سوالات کارشناسی ارشدآزاد 1390

سوالات کارشناسی ارشدآزاد 1390

سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 10109- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 10401-پرستاری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 10403- آموزش پرستاری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 10507 – انگل شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 10522 -بافت شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20101 – زبان و ادبیات فارسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20105 – ادبیات مقاومت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20106 -ادبیات تطبیقی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20205 – زبان و ادبیات عرب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20311 -زبان و ادبیات انگلیسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20312 – آموزش زبان انگلیسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20315 -مترجمی زبان انگلیسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20321 -زبان و ادبیات فرانسه – ادبی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20322 – آموزش زبان فرانسه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20323 -مترجمی زبان فرانسه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20332 – آموزش زبان آلمانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20334 – زبان و ادبیات آلمانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20390 – زبان شناسی همگانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20401 – الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20405- الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20407 – الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20410 – الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و حکمت اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20411 – عرفان اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20418 – فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20426 – فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20434 – مدرسی الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20435 – مدرسی الهیات و معاف اسلامی – تاریخ اسلام و ریشه های انقلاب اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20436 – مدرسی الهیات و معارف اسلامی – اخلاق و تربیت اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20439 – فلسفه و کلام اسلامی – کلام اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20509 – علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20512 – پژوهش علوم اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20515 – علوم ارتباطات اجتماعی – تحقیق در ارتباطات اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20517 – علوم ارتباطات اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20518 – مطالعات زنان – زن در خانواده
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20520 – مطالعات زنان – حقوق زن در اسلام
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20529 – علوم اجتماعی – مردم شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20532 – علوم اجتماعی – جامعه شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20533 – علوم اجتماعی – جمعیت شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20603 – علوم تربیتی – برنامه ریزی درس
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20611 – کودکان استثنائی (عقب ماندگان ذهنی)
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20613 – مدیریت آموزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20614 – علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20619 -تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20622- علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20623 -علوم تربیتی – آموزش و پرورش پیش دبستانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20631 – علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20634 – تحقیقات آموزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20701 – روانشناسی بالینی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20702 – روانشناسی تربیتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20703 – روانشناسی شخصیت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20704- روانشناسی صنعتی و سازمانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20705 – روانشناسی عمومی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20708 – سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20804 – حقوق بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20805 – حقوق جزا و جرم شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20807 – حقوق خصوصی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20808 – حقوق عمومی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20810 – روابط بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20812 – علوم سیاسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20814 – مطالعات منطقه ای
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20821 – علوم اسلامی – اندیشه سیاسی در اسلام
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20822 – علوم اسلامی – حقوق خصوصی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20823 – حقوق تجارت بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20824 – مطالعات منطقه ای – مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20825 – مطالعات منطقه ای – مطالعات اروپا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20826 – مطالعات منطقه ای – مطالعات آمریکای شمالی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20827 – مطالعات منطقه ای – مطالعات خلیج فارس
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20828 – مطالعات منطقه ای – مطالعات ایران
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20829 – مطالعات منطقه ای – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20911- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20912- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20914 – علوم اقتصادی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 20926 – اقتصاد انرژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21003 – فلسفه علم
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21102 – باستان شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21103 – تاریخ
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21105 – فرهنگ و زبانهای باستانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21108- تاریخ – تاریخ ایران باستان
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21110 – تاریخ علم
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21111 -تاریخ – تاریخ عمومی جهان
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21112 – تاریخ – تاریخ اسلام
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21113 – تاریخ – تاریخ ایران اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21121 – تاریخ – تاریخ انقلاب اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21122- تاریخ – مطالعات خلیج فارس
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21123- تاریخ – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21124 – تاریخ – اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21207 – مدیریت بازرگانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21210 – مدیریت دولتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21211 – مدیریت صنعتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21212-مدیریت آموزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21215 – مدیریت اجرایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21223 – مدیریت تکنولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21224 – مدیریت فناوری اطلاعات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21240 – امور فرهنگی – مدیریت امور فرهنگی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21245 – مدیریت مالی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21254 – مدیریت بازرگانی – بازاریابی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21256 – مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21264 – برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – اقتصاد محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21265 – حقوق محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21266 – مدیریت امور شهری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21270 – مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21271 – مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21272 – مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21273 – مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21274 – مدیریت تکنولوژی – سیاست های تحقیق و توسعه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21275 -برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – مدیریت محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21277 – مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست، (HSE)
