سؤالات آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۳۹۸

5ستاره {به ما امتیاز دهید}

پاسخنامه معتبری حتی از سوی موسسات فعلا منتشر نشده -شکیبا باشید و در نظرات پاسخ را اعلام کنید

۱- در نظام حقوقی ایران، در کدام صورت برادر مکلف به پرداخت نفقه به برادر خود است؟

۱. در صورت تمکن منفق و عدم تمکن برادرش و مطالبه وی

۲. در صورت تمکن منافق و عسر و حرج برادرش

٣. در صورتی که منفق اضافه بر پرداخت نفقه خانواده تمکن داشته باشد.

۴. برادر مکلف به پرداخت نفقه برادر خویش نیست.

۲- درخصوص رجوع از هبه، کدام مورد صحیح است؟

۱. رجوع از هبه ایقاع است و مستلزم اعلام اراده واهب به متهب است.

۲. نمائات متصل، متعلق به واهب (رجوع‌کننده است، اگرچه نتیجه کار متهب باشد.

٣. اگر واهب پس از هبه و قبض آن محجور شود، تا زمانی که عین موهوبه موجود است، قیم او می‌تواند رجوع کند.

۴. در صورتی که متهب زوجه واهب باشد، رجوع امکان‌‌پذیر نیست.

۳- در خصوص حق سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، کدام مورد صحیح است؟

۱. حق سرقفلی می‌تواند قابل توقیف باشد، اما حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل توقیف نیست. ۲. تعدی در عین مستأجره، موجب سقوط حق سرقفلی ونیز حق کسب یا پیشه یا تجارت می‌شود.

 ٣. حق سرقفلی قابل اسقاط است، اما شرط عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر، صحیح نیست.

۴. انتقال حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، متوقف به اذن مالک و دادگاه است.

۴- خویشاوندان میتی به ترتیب پدر، مادر، یک دختر، دو خواهر ابی و یک برادر ابوینی هستند. اگر میزان ‌ترکه شصت واحد باشد، سهم الارث مادر چه مقدار است؟

۱۰ واحد             2. 20 واحد              3. 5/7 واحد             4. 12 واحد

۵- در کدام مورد، وکالت بلاعزل است؟

۱. ضمن عقد بیع، بایع ملتزم شده است که مشتری را وکیل خود برای قبض عین مرهونه کند. ۲. محسن ضمن عقد صلح، تعهد می‌کند که متصالح را وکیل خود قرار دهد تا مال معینی را وقف کند.

 3. ضمن عقد اجاره، حمید(مستأجر)، وکیل جواد(موجر) در فروش خودروی مورد اجاره شده است.

 ۴. کریم در ضمن عقد وقف، شرط می‌کند که احمد را برای اخذ اجاره اموال مورد اجاره، وکیل خود کند.

۶- شخصی مدیون را از تحت اقتدار ذی‌حق فراری می‌دهد. کدام مورد صحیح است؟

١. اگر فراری‌دهنده کودک یا دیوانه باشد، مسئول نیست.

۲. اگر فراری‌دهنده سفیه باشد، مسئول است.

۳. صرفا اگر فراری‌دهنده دارای اهلیت استیفاء باشد، در قبال ذیحق مسئول است.

۴. فراری‌دهنده باید الزاماً دارای اهلیت باشد و مدیون نیز به فرار رضایت دهد، تا مسئول شناخته شود.

۷- برخی از ورثه ترکه را رد و برخی دیگر آن را قبول می‌کنند. حکم مسئله چیست؟

١. ورثه‌ای که ترکه را پذیرفته‌اند، در برابر ردکنندگان مسئولند.

۲. رد ترکه به معنای اسقاط حق نسبت به ترکه محسوب می‌شود.

٣. تقسیم ترکه لزوماً توسط دادگاه صورت می‌گیرد.                     

۴. ترکه باید تحریر شود.

