مواد امتحاني و ضرايب دروس برخي از كدرشته‌هاي امتحاني براي آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال1389 اعلام شد

5ستاره {به ما امتیاز دهید}

مواد امتحاني و ضرايب دروس برخي از كدرشته‌هاي امتحاني براي آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال1389 اعلام شد

با توجه به مصوبه شوراي نظارت و برنامه‌ريزي آزمون تحصيلات تكميلي برخي از مواد امتحاني و ضرايب دروس از كدرشته‌هاي امتحاني آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389 را براي متقاضيان شركت در آزمون مذكور به شرح مندرج در جداول ذيل به تفكيك گروه آموزشي اعلام مي‌نمايد.

1– برخي از رشته‌هاي امتحاني گروه آموزشي علوم انساني

رشته

گرايش

دروس

ضرايب

مجموعه علوم اقتصادي
كد1105

1- علوم اقتصادي
2- توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي
3- برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي
4- اقتصاد انرژي

1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)

1

2- اقتصاد خرد

4

3- اقتصاد كلان

4

4- رياضي

2

5- آمار

2

6- مجموعه دروس تخصصي (تجارت بين‌الملل ـ ماليه بين‌الملل ـ بخش عمومي ـ پول و بانكداري ـ اقتصاد اسلامي)

3

مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل
(كد1130)

مطالعات منطقه‌اي

1- زبان عمومي و تخصصي (آلماني، انگليسي و فرانسه)

2

2- سازمان‌هاي بين‌المللي

1

3- اصول روابط بين‌الملل و سياست خارجي

1

4- نظام‌هاي سياسي تطبيقي

1

5- روش پژوهش

1

6- سياست و حكومت منطقه مرتبط (آسياي مركزي و قفقاز، آمريكاي شمالي، اروپا، خاورميانه و شمال آفريقا)

2

مجموعه مديريت
كد (1142)

مديريت مالي

1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)

2

2- رياضي و آمار

3

3- اقتصاد خرد و كلان

3

4- مديريت مالي

4

5- مديريت سرمايه‌گذاري و ريسك

4

6- حسابداري‌(حسابداري‌مالي و حسابداري صنعتي)

4

مجموعه مديريت
كد (1142)

مديريت كارآفريني

1- زبان انگليسي (عمومي و تخصصي)

3

2- مباني كارآفريني

3

3- تئوري‌هاي مديريت

2

4- اقتصاد خرد و كلان

2

5- آمار و رياضي

3

6- بازاريابي و مديريت بازار

2

مجموعه حقوق
كد (1126)

حقوق ارتباطات

1- متون حقوقي به زبان خارجي

2

2- حقوق بين‌الملل عمومي

2

3- حقوق اساسي

3

4- حقوق تعهدات

2

5- حقوق‌جزا‌(عمومي و‌اختصاصي) و آيين‌دادرسي‌كيفري

2

6- حقوق ارتباطات

3

مجموعه علوم اجتماعي
كد (1108)

برنامه‌ريزي گردشگري (توريسم)
(گرايش جديد)

1- زبان عمومي و تخصصي (آلماني، انگليسي و فرانسه)

2

2- روش تحقيق

2

3- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي

2

4- حوزه‌ها و مفاهيم اساسي برنامه‌ريزي توريسم

4

مجموعه محيط زيست كد (1146)

برنامه‌ريزي، مديريت و آموزش محيط زيست

1- زبان عمومي و تخصصي

2

2- برنامه‌ريزي و مديريت محيط زيست

3

3- اكولوژي عمومي

2

4- ارزيابي توان محيط زيست

1

5- آمار و روش‌هاي تحليل سيستم‌ها

2

6- مباني سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سنجش از دور (RS)

2

گرايش آموزش محيط زيست از كد رشته امتحاني 1146 با همان مواد و ضرايب مندرج در دفترچه كارشناسي ارشد سال 1388، پذيرش دانشجو خواهد داشت.

