشتی خورده است، آیا کسی که چک در وجه او صادر شده می تواند شکایت کیفری انجام دهد؟

فقط شخصی که گواهی عدم پرداخت به اسم او صادر شده است می تواند شکایت کیفری مطرح نماید.

در صورتی که شخصی بدون ظهرنویسی، چک در وجه حامل را انتقال داده و برگه اقرار، حاکی از انتقال و شاهد نیز داشته باشد، در این صورت آیا می تواند علیه ظهرنویس شکایت کند؟

خیر، تعقیب کیفری فقط علیه صادرکننده چک است و ظهرنویس و ضامن یا صاحب حساب که در صدور چک دخالت نداشته­اند، قابل تعقیب نیستند. در اینجا علیه ظهرنویس فقط می توان دادخواست حقوقی داد.

آیا چکی که روی آن نوشته شده است بابت وجه دستی، قابلیت شکایت کیفری دارد؟

بله، زیرا وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده و بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی نیست.

آیا شخصی که چکی را قبل از رسیدن موعد آن برگشت میزند، می تواند شکایت کیفری مطرح نماید؟

خیر، فقط می تواند دادخواست حقوقی مطرح نماید.

آیا در مورد چکی که وعده دار است و در متن چک نوشته شده است که این چک بابت اجاره است، می توان شکایت کیفری مطرح نمود؟

خیر، فقط می توان دادخواست حقوقی مطرح نمود.

در صورتی که شخصی به عنوان ضامن پشت چک را امضا کرده باشد، آیا این چک بابت تضمین معامله( ضمانتی) می باشد و در این صورت قابلیت شکایت کیفری را دارد؟

خیر، این چک ضمانتی (بابت تضمین معامله) نیست، بلکه فقط ضامن وجه آن را ضمانت کرده است و در اینجا دارنده می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری مطرح نماید.

اگر یک نفرخواهان چند فقره چک باشد و تمام چک ها به نام شرکت باشد اما گواهی عدم پرداخت بعضی از چک ها به نام شرکت و بعضی به نام مدیر عامل و بعضی به نام حسابدار شرکت صادر شده باشد، آیا می توان برای تمام چک ها در یک شکواییه طرح دعوی نمود؟

بله، چون تمام چکها به نام شرکت می باشد، ولی تنها امضاکننده چک طبق قانون صدور چک مسئولیت کیفری خواهد داشت؛ مگر اینکه که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده است، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

آیا در قالب یک شکواییه می توان دعوایی در خصوص فاکتور و چک را مطرح نمود؟

خیر، زیرا تنها چک جنبه کیفری دارد و می توان در شکواییه مطرح نمود و برای فاکتور باید صرفاً دادخواست حقوقی مطرح شود.

شخصی بعد از گرفتن گواهی عدم پرداخت به علت مسدود بودن حساب، چک را از طریق ظهرنویسی به یک وکیل انتقال داده است. آیا وکیل مذکور می تواند شکایت کیفری مطرح کند؟

خیر، زیرا تنها شخصی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است، می تواند شکایت کیفری مطرح کند و در این مورد به این دلیل که چک از طریق ظهرنویسی به وکیل منتقل شده است، دارنده اول هیچ حقی ندارد و وکیل هم به این دلیل که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، حق شکایت کیفری ندارد. بلکه در غیر از این مورد چنانچه عقد وکالت میان وکیل و دارنده منعقد شده باشد، وکیل تنها به عنوان نماینده قراردادی شخصی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است( نه به عنوان دارنده چک) حق شکایت کیفری دارند.

اگر شخصی گواهی عدم پرداخت چک را گم کرده و از بانک گواهی عدم پرداخت بدون مهر و امضا گرفته باشد، آیا می توان دادخواست را برای او ثبت نمود؟

خیر زیرا گواهی عدم پرداخت بدون مهر و امضا هیچ سندیت و اعتباری ندارد و دفاتر خدمات قضایی صرفا گواهی عدم پرداختی که مهر و امضا داشته باشد، را می پذیرند.

در صورتی که از دو فقره چک ابتدا شکایت کیفری شده و لی دادگاه کیفری، آن را کیفری تشخیص نداده باشد سپس به دفتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواست حقوقی مراجعه کرده باشد ، در این مورد آیا دفتر خدمات قضایی می تواند دادخواست را ثبت کند؟

بله، دفتر خدمات الکترونیک قضایی می تواند دادخواست را ثبت نماید.

در صورتی که شخصی چند فقره چک دارد که همزمان برای چند چک در یک بانک و برای چک های دیگر در بانک دیگری گواهی عدم پرداخت صادر شده است. در این مورد شکواییه براساس کدام چک به دادسرا ارسال می گردد؟

باید مبالغ چک را تجمیع کرده و به دادسرای محل بانکی که بیشترین مبلغ چک در صلاحیت آن است، ارسال نمود .

در صورتی که گواهی عدم پرداخت به نام فردی صادر شده باشد، آیا شخص دیگری می تواند به نمایندگی از وی شکایت کیفری مطرح کند؟

خیر، زیرا دارنده چک شخصی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادرشده است.لذا دارنده چک نمی تواند به شخص دیگری برای شکایت کیفری نمایندگی بدهد

در صورتی که صادرکنندگان چک سه نفر باشند، ولی گواهی عدم پرداخت تنها به نام یک نفر صادر شده باشد، آیا می توان از سه نفر شکایت کرد؟

در این مورد تنها علیه کسی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است، می توان شکایت کیفری مطرح نمود.