۸- مشتری برای پرداخت ثمن خرید خودرو، حواله صادر می‌کند. متعاقباً مشخص می‌شود که خودرو سرقتی بوده و مالک تنفیذ نمی کند. حکم مسئله چیست؟

۱. حواله باطل می‌شود و محتال باید مبلغ حواله را به محال علیه مسترد کند.

۲. حواله بطل می‌شود و محتال باید مبلغ حواله را به محیل مسترد کند.

٣. حواله باطل نمی‌شود و ذمه محیل در برابر محتال بریء می‌شود.

۴. حواله باطل نمی‌شود و ذمه محال علیه در برابر محیل بریء می‌شود.

۹- على به حمید مدیون است. در ضمن عقد اجاره‌ای که بین محسن و حمید منعقد شده است، محسن تعهد می‌کند که اگر على بدهی‌اش را به حمید تأدیه نکند، او پرداخت خواهد کرد. نوع تعلیق چیست و حکم آن کدام است؟

١. تعلیق به التزام – باطل                         2. تعلیق ضمان بر عدم تأدیه – صحیح

٣. تعلیق در عقد ضمان – باطل                 ۴. تعلیق به التزام – صحیح

۱۰- در معامله فضولی آیا اصیل می‌تواند معامله را به هم بزند؟

۱. بلی، در هر صورت می‌تواند.

۲. بلی، اگر تأخیر مالک در اجازه یا رد موجب تضرر وی شود.

۳. خیر، در هیچ صورتی نمی‌تواند به هم بزند.

۴. خیر، مگر اینکه جاهل به فضولی بودن معامله باشد.

۱۱- مضارب بدون اذن مالک با سرمایه وی مضاربه دیگری منعقد می‌کند و مضارب دوم معاملاتی را انجام می‌دهد. در صورتی که مالک، معاملات مزبور را تنفیذ کند، مضارب دوم مستحق چه چیزی است؟

 1. اجرت‌المثل عمل خود از مضارب اول      2. حصه تعیین شده در مضاربه دوم

۳. اجرت‌المثل عمل خود از مالک               ۴. حصه تعیین شده در مضاربه اول

۱۲- وضعیت حقوقی طلاق اکراهی و نکاح معلق، به ترتیب، کدام است؟

۱. باطل – باطل                                     ۲. غیرنافذ – غیرنافذ           

۳. غیرنافذ – باطل                                  4. باطل – غیرنافذ

۱۳- حمید برای خرید زمینی ۲۰ میلیون تومان می‌پردازد. اگر او به هنگام عقد بداند که بخشی از آن باطل است، حکم مسئله در مورد حق فسخ وی و استرداد ثمن چیست؟

۱. خریدار می‌تواند عقد بیع را فسخ کند و کل ثمن را مسترد کند.

۲. خریدار حق فسخ عقد و استرداد ثمن را ندارد.

۳. خریدار حق فسخ از باب تبعض صفقه را ندارد، اما می‌تواند ثمن مربوط به بخش باطل را مسترد کند.

۴. عقد به طور کامل باطل است، اما خریدار می‌تواند ثمن را مسترد کند.

۱۴- پس از تبدیل آرد فروخته شده به نان، عقد بیع اقاله می‌شود. فروشنده مستحق چه چیزی است؟

۱. مقدار آردی که فروخته است.

۲. فروشنده به مقدار قیمت آرد، در نان تولید شده شریک خریدار است.

٣. نان متعلق به فروشنده است و وی باید اجرت پختن آن را به خریدار بدهد.

۴. نان متعلق به خریدار است و فروشنده مستحق قیمت آن است.

۱۵- درج شرط در بیمه‌نامه برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مبنی بر مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، چه حکمی دارد؟

۱. هم شرط و هم بیمه‌نامه صحیح است.      

۲. شرط باطل بوده اما بیمه‌نامه صحیح است.

٣. هم شرط و هم بیمه‌نامه باطل است.        

۴. شرط باطل است و بیمه‌نامه قابل ابطال است.