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21279 -مدیریت دولتی – مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21280 – مدیریت دولتی – تشکیلات و روشه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21284 – مدیریت کارآفرینی – کسب و کار جدید
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21301 – حسابداری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21402 – تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21404 – تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21410 – تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21411 – تربیت بدنی و علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21501 – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21506 – جغرافیای سیاس
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21518 – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21520 – جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21522 – جغرافیا – برنامه ریزی توریسم
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21524 – جغرافیای طبیعی – ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21525 – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21602 – مشاوره
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21603 – مشاوره و راهنمایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21609- مشاوره – مشاوره مدرسه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21614 – مشاوره – مشاوره شغلی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21615 – مشاوره – مشاوره توانبخشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21701 – علوم کتابداری و اطلاع رسانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21709 – علوم کتابداری و اطلاع رسانی – کتابخانه های دانشگاهی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 21710 – علوم کتابداری و اطلاع رسانی – کتابخانه های عمومی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30101 – ریاضی محض
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30106 – ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30109 – ریاضی کاربردی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30111 – آموزش ریاضی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30115 – ریاضی کاربردی – آنالیز عدد
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30117-علوم کامپیوتر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30121 – ریاضی محض – جبر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30122 – ریاضی محض – آنالیز
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30124- ریاضی محض – هندسه توپولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30204 – ژئوفیزیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30213 – ژئوفیزیک – گرانی سنجی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30217 – فیزیک – اتمی و مولکولی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30218 – فیزیک – حالت جامد
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30219 – فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدانها
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30223 – فیزیک – هسته ای
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30224 – فیزیک – فیزیک نجومی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30225 – فیزیک -فیزیک بنیادی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30230 – ژئوفیزیک – زلزله شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30305 – شیمی – شیمی تجزیه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30306 – شیمی – شیمی معدنی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30307 – شیمی – شیمی فیزیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30308 – شیمی – شیمی آلی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30310 – شیمی – شیمی کاربردی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30317 – فیتوشیمی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30323 – شیمی – شیمی و فناوری اسانس
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30405- زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30406 – زمین شناسی – آب شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30407 – زمین شناسی – زمین شناسی پترولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30408 – زمین شناسی – تکتونیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30414 – زمین شناسی – زمین شناسی نفت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30416 – زمین شناسی – فسیل شناسی و چینه شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30417 – زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30418 – زمین شناسی – زمین شناسی مهندسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30504 – زیست شناسی – علوم جانوری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30506 – زیست شناسی – علوم گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30507- زیست شناسی – میکروبیولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30516 – زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30520- زیست شناسی – بیوشیمی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30531 – زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30532 – زیست شناسی دریا – جانوران دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30533 – زیست شناسی دریا – گیاهان دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30534 – زیست شناسی دریا – آلودگی دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30549 – زیست شناسی – بیوفیزیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30553 – زیست شناسی – ژنتیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30554 – زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30558 -زیست شناسی – علوم گیاهی – سیستماتیک اکولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30559 – زیست شناسی – علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30604 – علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی – فیزیک دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30610 – شیمی – شیمی دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30613 – علوم زیستی دریا – هیدروگرافی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30702 – هواشناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 30803 – آمار ریاضی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40101 – مهندسی برق – الکترونیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40103 – مهندسی برق – کنترل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40145 – مهندسی برق – مخابرات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40109 – مهندسی پزشکی – بیو مکانیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40111 – مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40123 – مهندسی برق – قدرت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40160 – مهندسی پزشکی – توانبخشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40201 – مهندسی شیمی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40206 – مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40214 – مهندسی شیمی – صنایع غذایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40216 – مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40227 – مهندسی شیمی – مهندسی محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40269 -مهندسی رنگ – صنایع رنگ
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40232- مهندسی مخازن هیدروکربوری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40234 – مهندسی نفت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40235 – مهندسی اکتشاف نفت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40236 – مهندسی نفت – مهندسی حفاری و استخراج نفت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40237 -پژوهشی مهندسی نفت – پالایش
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40241 – مهندسی نفت – حفاری و بهره برداری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40248- مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40268 – مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40272 – مهندسی شیمی – ترمودینامیک و سینتیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40273 – مهندسی شیمی – پدیده های انتقال
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40274 – مهندسی شیمی – مهندسی بیوشیمیایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40275 – مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40309- مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40318 – مهندسی صنایع – مهندسی صنایع
