دانلود سوالات دکتری سراسری92

پست تبلیغاتی
بعد برگزاری در سایت قرار می گیرد

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – استعداد تحصیلی- گروه تربیت بدنی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – استعداد تحصیلی- گروه زبان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – استعداد تحصیلی- گروه علوم انسانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – استعداد تحصیلی – گروه علوم پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – استعداد تحصیلی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – استعداد تحصیلی- گروه هنر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – استعداد تحصیلی – گروه دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – استعداد تحصیلی – گروه علوم پایه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – استعداد تحصیلی – گروه فنی مهندسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3901- مجموعه علوم جغرافیایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2101-جغرافیای سیاسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2102-برنامه ریزی شهری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2103-برنامه ریزی روستای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2104-جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2105-جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2106- مجموعه علوم اقتصادی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2106- مجموعه الهیات و معارف اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2107-تاریخ اسلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3902- مجموعه علوم تربیتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2108-مجموعه تاریخ ایران اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2109-تاریخ ایران پیش از اسلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2110- مجموعه علوم اجتماعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3904- مجموعه حقوق
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2111-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2112-مددکاری اجتماعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2113-حقوق عمومی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3906- مجموعه مدیریت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2114-حقوق جزا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2115-حقوق بین الملل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2116-حقوق خصوصی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2117مجموعه علوم سیاسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3904- علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، ارتباطات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3902- محیط زیست – برنامه ریزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2118-مجموعه مدیریت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2119- حسابداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2120- علوم کتابداری واطلاع رسانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2120- مجموعه کارآفرینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2121- مجموعه فلسفه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2122-فلسفه تعلیم وتربیت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2123-برنامه ریزی درسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2124-مدیریت آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2125-روانشناسی تربیتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2126-تکنولوژی آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2127-آموزش عالی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2128-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2129-برنامه ریزی آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2130- مجموعه مشاوره و راهنمایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2131-مجموعه علوم ارتباطات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2132-سنجش واندازه گیری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2133- مجموعه روانشناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2134- باستان شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2135-محیط زیست-برنامه ریزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2136-مجموعه کار آفرینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2137- آینده پژوهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2138-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2139-الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2140-الهیات-ادیان و عرفان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2141-الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2142-الهیات-تصوف و عرفان اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2143-مجموعه کلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2144-فقه شافعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2145-مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2146-حقوق نفت و گاز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2147-اقتصاد نفت وگاز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3909- مجموعه زمین شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2201-چینه و فسیل شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2202-زمین شناسی نفت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2203-رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2204-آب شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2205- مجموعه شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2206- مجموعه فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2206-زیست محیطی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2207-ژئو شیمی(زمین شیمی)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3910- مجموعه زیست شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2208-پترولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3911- مجموعه آمار
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2209-اقتصادی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2210- مجموعه ریاضی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2210-تکتونیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2211-شیمی فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3912- علوم دریایی و اقیانوسی – فیزیک دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2212-شیمی الی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2213- نانو فیزیک، علوم فناوری نانو …
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2213-شیمی تجزیه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3913- نانو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2214-شیمی معدنی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3914- ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2215-شیمی کاربردی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2216-پلیمر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3915- ژئوفیزیک …
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2217-الکترو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2218-فیتو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2219- هواشناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2220-فیزیولوژی گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2221-سیستماتیک گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2222-سلولی و تکوینی گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2223-فیزیولوژی جانوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2224-بیوسیستماتیک جانوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2225-سلولی و تکوینی جانوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2226-سلولی وملکولی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2227-بیوشیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2228-ژنتیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2229-میکروبیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2230-بیوفیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2231-زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2232-آمار
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2233-ریاضی محض
