مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

جعفرجعفرزاده وکیل پایه یک ایلام
5/5 - (1 امتیاز)

یکی از راه های مطالبه مهریه، مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت است زیرا سند ازدواج یا سند نکاحیه جزء اسناد رسمی و لازم الاجرا می باشد و این توانایی را دارد که از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نمود. وصول و تقاضای مطالبه مهریه به دو روش می باشد. مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده.

مطالبه مهریه از اجرای ثبت یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر  است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. دفتر ازدواج با ارسال ابلاغیه از مرد میخواهد که ظرف مدت 10 روز نسبت به معرفی اموال خود اقدام کند سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.

در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد.

وصول مهریه در ایلام - مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مدارک مورد نیاز برای مطالبه مهریه از طریق اجرا ثبت

 1. اصل سند ازدواج
 2. اصل شناسنامه
 3. کپی کارت ملی
 • در صورت مفقود یا عدم دسترسی به اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.
 • برای مطالبه مهریه از طریق مراجع ثبتی حتما قبل از هر اقدامی نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید.

مراحل اجرای مهریه ازطریق اجرای ثبت:

 

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارائه قباله ازدواج.

۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

۴- معرفی اموالی برای توقیف. به موجب آیین نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه است.

پرداخت نیم عشر دولتی:

بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه وجه نقد:

مطابق با قانون، مهریه وجه نقد به نرخ روز محاسبه می شود و زوج مکلف به پرداخت است.

وکیل مطالبه مهریه در ایلام جعفرجعفرزاده 

لازم به ذکر است که بگوییم اگر زوج فوت کند صرفا تا تاریخ فوت شوهر مهریه به نرخ روز محاسبه می شود، ثانیا ملاک، نرخ روز پرداخت مهریه توسط شوهر است و نه تاریخ اقامه دعوی و تقدیم دادخواست توسط زوجه.

پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده 547x365 - مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه سکه:

می دانیم که مهریه می تواند سکه بهار آزادی یا سکه امامی باشد، نیم سکه یا حتی ربع سکه باشد. همه اینها وابسته به توافق زن و شوهر است. مهریه می تواند طلا هم باشد.به طور کلی هر چیزی که مالیت از نظر عرف داشته باشد یعنی عقلا وجهی بابت آن می پردازند، به عنوان مهریه امکان توافق بر آن وجود دارد.

گرفتن مهریه و ادامه زندگی:

 زوجه می تواند هر وقت که بخواهد حتی بدون درخواست طلاق و حتی در منزل شوهر، مطالبه مهریه از شوهر کند.مهریه میتواند هر چیزی اعم از سکه،طلا،اموال منقول ویا غیر منقول باشد.

قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه عقد موقت:

غالبا صیغه نامه های ازدواج موقت سند عادی است. حتی اگر در دفتر ازدواج تنظیم شده باشد مگر اینکه به صورت رسمی ثبت شده باشد اما به هر حال مهریه مندرج در آنها قابل مطالبه از طریق دادگاه است. و زوجه عقد موقت چه در مدت نکاح باشد چه تمکین کرده باشد یا خیر و چه اینکه مدت تمام شده باشد، حق دارد مطالبه مهریه از شوهر کند. به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیازمند سند رسمی نکاح موقت است.

مزایای مطالبه مهریه ازطریق اجرای ثبت:

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زن پس از تشکیل پرونده می تواند نسبت به ممنوع الخروجی مرد اقدام نماید، در صورتی که در دادگاه ممنوع الخروج شدن مرد، منوط به صدور حکم و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی است.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق می گیرد که میزان آن ۵%  پنج درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست ( زوج ) گرفته می شود، ولی مطالبه مهریه در دادگاه زن باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند

اگر زن از پرداخت هزینه دادرسی جهت مطالبه مهریه ناتوان باشد میتواند دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه نماید.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت بسیار سریعتر از دادگاه است، ولی در دادگاه مدت زمان رسیدگی طولانی می باشد. پیشنهاد ما این است که چنانچه زوج دارای اموالی می باشد که دارای سند رسمی است نسبت به مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