ايجاد كد رشته جديد تحت عنوان مطالعات جهان با 4 گرايش:

نام رشته

گرايش

دروس

ضرايب

مطالعات جهان

مطالعات آمريكاي شمالي

1- تاريخ آمريكا (به زبان انگليسي)

2

2- زبان و ادبيات انگليسي (به زبان انگليسي)

3

3- نظريه‌هاي علوم اجتماعي و سياسي

3

4- روش تحقيق در علوم اجتماعي

2

مطالعات جهان

مطالعات بريتانيا

1- تاريخ بريتانيا (به زبان انگليسي)

2

2- زبان و ادبيات انگليسي (به زبان انگليسي)

3

3- نظريه‌هاي علوم اجتماعي و سياسي

3

4- روش تحقيق در علوم اجتماعي

2

مطالعات جهان

مطالعات روسيه

1- تاريخ روسيه (به زبان روسي)

2

2- زبان و ادبيات روسي (به زبان روسي)

3

3- نظريه‌هاي علوم اجتماعي و سياسي

3

4- روش تحقيق در علوم اجتماعي

2

مطالعات جهان

مطالعات فرانسه

1- تاريخ فرانسه (به زبان فرانسه)

2

2- زبان وادبيات فرانسه (به زبان فرانسه)

3

3- نظريه‌هاي علوم اجتماعي و سياسي

3

4- روش تحقيق در علوم اجتماعي

2

2 – برخي از رشته‌هاي امتحاني گروه آموزشي علوم پايه
الف) مجموعه زمين‌شناسي (كد 1201):

كدرشته

رشته امتحاني

مواد و ضرايب امتحاني

1201

مجموعه زمين‌شناسي
1- پترولوژي
2- اقتصادي
3- تكتونيك
4- آبشناسي (هيدرولوژي)
5- چينه و فسيل شناسي
6- رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي
7- نفت
8- مهندسي
9- زيست محيطي
10- ژئوشيمي

1- زبان عمومي و تخصصي، 2- سنگ‌شناسي و پترولوژي (شامل: سنگ‌شناسي آذرين، دگرگوني و پترولوژي آذرين، دگرگوني و رسوبي)، 3- زمين‌شناسي ايران، 4- زمين‌شناسي ساختمان، 5- چينه‌شناسي، 6- زمين‌شناسي اقتصادي، 7- زمين‌شناسي نفت، 8- ژئوشيمي، 9- رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي، 10- ديرينه شناسي، 11- آبهاي زيرزميني، 12- زمين‌شناسي مهندسي، 13- زمين‌شناسي زيست محيطي.
ضرايب به ترتيب دروس:
1- پترولوژي                 (2، 3، 1، 1، 1، 1، 0، 1، 0، 0، 0، 0و 0)
2- اقتصادي                  (2، 1، 1، 1، 0، 3، 0، 1، 0، 0، 0، 0و 1)
3- تكتونيك                  (2، 1، 1، 3، 1، 0، 0، 0، 1، 0، 0، 1و 0)
4- آبشناسي (هيدرولوژي)  (2، 0، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 1، 0، 3، 1و 1)
5- چينه و فسيل شناسي   (2، 0، 1، 1، 2، 0، 1، 0، 1، 2، 0، 0و 0)
6-‌رسوب‌شناسي‌و‌سنگ‌شناسي‌(2، 1، 1، 1، 1، 0، 1، 0، 3، 0، 0، 0و 0)
7- نفت                       (2، 0، 1، 1، 1، 0، 3، 0، 1، 0، 0، 0و 1)
8- مهندسي                  (2، 1، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 1، 3و 1)
9- زيست محيطي           (2، 0، 0، 0، 0، 1، 0، 2، 1، 0، 1، 1و 2)
10- ژئوشيمي                (2، 1، 1، 0، 0، 2، 0، 2، 1، 0، 0، 0و 1)


ب) مجموعه فيزيك (كد 1204):

كدرشته

رشته امتحاني

مواد و ضرايب امتحاني

1204

مجموعه فيزيك
1- فيزيك
2- نانوفيزيك
3- آموزش فيزيك

1- زبان عمومي و تخصصي، 2- فيزيك پايه 1، 2 و 3 ، 3- فيزيك جديد، 4- مكانيك كوانتوم 1 و 2، 5- الكترومغناطيس، 6- مكانيك كلاسيك 1 و 2، 7- ترموديناميك و مكانيك آماري، 8- رياضي فيزيك 1 و 2.
كليه گرايشها به ترتيب دروس (2،1،2،2،2،1،3،2)

ج) مجموعه زيست‌شناسي (كد 1206):
رشته بيو فيزيك از دفترچه راهنماي شماره يك، از مجموعه زيست‌شناسي حذف گرديد لذا پذيرش دانشجو در اين رشته در دفترچه شماره 2 (راهنماي انتخاب رشته) آزمون تحصيلات تكميلي از بين داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كه در آزمون رشته‌هاي زير شركت نموده‌اند صورت مي‌گيرد:
1- مجموعه شيمي (كد 1203) با مواد و ضرايب گرايش شيمي فيزيك
2- مجموعه فيزيك (كد 1204)
3- مجموعه زيست‌شناسي (كد 1206) با مواد و ضرايب گرايش بيوشيمي

