سوالات کارشناسی فراگیر پیام نوردی ماه۱۳۹۰

پست تبلیغاتی

 

سوالات کارشناسی فراگیر پیام نوردی ماه ۱۳۹۰

 

سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور ۹۰
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – سوالات عمومی کارشناسی فراگیر پیام نور(رایگان!)
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۰۱-رشته حسابداری
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۰۲-علوم اقتصادی-اقتصاد نظری
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۰۳-مدیریت بازرگانی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۰۴ – مدیریت جهانگردی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۰۵ -مدیریت دولتی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۰۶ – مدیریت صنعتی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۰۷ – ادیان و عرفان اسلامی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۰۸-تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۰۹ -علوم قرآن و حدیث
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۱۰-فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۱۱- فلسفه و کلام اسلامی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۱۲-آمار
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۱۳-تاریخ
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۱۴-تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۱۵-حقوق
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۱۶-آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۱۷-راهنمایی و مشاوره
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۱۸-روانشناسی عمومی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۱۹-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۲۰– ریاضیات و کاربردها
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۲۱-زبان و ادبیات عربی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۲۲-زبان و ادبیات فارسی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۲۳-زبان و ادبیات انگلیسی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۲۴-مترجمی زبان انگلیسی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۲۵-شیمی کاربردی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۲۶-شیمی محض
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۲۷-برنامه ریزی اجتماعی – تعاون و رفاه اجتماعی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۲۸-پژوهشگری اجتماعی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۲۹-مددکار اجتماعی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۳۰- روابط عمومی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۳۱- روزنامه نگاری
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۳۲-علوم جغرافیا – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۳۳-علوم جغرافیا – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۳۴-علوم جغرافیا – آب و هوا شناسی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۳۵-علوم جغرافیا – ژئومورفولوژی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۳۶-زمین شناسی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۳۷-زمین شناسی کاربردی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۳۸-زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۳۹-زیست شناسی گرایش عمومی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۰-علوم سیاسی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۱-علوم کامپیوتر
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۲-مهندسی فناوری اطلاعات
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۳-مهندسی کامپیوتر سخت افزار
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۴-مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۵-فیزیک – گرایش اتمی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۵-فیزیک – گرایش مولکولی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۶-فیزیک گرایش حالت جامد
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۷-فیزیک گرایش هسته ای
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۸-کتابداری
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۴۹-مهندسی آب و خاک
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۵۰-مهندسی علوم کشاورزی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۵۱-مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۵۲-مهندسی کشاورزی – علوم دامی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۵۳-مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۵۴-مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۵۵ مهندسی منابع طبیعی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۵۶- مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۵۷- مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۵۸-مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۵۹-مهندسی صنایع
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۶۰-مهندسی مدیریت اجرایی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۶۱-مهندسی مدیریت پروژه
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۶۲- مهندسی برق – قدرت
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۶۳- مهندسی برق – کنترل
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۶۴- مهندسی برق – مخابرات
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۶۵- مهندسی برق – الکترونیک
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۶۶- مهندسی برق – مهندسی پزشکی (بیو الکتریک)
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۶۷- مهندسی پزشکی – بالینی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۶۸- مهندسی پزشکی – بیو متریال
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۶۹- مهندسی پزشکی – بیو مکانیک
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۷۰- مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۷۱- مهندسی پلیمر – تکنولوژی علوم رنگ
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۷۴- مهندسی راه آهن – خط و سازه های ریلی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۷۵- مهندسی شیمی – مهندسی شیمی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۷۶- مهندسی نفت (صنایع نفت)
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۷۷- مهندسی عمران
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۷۸- مهندسی عمران – نقشه برداری
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۷۹- مهندسی مواد – متالوژی صنعتی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۸۰- مهندسی مکانیک – مهندسی مکانیک
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۸۱- مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۸۲- مهندسی نفت – صنایع گاز
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۸۳- مهندسی نفت – طراحی فرآیندهای صنایع نفت
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۸۴- مهندسی هوا فضا – هوا فضا
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۸۵-مهندسی رباتیک
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۸۶- مهندسی معماری و شهرسازی – مهندسی شهرسازی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۸۷- هنر – مرمت بناهای تاریخی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۸۸- ارتباط تصویری – ارتباط تصویری
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۸۹- عکاسی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۹۰- طراحی پارچه و لباس – چاپ پارچه
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۹۱- هنر اسلامی – نگارگری
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۹۲- هنر اسلامی – هنر و صنایع فلز
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۹۳- هنر اسلامی – هنر و صنایع چوب
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۹۴- هنر اسلامی – شیشه
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۹۵- هنر اسلامی – سفال
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۹۶- هنرهای صناعی – سفال
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۹۷- هنرهای صناعی – آبگینه
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۹۸- هنرهای صناعی – فلز
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۱۹۹- هنرهای صناعی – کاشی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۲۰۰- هنرهای صناعی – منبت و معرق
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۲۰۱- هنرهای صناعی – نساجی سنتی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۲۰۲- فرش – طراحی فرش
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۲۰۳- فرش – بافت و مرمت فرش
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۲۰۴- کتابت و نگارگری – خوش نویسی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۲۰۵- طراحی سنتی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۲۰۶- نگارگری
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۲۰۷- خیالی نگاری
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۲۰۸- نقاشی – نقاشی عمومی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۲۰۹- هنر صنایع – دستی
سوالات آزمون دانشپذیری کارشناسی فراگیرپیام نور دی ماه ۹۰ – ۴۳۰۱-جغرافیا انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.