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40314 – مهندسی سیستمهای افتصادی – اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40484 – مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40485- مهندسی عمران – مهندسی سازه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40412 – مهندسی عمران – راه و ترابری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40487- مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40426 – مهندسی عمران – مهندسی زلزله
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40436 – مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40443 – مهندسی عمران – مهندسی آب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40455 – مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40456 – مهندسی طراحی محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40489- مهندسی عمران – مهندسی سازه های دریایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40491 – مهندسی عمران – ژئودزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40524 – مهندسی معدن – اکتشاف معدن
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40525 -مهندسی معدن – استخراج معدن
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40514 – مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40515 – مهندسی معدن – مکانیک سنگ
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40603 – مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40671 – مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40664 – مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40632 – مهندسی مکاترونیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40652 -مهندسی سیستمهای انرژی – سیستمهای انرژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40653 -مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40654 – مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40672 – مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40673 – مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40674 – مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان – ماشین – کامپیوتر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40738 – مهندسی مواد – سرامیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40742 – مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40730 – مهندسی پزشکی – بیومتریال
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40731 – مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40803 – مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40819 -مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40814- مهندسی مدیریت صنایع نساجی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41002 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41005- مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41021 – مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41010- مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41106 – مهندسی هوافضا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41203 – مهندسی هسته ای – مهندسی پرتو پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41204 – مهندسی هسته ای – مهندسی رآکتور
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41206- مهندسی هسته ای – مواد و چرخه سوخت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41401- مهندسی محیط زیست – منابع آب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41402 – مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 41405- مهندسی محیط زیست – هوا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50102 – مهندسی کشاورزی – علوم دامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50103 – مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50106 – مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش فیزیولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50202 – مهندسی کشاورزی – خاک شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50204- مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50339 – مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50340 – مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50349- مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50350- مهندسی کشاورزی – زراعت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50209 -مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50217 – مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50218 – مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50219 – مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50220 – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50221 – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش میوه کاری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50222 – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50223 – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50242 – مهندسی کشاورزی – علوم و تکنولوژی بذر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50228 – مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50371 – مهندسی کشاورزی – کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50240 – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50360 – مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50342 – مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50343 – مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50361 – مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50322- مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50325 – مهندسی کشاورزی – مدیریت کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50362 – مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50363 – مهندسی کشاورزی – سازه های آبی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50567 – مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50337 – مهندسی تولیدات گیاهی – تولید محصولات باغبانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50370 – مهندسی منابع طبیعی – بوم شناسی آبزیان شیلاتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50401 – مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50407 – مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50410 – مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50411 – مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50502 – مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50507 – مهندسی منابع طبیعی – شیلات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50568 – مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50519 – مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50521 – مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50539 – مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50540 – مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50541 – مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50548 – مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50550 – مهندسی منابع طبیعی – مدیریت منابع بیابانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50364 – مهندسی کشاورزی – پرورش و مدیریت تولید طیور
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50577 – مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50365 – مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50616 – مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 50617 – هواشناسی کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60102 – طراحی صنعتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60107 – تصویرسازی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60111 – نقاشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60115 – پژوهش هنر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60116 – ارتباط تصویری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60117 – مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60136 – نوازندگی ساز جهانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60137 – تاریخ هنر ایران باستان
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60202 – مهندسی معماری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60207 – طراحی شهری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60211 – مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60216 – برنامه ریزی شهری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60217 – برنامه ریزی منطقه ای
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40909 – مهندسی معماری کشتی – سازه کشتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60321 – ادبیات نمایشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 60311 – کارگردانی نمایش
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40259-مهندسی شیمی-مهندسی محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد90 – 40717-مهندسی مواد-جوشکاری
پست تبلیغاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.