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2234-ریاضی کاربردی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2235-فیزیک دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2236-جانوران دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2237-مجموع نانو فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2238-مجموعه فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2328-مهندسی مکانیک-مهندسی پزشکی-بیومکانیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2239-فوتونیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2240-لرزه شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2241-زلزله شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2242-الکترو مغناطیسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2243-گرانی سنجی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2244-مجموعه نانو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2245-نانو بیوتکنولوژی(ریز زیست فناوری)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2246- بیوانفورماتیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2247-علوم کامپیوتر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2248-مجموعه علوم اعصاب شناختی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2301-مهندسی برق-الکترونیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3916- مجموعه مهندسی شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2302-مهندسی برق-مخابرات-میدان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3917- مهندسی پلیمر – صنایع رنگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2303-مهندسی برق-مخابرات(سیستم)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2304-مهندسی برق-قدرت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3918- مهندسی نساجی – نساجی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2305-مهندسی برق-کنترل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2306-مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2306- مهندسی محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2307-مهندسی عمران-سازه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2308-مهندسی عمران-مهندسی زلزله
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2309- مجموعه مهندسی معدن
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2309-مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2310- مجموعه مهندسی عمران
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2310-مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2311- مهندسی عمران-راه و ترابری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2312- مجموعه مهندسی برق
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2312-مهندسی عمران-سازه های دریایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2313- مهندسی هوا – فضا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2313-مهندسی عمران-مهندسی آب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2314-مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل ونقل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2315-مهندسی عمران-مدیریت ساخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2316-مهندسی عمران-محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2317- مجموعه مهندسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2317-مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2318-مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2319-مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2320-مهندسی عمران(نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2321-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2322- مهندسی نفت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2322-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک جامدات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2323-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل-ارتعاشات)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2323- مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2324- مهندسی هسته ای – راکتور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2324-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2325-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سیستم های تعلیق-ترمز و فرمان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2335-مهندسی معدن-اکتشاف
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2326-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-قوای محرکه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2326- مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2327- مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2328- مهندسی هسته ای – شکافت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2329-مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2330- مهندسی دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2331-مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2332-مهندسی هوا فضا-جلو برندگی پیشرفته
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2333-مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2334-مهندسی هوا فضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2336-مهندسی معدن استخراج
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2337-مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2338-مهندسی معدن-مکانیک سنگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2339- مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2340-مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2341-مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2342-مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2343-مهندسی محیط زیست-منابع آب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2344-مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2345-مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2346-مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2347-مهندسی پزشکی-بیو الکتریک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2348-مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2349-مهندسی پزشکی بیومتریال
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2350- مجموعه مهندسی صنایع
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2351-مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2352-مهندسی نفت-اکتشاف
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2353-مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2354-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2355-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری(سخت افزار)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2356-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2357-مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2358-مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتit
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2359- مهندسی مواد و متالورژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2360-مهندسی شیمی-تمام گرایشها
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2361-مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2362-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2364- مهندسی فناوری نانو
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2365-مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2366-مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2367-مهندسی هسته ایی-شکافت،پرتوپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2368-مهندسی هسته ایی-شکافت-چرخه سوخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2369- مهندسی هسته ای – گداخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2370-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2371-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2372- مهندسی کامپیوترIT
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2373-مهندسی سیستم های انرژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2401- محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2402-بوم شناسی ومدیریت حیات وحش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2403-ارزیابی محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2404- مکانیک ماشین های کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2404- علوم باغبانی و فضای سبز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2405- مکانیزاسیون کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2405- علوم و صنایع غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2406-سبزیکاری-فیزیولوژی واصلاح سبزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2407- علوم و صنایع چوب و کاغذ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2407-میوه کاری-فیزیولوژی و اصلاح میوه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2408- علوم خاک (خاک شناسی)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2408-گیاهان زینتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2409- علوم دامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2409-مجموعه گیاهان دارویی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2410- آبیاری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2410-فیزیولوژی پس از برداشت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2411- هواشناسی کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2411-بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2412- مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2412-تکنولوژی مواد غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2413-میکروبیولوژی-بهداشت