۱۶- شخصی متعهد به رنگ آمیزی یک واحد ساختمان شده است. آیا وی می‌تواند اجرای تعهد را به دیگری واگذار کند؟

۱. اجازه متعهدله مطلقاً لازم است

٢. اجازه متعهدله لازم نیست.

٣. بدون اجازه متعهدله می‌تواند واگذار کند، فقط مشروط بر اینکه واگذارشونده از نظر تبحر بالاتر از متعهد باشد.

۴. بدون اجازه متعهدله می‌تواند، مشروط بر اینکه شرط مباشرت متعهد نشده باشد.

۱۷- در کدام مورد صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند؟

۱. صندوق به موجب قانون، معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی پرداخت می‌کند.

٢. زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده ۱۲ قانون باشند.

۳. پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه سبب حادثه باشد.

۴. پروانه فعالیت شرکت بیمه تعلیق یا لغو شود.

۱۸- ولىّ قهری رعایت غبطه صغیر را نمی‌کند و مکرراً موجب ضرر مولّی‌علیه می‌شود. دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟

۱. ضم امین                                          2. بین ضم امین و نصب قیّم اختیار دارد.

۳. ولىّ را ملزم به رعایت غبطه می‌کند.         4. عزل ولی و نصب قیّم

۱۹- در قانون پیش فروش ساختمان، منظور از «پیش‌فروشنده» چه کسی است؟

۱. مالک رسمی زمین، سرمایه‌گذار و مستأجر

۲. مالک رسمی یا غیررسمی زمین یا مستأجر دارای سند رسمی

٣. سرمایه گذار، ملک رسمی یا غیررسمی زمین

۴. صرفاً مالک رسمی زمین یا اعیانی احداثی یا سرمایه‌گذار دارای سند رسمی

۲۰- شروع به رسیدگی به دعاوی خانوادگی چگونه انجام می‌شود؟

۱. با تقدیم درخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آئین دادرسی

۲. با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آئین دادرسی

٣. با تقدیم دادخواست یا درخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آئین دادرسی

۴. با تقدیم درخواست و با رعایت سایر تشریفات آئین دادرسی

۲۱- چنانچه در جریان رسیدگی به یک دعوای مدنی یکی از اصحاب دعوا به محتوای پرونده‌ای دیگر استناد کند که رجوع به آن لازم باشد، در خصوص نحوه رجوع به پرونده مزبور، کدام مورد صحیح است؟

١. اگر پرونده مورد استناد مدنی باشد، دادگاه نمی‌تواند آن را مطالبه کند.

٢. دادگاه فقط می‌تواند رونوشت اوراق مورد استناد پرونده را مطالبه کند.

٣. اگر پرونده مورد استناد کیفری باشد، دادگاه می‌تواند آن را مطالبه کند.

۴. دادگاه مکلف است در هر صورت اصل پرونده مورد استناد را مطالبه کند.

۲۲- در خصوص دستور موقت صادره توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، در پرونده‌ای که منجر به صدور قرار رد شکایت و منتهی به تجدیدنظرخواهی شده‌است، کدام مورد صحیح است؟

۱. با صدور دادنامه رد شکایت توسط دادگاه تجدید‌نظر لغو می‌شود.

۲. صرف اتخاذ تصمیم توسط شعبه موجب الغای دستور موقت می‌شود.

٣. در صورت اعتراض ذینفع، دستور موقت لغو می‌شود تا شعبه به آن رسیدگی کند.

۴. اتخاذ تصمیم در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار دستور موقت در اختیار شعبه تجدیدنظر است.

۲۳- کدام مورد درخصوص دعوت تلفنی خوانده برای حضور در جلسه رسیدگی شورای حل اختلاف صحیح است؟

۱. حتی اگر خوانده حاضر نشد یا لایحه‌ای ارسال نکرد، شورای حل اختلاف ملزم به دعوت با ارسال اخطاریه نیست.

۲. معتبر است، اما اگر خوانده حاضر نشد یا لایحه‌ای ارسال نکرد، شورای حل اختلاف باید مجدداً او را به صورت تلفنی دعوت کند.