اگر در چک در وجه حامل گواهی عدم پرداخت علیه ظهرنویس صادر شده باشد، آیا دارنده چک می تواند علیه ظهرنویس شکایت کیفری مطرح نماید؟

خیر، زیرا دارنده چک تنها می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری مطرح نماید.

آیا شخص در مرحله واخواهی در دادگاه کیفری، می تواند دعوی مطالبه وجه چک را مطرح نماید؟

خیر، زیرا دعوی مطالبه وجه چک در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی است و امکان طرح آن در دادگاه کیفری که صلاحیت ذاتی آن صرفا رسیدگی به جنبه جزایی صدور چک بلا محل است وجود ندارد.

در مورد چک صادره از سوی شرکت که دو نفر به نمایندگی از شرکت آن را امضا نمودند، دارنده چک باید علیه چه شخصی شکایت کیفری مطرح کند؟

با توجه به اینکه صاحبان امضای چک مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده چک دارند، وی باید علیه هر دو شخص شکایت کیفری خود را مطرح کند.

چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت شماره ملی یا سایر مشخصات ناقص یا اشتباه باشد آیا می توان دادخواست یا شکوائیه تنظیم نمود؟

خیر، متقاضی می بایست جهت اصلاح گواهی به بانک مراجعه نماید.

در صورتی که چک برای امانت داده شود آیا دارنده آن می تواند شکایت کیفری مطرح کند؟

خیر، زیرا چکی که در متن آن قید شده باشد بابت امانت، در حکم چک مشروط بوده و قابل تعقیب کیفری نیست.

مهلت شکایت کیفری در مورد چک بلامحل چند روز می باشد؟

برای شکایت کیفری دارنده می بایست ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه نماید، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید، بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

آیا مدارک مربوط به وکیل واسطه در وکالتنامه های مع الواسطه باید پیوست و کنترل شود؟

چنانچه وکالت تفویضی به وکیل دادگستری با اختیار توکیل توسط وکیل واسطه باشد جهت احراز سمت می بایست تصویر تمام اسناد و سلسله روابط از اصیل تا وکیل ارائه و احراز شود.

ایا برای طلاق شخص میتواند به غیر از وکیل قانونی به شخص دیگری وکالت محضری بدهد؟

خیر فقط می تواند وکالت محضری بدهد که آن شخص به نمایندگی از وی وکیل رسمی بگیرد.

آیا اصل وکالتنامه باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه شود؟

با توجه به این که اصل وکالتنامه می بایست در پرونده تقدیم شود،پس از اسکن و ارسال الکترونیکی آن می بایست وکیل وکالتنامه را به دادگاه تقدیم نماید،

اگر مبلغ معین شده در وکالتنامه کمتر از تعرفه باشد تمبر مالیاتی بر چه اساسی وصول می گردد؟

مطابق ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم در هر حال تمبر مالیاتی نباید کمتر از پنج درصد تعرفه باشد.

آیا می توان وکالتنامه ای را که از حیث تمبر مالیاتی ناقص است پذیرفت؟

خیر این نوع وکالتنامه را نمی توان پذیرفت چرا که ابطال تمبر مالیاتی جهت قبول وکالت وکیل ضروری می باشد.

آیا ابطال تمبر مالیاتی وکلا الزامی است؟

بله،الزامی است. چنانچه مطابق مقررات تمبر مالیاتی ابطال نشده باشد وفق تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاهها و مراجع رسمی قابل قبول نخواهد بود.

تمبر مالیاتی وکلاء بر چه اساس محاسبه می گردد؟

تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ حق الوکاله محاسبه و بر روی وکالتنامه ابطال می گردد،مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری مکلفند معادل پنج درصد حق الوکاله خود را بطور علی الحساب روی وکالتنامه تمبر الصاق را ابطال نمایند.

در صورتی که دادگاه سمت نماینده را نپذیرد آیا شخص باید دادخواست جدید بدهد؟

خیر، در صورت صدور اخطاریه رفع نقص می تواند نماینده خود را عوض کند.

میزان حق الوکاله در دعاوی مطالبه چک چقدر است؟

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶درصد از بهای خواسته و حداکثر۰۰۰/۰۰۰ /۶ ریال ب-نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۴۲ریال ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۶۲ریال د- نسبت به مازاد پنج میلیون ریال ۲درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۰۰ریال

آیا شخص معسر میتواند وکیل داشته باشد؟

خیر، در صورت داشتن وکیل درخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

آیا با وکالت محضری می توان به نمایندگی از مدعی طرح دعوی کرد؟

خیر، طبق ماده ۲ آئین دادرسی مدنی، فقط شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها می توانند طرح دعوا کنند. کسی که وکالت محضری از شخصی داشته باشد، در صورتی که وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای طرح دعوی در دادگاه وکیل بگیرد.

آیا قید عبارت “طبق تعرفه” برای محاسبه تمبر مالیاتی در وکالتنامه کافی است؟

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلا موظفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند.

تمبر مالیاتی در صورتی که مبلغ تعیین شده در وکالتنامه کمتر از تعرفه باشد بر چه اساس محاسبه می شود؟

مطابق ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم در هر حال تمبر مالیاتی نباید کمتر از پنج درصد تعرفه باشد.

adliran.ir

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21