وبیوتکنولوژی مواد غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2414-شیمی موادغذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2415-مهندسی صنایع غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2416-مجموعه اقتصاد کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2417-بیولوژی و اناتومی چوب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2417- مجموعه مرتع داری و آبخیزداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2418-صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2418- کشاورزی هسته ای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2419-صنایع خمیر وکاغذ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2420-بیولوژی خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2421-فیزیک وحفاظت خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2422-پیدایش ورده بندی وارزیابی خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2423-شیمی وحاصلخیزی خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2424-فیزیولوژی دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2425-تغذیه دام-نشخوار کنندگان-طیور و دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2426-اصلاح نژاد دام-ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2427-آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آبیاری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2428-سازه های آبی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2429-منابع آب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2430-هواشناسی کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2431-اصلاح نباتات-ژنتیک بیومنری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2432-زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2433-اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک-بیوتکنولوژی کشاورزی- گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2434-علوم علف های هرز-شناسایی ومبارزه باعلف هرز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2435-مهندسی تولیدات گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2436-اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک،بوم شناسی زراعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2437- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2438-توسعه روستایی-توسعه کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2439-مجموعه حشره شناسی کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2440-مجموعه بیماری شناسی گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2441- جنگلداری و اقتصاد جنگل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2442-جنگل داری و علوم جنگل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2443-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2444-تکثیر وپرورش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2445-فرآوری محصولات شیلاتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2446-بوم شناسی آبزیان شیلاتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2447-تولید و بهره برداری صید
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2448-علوم مرتع-مرتعداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2449-بیابان زدایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2450-آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2451-مجموعه کشاورزی هسته ای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2501- مهندسی و مدیریت ساخت-مدیریت پروژه و ساخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2502-مجموعه معماری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2502- معماری – معماری اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2503- مجموعه شهرسازی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2504-پژوهش هنر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2505- مرمت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2505-مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2506-مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2601- آمار زیستی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2602- آموزش بهداشت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2603- انگل شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2604-ایمنی شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2605- بیوشیمی بالینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2606- ژنتیک پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2607- فیزیوتراپی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2608-فیزیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2609- فیزیک پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2610- ویروس شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2611- بهداشت باروری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2612- زیست فناوری پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2613- بهداشت حرفه ای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2614-علوم تشریحی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2615-پرستاری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2616-بهداشت محیط
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2617-باکتری شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2618-هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2619-قارچ شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2701- علوم پایه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2702- بهداشت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2702-مامائی وبیماری های تولید مثل دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2703- پاتوبیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2703-بیماری های داخلی دامهای کوچک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2704- علوم درمانگاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2704-بیماری های داخلی دامهای بزرگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2705-رادیولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2706-کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2707-پاتولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2708- بهداشت و بیماری های طیور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2709-بیوشیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2710- بهداشت آبزیان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2711-بهداشت مواد غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2712-بهداشت خوراک دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2713-اپید میولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2714-انگل شناسی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2715-باکتری شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2716-ویروس شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2717-قارچ شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2718-ایمنی شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2719-بیوتکنولوژی-زیست فناوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2720-فناوری تولید مثل در دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2721-سم شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2722-فارماکولوژی-دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2723- فیزیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2724-آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2725-بافت شناسی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2801- زبان و ادبیات فارسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2802- زبان و ادبیات عرب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2803-آموزش زبان فرانسه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2804- ادبیات فرانسه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2805- مجموعه زبان روسی – آموزش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2806- مجموعه زبان آلمانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2807- آموزش زبان انگلیسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2808- زبان و ادبیات انگلیسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2809- زبان انگلیسی-ترجمه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2810- مجموعه زبان شناسی همگانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2811-فرهنگ وزبانهای باستانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2901- تربیت بدنی و علوم ورزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2901-برنامه ریزی و مدیریت ورزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2902-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2903-رشد وتکامل ویادگیری حرکتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2904-بیو مکانیک ورزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 2905-فیزیولوژی ورزش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز – 3900- مجموعه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.