٣. اگر خوانده حاضر نشد یا لایحه‌ای ارسال نکرد، شورای حل اختلاف باید با ارسال اخطاریه او را دعوت کند.

۴. معتبر است، اما اگر خوانده حاضر نشد یا لایحه‌ای ارسال نکرد، شورای حل اختلاف می‌تواند با ارسال اخطاریه نیز او را دعوت نماید.

۲۴- اجرای حکم غیابی درصورتی که دادنامه یا اجرائیه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد

۱. منوط به معرفی ضامن معتبر است.                            

۲. بدون اخذ تأمین اجرا می‌شود.

۳. منوط به أخذ تأمین مناسب از محکوم‌له است.

۴. منوط به أخذ تأمین مناسب از محکوم علیه است

۲۵- پس از ابلاغ اجرائیه، محکوم‌علیه مکلف است ظرف چه مدتی نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام کند؟

۱. بیست روز            ۲. سی روز               ۳. شصت روز            4. ده روز

۲۶- اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی باشد که پس از صدور حکم قطعی، جعلیت آن ثابت شده است، کدام مورد درخصوص شکایت از آن صحیح است؟

۱. حکم صادرشده قابل اعاده دادرسی است و مهلت اقدام بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل است.

۲. حکم صادر شده قابل فرجام است و مهلت اقدام برای افراد مقیم ایران ده روز از تاریخ ابلاغ حکم حضوری قطعی است.

۳. حکم صادر شده بدواً قابل فرجام است و در صورت انقضای مهلت فرجام قابل اعاده دادرسی است و مهلت اقدام برای افراد مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم حضوری قطعی است.

۴. چنانچه سندی که جعلیت آن اثبات شده است، سند رسمی باشد، حکم صادر شده قابل اعاده دادرسی است و مهلت اقدام بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل است.

۲۷- اگر رسیدگی به دعوای خواهان منوط به رسیدگی به ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است، کدام گزینه در خصوص نحوه عمل دادگاه رسیدگی‌کننده صحیح است؟

۱. دادگاه اول صلاحیت رسیدگی به دعوای دیگر را نیز دارد مگر در خصوص اموال غیرمنقول

۲. دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند و این قرار قطعی است.

٣. دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند و این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است.

۴. رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم در مرجع صلاحیتدار متوقف می‌ماند و خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند.

۲۸- اگر عین خواسته موضوع دعوا به موجب قرار تأمین خواسته توقیف شده باشد، کدام گزینه در خصوص تبدیل مال توقیف شده صحیح است؟

۱. خوانده می‌تواند با معرفی مالی که دارای ارزش بیشتری است و با موافقت دادگاه، مال توقیف شده را تبدیل کند.

۲. تبدیل مال توقیف شده منوط به موافقت خواهان است.

٣. اگر ارزش مال معرفی شده جدید بیشتر از مال توقیف شده باشد و شرایط سهل‌تری برای نگهداری و فروش داشته باشد با موافقت دادگاه قابل تبدیل است.

۴. اساساً امکان تبدیل مال توقیف شده مزبور به مال دیگر وجود ندارد.

۲۹- حکم قطعی صادر شده از دادگاه خارجی راجع به اموال غیرمنقول محکوم‌علیه در ایران، از جهت قابلیت اجرا در ایران چگونه است؟

۱. چنانچه از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم مذکور صادر نشده باشد، قابل اجراست.

۲. چنانچه بین ایران و کشور متبوع دادگاه صادرکننده حکم خارجی، معامله متقابل وجود داشته باشد، قابل اجرا است.

۳. مطلقاً در ایران قابل اجرا نیست.

۴. چنانچه مقامات صلاحیت‌دار کشور متبوع دادگاه صادرکننده، دستور اجرای حکم را داده باشند، قابل اجراست.