3- برخي از رشته‌هاي امتحاني گروه آموزشي فني و مهندسي
الف) مجموعه مهندسي برق (1251):

كد رشته

رشته امتحاني

مواد و ضرايب امتحاني

1251

مجموعه مهندسي برق
1- الكترونيك
2- قدرت
3- مخابرات
4- كنترل
5- راه آهن برقي
6- مهندسي قدرت – مديريت انرژي
7- مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)
8- مكاترونيك

1- زبان عمومي و تخصصي، 2- رياضيات (معادلات دفرانسيل، رياضيات مهندسي، آمار و احتمالات)، 3- مدارهاي الكتريكي 1 و 2، 4- الكترونيك 1 و 2، 5- ماشين‌هاي الكتريكي 1 و 2، 6- سيستم‌هاي كنترل خطي، 7- الكترومغناطيس، 8- تجزيه و تحليل سيستم، 9- بررسي سيستم‌هاي قدرت 1، 10- مدار منطقي و ريزپردازنده‌ها
ضرايب به ترتيب دروس:
1- الكترونيك                         (3، 4، 4، 4، 0، 3، 3، 4، 0 و 0)
2- قدرت                               (3، 4، 4، 0، 4، 4، 3، 0، 3 و 0)
3- مخابرات                            (3، 4، 4، 3، 0، 3، 4، 4، 0 و 0)
4- كنترل                              (3، 4، 4، 3، 3، 4، 0، 4، 0 و 0)
5 و 6 ضرايب گرايش‌هاي (راه آهن برقي و مهندسي قدرت – مديريت انرژي) همانند ضرايب، گرايش قدرت مي‌باشد.
7- بيوالكتريك (3، 4، 4، 3، 0، 4، 1، 4، 0 و 0) در اين گرايش انتخاب يكي از دو درس الكترومغناطيس يا مقدمه‌اي بر مهندسي پزشكي به عنوان درس هفتم الزامي است.
8- مكاترونيك                           (2، 4، 4، 4، 4، 4، 0، 0، 0 و 4)

ب) مهندسي نفت (1253):
رشته‌هاي مهندسي شيمي گرايش مخازن هيدروكربوري (كد 1258) و مهندسي نفت با گرايش‌هاي 1- مهندسي حفاري و بهره‌برداري نفت 2- مهندسي اكتشاف نفت (كد 1253)، با يكديگر ادغام شده و مجموعه مهندسي نفت با گرايش‌هاي مندرج در جدول ذيل را پديد مي‌آورد.

رشته

گرايش‌ها

ملاحظات

مواد امتحاني

ضرايب

مجموعه مهندسي نفت (كد 1253)

1- اكتشافات نفت
2- مهندسي حفاري و بهره‌برداري نفت
3- مهندسي مخازن هيدروكربوري

* دروس مشترك
گرايش‌ها

1- زبان عمومي و تخصصي

2

2- رياضي (رياضي عمومي 1 و 2، معادلات ديفرانسيل، رياضي مهندسي)

2

3- دروس زمين‌شناسي (زمين‌شناسي عمومي ـ زمين‌شناسي ساختماني ـ زمين‌شناسي نفت)

2

1- دروس‌تخصصي
گرايش اكتشاف نفت

4- ژئوفيزيك و ژئوشيمي آلي

3

5- پتروفيزيك و چاه‌نگاري

3

6- دروس مهندسي نفت (مخزن، حفاري، بهره‌برداري)

3

7- زمين‌شناسي تخصصي (زمين‌شناسي تحت‌الارضي، سنگ‌شناسي رسوبي، زمين‌شناسي نفت ايران)

3

2-‌دروس تخصصي
گرايش‌مهندسي حفاري و بهره‌برداري نفت

8- خواص سنگ و خواص سيال

3

9- چاه آزمائي و نمودارگيري از چاه

3

10 مهندسي حفاري (مهندسي حفاري 1 و 2، سيمان حفاري و گل حفاري)

3

11- مهندسي مخزن و بهره‌برداري (مخزن، بهره‌برداري، مكانيك سيالات دوفازي)

3

3- دروس تخصصي گرايش مهندسي مخازن هيدروكربوري

12- خواص سنگ و خواص سيال

3

13- چاه آزمائي و نمودارگيري از چاه

3

14- مهندسي مخزن (مخزن 1 و 2)

3

15- مباني حفاري و بهره‌برداري (مباني حفاري، بهره‌برداري، مكانيك سيالات دوفازي)

3

* بدين ترتيب سه درس اول براي كليه گرايش‌هاي مجموعه مهندسي نفت، بطور يكسان و بصورت مشترك خواهد بود.