صدور اجرائیه در اجرائیه مشمول مرور زمان نمی شود، ولی در دادگاه چنانچه زوجه از تاریخ صدور اجرائیه پس از ۵ سال اقدام ننماید، اجرائیه بلا اثر تلقی می شود و زوجه باید مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، عملیات اجرائی به محض درخواست کتبی زن شروع می شود ولی در محاکم دادگستری عملیات اجرائی پس از صدور حکم قطعی مراحل اجرایی آغاز می شود.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، به صرف تقاضای ذی نفع ( زوجه یا وکیل وی ) عملیات اجرائی بدون تعیین وقت آغازمی شود، در حالی که مطالبه مهریه از طریق دادگاه مستلزم تعیین وقت و رسیدگی ماهیتی است و فرآیند رسیدگی طولانی است.

 • هر گاه زوجه، نماینده یا به عبارتی وکیل داشته باشد، وکیل باید وکالتنامه خود را به همراه تقاضا پیوست نماید.
 • در صورتی که شوهر فوت نموده باشد زن باید بدوا اقدام به تهیه گواهی حصر وراثت نماید و بعدا تقاضای صدور اجرائیه نماید و همچنین باید ورثه متعهد را نیز معرفی نماید.
 • مدت زمان پرداخت مهریه 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه است مطابق ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ” از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند و اگر قادر به اجرای مفاد اجرائیه نباشد باید ظرف همان مدت لیست جامعی از  کلیه دارایی خود را تهیه و به مسئول اجرا  تحویل بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.”
 •  سند ازدواج یا همان سند نکاحیه به دلیل اینکه سند رسمی محسوب می شود مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت امکان پذیر است. بنابراین اسنادی که توسط زوجین یا بستگان آنها به صورت رسمی تهیه می شود قابلیت درخواست صدور اجرائیه را ندارد.
 • در صورتی که زوج کارمند یکی از کارکنان ادارات دولتی و یا وابسته به دولت باشد، زوجه می تواند حقوق وی را توقیف کند. اگر زوج، زن یا فرزندی نداشته باشد یک چهارم حقوق و مزایای او  و در غیر این صورت یک سوم حقوق و مزایای او به نفع زوجه توقیف خواهد شد.  مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ و رئیس آن سازمان موظف است از حقوق و مزایای زوج کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

قانون جدید مهریه ۱۱۰ سکه:

در قانون جدید مهریه، اجرایی شدن قانون حمایت خانواده جدید، صرفا تا میزان ۱۱۰ سکه یا معادل ریالی آن به نرخ روز، امکان جلب شوهر به سبب نپرداختن مهریه وجود دارد. به عبارت دیگر میزان مهریه توافق شده در سند ازدواج هر چقدر باشد معتبر است و امکان مطالبه آن از طریق دادگاه و اجرای ثبت وجود دارد اما صدور حکم جلب زوج تا ۱۱۰ سکه امکان پذیر است.

بسیاری از افراد به تصور اینکه مهریه به میزان بیش از 110 سکه یا معادل آن قابل مطالبه نیست نسبت به تعیین ان دقت لازم را ندارند و در اینده با مشکلات عدیده ای مواجه میشوند .بنابراین باید به این نکته توجه داشت که مهریه تا 110سکه و معادل ان جنبه کیفری دارد و بیش از ان جنبه حقوقی داشته و قابل مطالبه است.

بخشنامه جدید قوه قضاییه در خصوص زندان مهریه :

این بخشنامه که در مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ صادر شده است به این مطلب تاکید دارد که چون سکه گران شده است، دادخواست های تعدیل اقساط مهریه خارج از نوبت و با توجه به وسع واقعی زوج تقسیط شود که کسی بی جهت بابت مهریه به زندان نرود.

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص زندان مهریه

مطابق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ رئیس قوه قضاییه  نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین‌شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

ضمنا آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.