۳۰- کدام گزینه در مورد نحوه تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل، به عنوان خسارت دادرسی در رأی دادگاه صحیح است؟

۱. بر اساس تعرفه تعیین می‌شود، مگر این که قرارداد خصوصی کم‌تر از میزان تعرفه مقرر باشد که در این صورت خسارت بر اساس قرارداد خصوصی تعیین می‌شود.

٢. در هر حال، بر اساس تعرفه تعیین می‌شود.

٣. در هر حال بر اساس قرارداد خصوصی تعیین می‌شود.

۴. بر اساس تعرفه تعیین می‌شود، مگر این که قرارداد خصوصی بیش‌تر از میزان تعرفه مقرر باشد که در این صورت بر اساس قرارداد خصوصی تعیین می‌شود.

۳۱- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی چالوس رأیی صادر کرده که عیناً در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تأیید شده است. محکوم‌له آرای مزبور را در یک دعوا علیه شخص ثالث مطرح نزد شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد استناد قرار داده است، خوانده پرونده اخیرالذکر به عنوان شخص ثالث نسبت به آرای صادر شده اظهار اعتراض می‌کند. کدام مورد در خصوص نحوه طرح اعتراض صحیح است؟

۱. اعتراض باید به موجب درخواست در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح شود.

۲. اعتراض باید به موجب دادخواست در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شود.

٣. اعتراض باید به موجب درخواست در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شود.

۴. اعتراض باید به موجب دادخواست در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح شود.

۳۲- اگر دادگاه بدوی رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند، تأمین هزینه‌ها و وسایل اجرای قرار به عهده کیست؟

۱. خواهان و اگر تأمین نکند، موجب صدور حکم به بی‌حقی وی می‌شود.

۲. خواهان و اگر تأمین نکند، ممکن است موجب صدور قرار ابطال دادخواست شود.

۳. خوانده و اگر تأمین نکند، ممکن است موجب صدور حکم محکومیت وی شود.

۴. خوانده و اگر تأمین نکند، ممکن است از قرائن مثبت علیه وی تلقی شود.

۳۳- چنانچه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و از حکم مورد رسیدگی فرجامی، درخواست اعاده دادرسی شود، کدام مورد درخصوص مرجع تقدیم درخواست مزبور صحیح است؟

۱. درخواست به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود و دیوان رأساً به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.

۲. درخواست به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم می‌شود و رسیدگی به پرونده فرجامی نیز ادامه می‌یابد.

۳. درخواست به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به این درخواست باید از دیوان عالی کشور کسب تکلیف کند.

۴. درخواست به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود و دیوان آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌دهد.

۳۴- کدام مورد در خصوص امکان ورود ثالث در مرحله واخواهی صحیح است؟

۱. امکان‌‌پذیر است.                                 

۲. امکان‌‌پذیر نیست.

٣. در صورت ملی بودن دعوا امکان‌‌پذیر است.

۴. در صورت غیرملی بودن دعوا امکان‌‌پذیر است.

۳۵- کدام مورد در خصوص تکلیف خواهان نسبت به ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی صحیح است؟

۱. خواهان در صورت الزام دادگاه، مکلف به ارائه اصول مستندات است و این امر نیازمند درخواست خوانده نیست.

۲. تکلیف ارائه اصول مستندات منوط به درخواست خوانده است و دادگاه نمی‌تواند رأساً خواهان را به این امر الزام کند.

٣. در صورت غیبت خوانده در جلسه دادرسی، دادگاه می‌تواند رأساً خواهان را به ارائه اصول مستندات الزام کند.

۴. خواهان در هر حال مکلف به ارائه اصول مستندات است و این امر نیازمند الزام دادگاه یا در خواست خوانده نیست.