ج) مجموعه مهندسي عمران (كد 1264)

رشته امتحاني

گرايش‌ها

مواد امتحاني

مجموعه مهندسي
عمران
(كد 1264)

1- سازه
2- مهندسي زلزله
3- مكانيك خاك و پي
4- راه و ترابري
5- مهندسي آب
6- سازه‌هاي هيدروليكي
7- سازه‌هاي دريايي
8- برنامه‌ريزي حمل و نقل
9- مهندسي مديريت و ساخت
10- مهندسي محيط زيست
11- مهندسي رودخانه
12- مهندسي آب و فاضلاب

1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
2- رياضيات
3- مكانيك جامدات (مقاومت مصالح 1- تحليل سازه‌ها 1)
4- مكانيك خاك و پي‌سازي
5- مكانيك سيالات و هيدروليك
6- طراحي (سازه‌هاي فولادي 1 و 2، سازه‌هاي بتني 1 و 2، راهسازي و روسازي راه)
كليه دروس با ضريب 1

د) مجموعه مهندسي مكانيك (1267):

كد رشته

رشته امتحاني

مواد و ضرايب امتحاني

1267

مجموعه مهندسي مكانيك
1- ساخت و توليد
2- طراحي كاربردي
3- تبديل انرژي
4- مهندسي پزشكي – بيو مكانيك
5- سيستم محركه خودرو
6- طراحي سيستم‌هاي تعليق، ترمز و فرمان
7- سازه بدنه خودرو
8- مكاترونيك

1- زبان عمومي و تخصصي، 2- رياضيات (رياضي عمومي 1 و 2، معادلات ديفرانسيل، رياضي مهندسي)، 3- حرارت و سيالات (ترموديناميك، مكانيك سيالات، انتقال حرارت)، 4- جامدات (استاتيك، مقاومت مصالح، طراحي اجزاء)، 5- ديناميك و ارتعاشات (ديناميك، ارتعاشات، ديناميك ماشين، كنترل)، 6- ساخت و توليد (ماشين ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشين‌هاي كنترل عددي، اندازه‌گيري، توليد مخصوص، هيدروليك و نيوماتيك، مديريت توليد)
ضرايب به ترتيب دروس:
1- ساخت و توليد (1، 2، 1، 2، 1 و 4)
2- طراحي كاربردي (1، 2، 2، 3، 2 و 0)
3- تبديل انرژي (1، 2، 3، 2، 2 و 0)
4- مهندسي پزشكي – بيو مكانيك (3، 4، 3، 4، 3 و 3)
5- سيستم محركه خودرو (2، 3، 3، 3، 2 و 0)
6- طراحي سيستم‌هاي تعليق، ترمز و فرمان (2، 3، 1، 3، 4 و 0)
7- سازه بدنه خودرو (2، 3، 2، 4، 3 و 0)
8- مكاترونيك (1، 2، 2، 2، 3 و 2)
متقاضيان گرايش 4 به جاي دروس 5 و 6 فوق مي‌توانند دروس (مباني بيومكانيك 1 و 2 و دروس پايه پزشكي شامل فيزيولوژي و آناتومي و فيزيك پزشكي) را انتخاب نمايند.

* – پذيرش دانشجو در رشته مكاترونيك در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1389 از طريق كد رشته‌هاي 1251 (مجموعه مهندسي برق) و 1267 (مجموعه مهندسي مكانيك) صورت مي‌گيرد.

4– گروه آموزشي كشاورزي
مهندسي منابع طبيعي ـ مجموعه مديريت مناطق بياباني و همزيستي با بيابان (كد 1321):

كدرشته امتحاني

رشته امتحاني

مواد امتحاني و ضرايب

1321

مهندسي منابع طبيعي ـ مجموعه مديريت مناطق بياباني و همزيستي با بيابان
1- مديريت مناطق بياباني
2- توليدات گياهي و دامي
3- محيط زيست و منابع طبيعي
4- توسعه و عمران مناطق بياباني

1- زبان عمومي و تخصصي، 2- رابطه آب و خاك و گياه، 3- طرح آزمايش‌هاي كشاورزي، 4- اكولوژي عمومي، 5- حفاظت خاك و آبخيزداري، 6- ژئومورفولوژي، 7- خاك‌شناسي مناطق خشك، 8- حفاظت آب و خاك
ضرايب به ترتيب دروس:
1- مديريت مناطق بياباني     (2، 3، 2، 3، 2، 2، 0 و 0)
2- توليدات گياهي و دامي    (1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)
3- محيط‌زيست‌و‌منابع‌طبيعي (1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)
4- توسعه‌و‌عمران‌مناطق‌بياباني‌(1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21