 

مراحل گرفتن مهریه از دادگاه یا شورای حل اختلاف:

در بعضی از شهر های ایران به زوجه اجازه ثبت دادخواست مطالبه مهریه از طریق دادگاه داده نمی شود و او را ارشاد به اجرا گذاشتن مهریه از طریف اداره اجرای ثبت می کنند. همانطور که می دانید اگر مرد اموالی برای توقیف نداشته باشد. مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت کار بی فایده ای است و نتیجه ای برای زوجه  ندارد و فقط میتوان زوج را ممنوع الخروج کرد.

جلب شوهر برای نپرداختن مهریه با شرایطی که در قانون محکومیت های مالی و قانون حمایت خانواده آمده است فقط از طریق دادگاه و فقط تا سقف ۱۱۰ سکه امکان پذیر است.ولی در اکثر شهر های ایران امکان اجرا گذاشتن مهریه یا همان مطالبه مهریه از طریق دادگاه وجود دارد.

اگر مقدار مهریه مطالبه شده کمتر از  20میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و اگر مقدار مهریه مطالبه شده بالای ارزش  میلیون تومان باشد ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس ارسال پرونده به دادگاه خانواده خواهد بود.بر طبق قانون همزمان با دادخواست مطالبه مهریه و یا حتی قبل از آن می توان قرار تامین خواسته از دادگاه با دادن دادخواست تقاضا کرد.

با این توضیح که زوجه یا وکیل او به جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند بدین صورت که اول اموال توقیف شود و سپس زوج مطلع شود و در ادامه دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهریه تعیین کند و توجه داشته باشید که اگر ظرف مدت 20 روز از زمان صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف ، دادخواست اصلی مطالبه مهریه ثبت نشود، با درخواست شوهر از قاضی اموال از توقیف آزاد می شود.

توجه داشته باشید که بعضی از اموال قابل توقیف نیست و اگر هم توقیف شود با اعتراض شوهر از توقیف آزاد می شود که در اصطلاح حقوقی به آنها مستثنیات دین گفته می شود.

 بر طبق ماده ۲۴  قانون محکومیت های مالی عبارت هستند از:

 • منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
 • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

سوالات مرتبط در خصوص مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

1- در صورتی که زوجه بعد از مطالبه مهریه، پرونده مهریه را مختومه نماید آیا باید مبلغی به اداره ثبت پرداخت نماید؟

اگر زن بعد از مطالبه مهریه به هر دلیل از مطالبه مهریه منصرف شود نیازی به پرداخت هزینه نیست. ولی در صورتی که زن در اداره ثبت اموالی را توقیف کرده باشد و به مرحله مزایده رسیده باشد باید نیم درصد به اداره ثبت بپردازد.

2- مراحل اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت چیست؟

زوجه باید برای اجرای مهریه به دفترخانه محل وقوع عقد مراجعه نماید و تقاضای صدور اجرائیه نماید. بعد از صدور اجرائیه توسط سردفتر پرونده به اداره پنجم ارسال می شود که زوجه باید در اداره ثبت نسبت به معرفی و توقیف اموال شوهر اقدام نماید.

3- آیا مطالبه همزمان مهریه در دادگاه و اداره اجرای ثبت امکانپذیر است؟

خیر، زوجه نمی تواند همزمان تمام مهریه خود را هم از اداره ثبت و هم از دادگاه به اجرا بگذارد. زیرا، مطالبه یک دین از دو مرجع امکانپذیر نیست. ولی زوجه می تواند بخشی از مهریه خود را در اداره ثبت و قسمتی را در دادگاه  مطالبه نماید.

4- بخشنامه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چیست؟

مطابق بخشنامه صادره در سال ۹۸ مطالبه مهریه به صورت مستقیم از دادگاه امکانپذیر نیست. زوجه برای مطالبه مهریه باید از طریق اجرای ثبت اقدام و در صورتی که نتواند از طریق ثبت مهریه خود را وصول کند باید با دریافت گواهی انصراف از ثبت به دادگاه مراجعه کند.

1 دیدگاه روشن مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21