۳۶- چه نوع اقراری از وکیل دادگستری پذیرفته نمی‌شود؟

١. هر نوع اقرار، اعم از قاطع و غیر قاطع دعوا و در دادگاه یا خارج از آن

۲. هر نوع اقرار در دادگاه، اعم از قاطع و غیرقاطع دعوا

۳. فقط اقرار غیرقاطع دعوا در دادگاه

۴. هر نوع اقرار قاطع دعوا در دادگاه

۳۷- اگر یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود ادعایی راجع به حقوق مال غیرمنقول متعلق به شرکت داشته باشد، کدام مورد درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا صحیح است؟

۱. دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت

٢. اگر ناشی از اختلاف میان شریک و شرکت باشد، دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت

٣. اگر مربوط به مالکیت مال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

۴. دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

۳۸- کدام مورد درخصوص ادعای اعسار مدیر تصفیه شخص حقوقی تجاری منحل شده صحیح است؟

۱. ادعای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به مسموع نیست و وی باید رسیدگی به امر ورشکستگی شخص حقوقی را تقاضا کند.

۲. ادعای اعسار از هزینه دادرسی مسموع است، ولی ادعای اعسار از محکوم‌به امکان‌‌پذیر نیست.

۳. در صورتی که شخص حقوقی تجاری باشد، ادعای اعسار مسموع نیست و در غیر این صورت مسموع است.

۴. ادعای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به مسموع است.

۳۹- چنانچه شوهر پس از انقضای دوماه از تاریخ اطلاع از تولد طفل، دعوای نفی نسب اقامه کند، کدام مورد درخصوص رأی دادگاه صحیح است؟

۱. دادگاه در صورت ایراد خوانده قرار رد دعوا صادر می‌کند.

۲. دادگاه در صورت ایراد خوانده قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند.

٣. دادگاه بدون توجه به ایراد با عدم ایراد خوانده قرار رد دعوا صادر می‌کند.

۴. دادگاه بدون توجه به ایراد یا عدم ایراد خوانده قرار سقوط دعوا صادر می‌کند.

۴۰- کدام مورد در خصوص تغییر خواسته از مطالبه عین معین به قیمت آن صحیح است؟

۱. در صورت تلف عین امکان‌‌پذیر است.                 

٢. در مرحله تجدیدنظر امکان‌‌پذیر است.

٣. فقط تا پایان جلسه اول دادرسی امکان‌‌پذیر است.

۴. فقط تا قبل از ختم رسیدگی امکان‌‌پذیر است.

۴۱- تغییر تعداد مدیران شرکت سهامی در صلاحیت چه مرجعی است؟

۱. مجمع عمومی فوق‌العاده                       ۲. مجمع عمومی عادی

۳. مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده         4. مجمع عمومی مؤسس

۴۲- احراز کدام مورد برای صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه، ضرورت ندارد؟

١. بدهکار بودن شخص                            2. قابل مطالبه بودن دیون

٣. وقفه در پرداخت دیون                         ۴. حیات شخص تاجر

۴۳- در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد، درج کدام مورد در حکم ورشکستگی دادگاه ضرورت دارد؟

۱. تاریخ توقف تاجر                                 ۲. تعیین عضو ناظر

۳. صدور قرار توقیف تاجر                          ۴. تعیین مدیر تصفیه

۴۴- شخص غیر تاجری به اسم دیگری تجارت کرده و در پرداخت دیون خود دچار وقفه می‌شود. اگر وی قسمتی از دارایی خود را با هدف عدم تقسیم آن میان طلبکاران، مخفی کرده باشد، حکم قانونی موضوع چیست؟

۱. از صدور حکم ورشکستگی به تقلّب                            

۲. صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال

٣. محکومیت به مجازات ورشکستگی به تقلّب         

۴. صدور حکم اعسار در پرداخت دین

۴۵- تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی، براتی را صادر کرده که قبول شده است. با صدور حکم ورشکستگی او، ظهرنویسان و ضامن برات چه تکلیفی دارند؟

۱. باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقداً بپردازند.

۲، صرفاً در سررسید برات، تعهد و مسئولیت دارند.

٣. باید برای پرداخت آن در سر وعده، ضامن بدهند.

۴. باید برای پرداخت آن در سر وعده، تضمین مالی یا وثیقه‌ای بدهند.

۴۶- در اساسنامه کدام شرکت باید مقررات مربوط به عضو بیان شود؟

۱. تعاونی                  ۲. سهامی خاص        3. تضامنی               4. با مسئولیت محدود

۴۷- اگر وجه سند تجاری را نتوان به واسطه مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده از چه شخصی می‌تواند مطالبه کند؟

۱. ضامن                                              ۲. شخصی که استفاده بلاجهت کرده است.

۳. ظهرنویس                                         ۴. ضامن ظهرنویس

۴۸- مطابق قانون اصلاحی صدور چک. در خصوص درخواست صدور اجراییه علیه امضاکنندگان چکی که گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است و راجع به مرجع صدور آن، کدام مورد صحیح است؟

۱. درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده، صاحب حساب و ظهرنویسان چک پرداخت نشده، از دادگاه صالح امکان‌‌پذیر است.

۲. درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده، صاحب حساب و ظهرنویسان چک پرداخت نشده، از دادگاه صالح با اجرای ثبت، امکان‌پذیر است.

٣. درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده، صاحب حساب و ظهرنویسان چک پرداخت نشده، از اجرای ثبت امکان‌‌پذیر است.

۴. درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب، از دادگاه صالح امکان‌‌پذیر است.

۴۹- مدیر شرکت «شیمیکال»، چک وعده داری بر عهده حساب جاری شرکت و در وجه شرکت «پترو کالا» صادر می‌کند. سپس، مدیر شرکت «پترو کالا» آن را در وجه احسان ظهرنویسی و منتقل میکند. اگر محل صدور و پرداخت چک در تهران و تاریخ مندرج در چک ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ بوده و در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۸ به علت فقدان موجودی برگشت خورده باشد، دارنده چک علیه چه شخص (اشخاصی)، می‌تواند طرح دعوی حقوقی کند؟

۱. شرکت شیمیکال و مدیر آن و شرکت پتروکالا و مدیر آن

۲. فقط شرکت شیمیکال

٣. صرفا شرکت شیمیکال و مدیر آن

۴. شرکت شیمیکال و مدیر آن و شرکت پتروکالا

۵۰- کدام گزینه درباره آورده غیرنقد در شرکت سهامی خاص صحیح است؟

۱. ممکن است تمام آورده همه سهامداران غیرنقد باشد که در این صورت باید حداقل ۳۵ درصد آن در زمان تأسیس تسلیم شود.

۲. ممکن است تمام آورده همه سهامداران غیرنقد باشد که در این صورت باید کل آن در زمان تأسیس تسلیم شود.

۳. ممکن است فقط بخشی از آورده سهامداران غیرنقد باشد، ولی حداقل ۳۵ درصد آورده آنان باید وجه نقد باشد.

۴. ممکن است فقط بخشی از آورده سهامداران غیرنقد باشد، ولی حداقل ۲۰ درصد آورده آنان باید وجه نقد باشد.

۵۱- سهامدار شرکت سهامی پس از مطالبه. بقیه مبلغ اسمی سهام خود را ظرف مهلت مقرر پرداخت نمی‌کند. کدام مورد صحیح است؟

۱. حق دریافت اندوخته قابل تقسیم را از دست می‌دهد.

۲. حق دریافت سود قابل تقسیم را از دست می‌دهد.

٣. ممکن است گواهی‌نامه سهام او باطل شود.

۴. حق تقدم در خرید سهام شرکت را از دست می‌دهد.

۵۲- اکرم یک فقره چک در وجه مریم صادر کرده که به علت فقدان موجودی با گواهی‌نامه عدم پرداخت مواجه شده است. چنانچه مریم دادخواستی به طرفیت اکرم به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اقامه کند، کدام مورد در خصوص مبدأ و منتهای استحقاق خسارت مزبور صحیح است؟

۱. از تاریخ چک تا زمان صدور رای قطعی

۲. از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت تا زمان وصول مبلغ

٣. از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت تا زمان صدور رای قطعی

۴. از تاریخ چک تا زمان وصول مبلغ

۵۳- یک شرکت سهامی با سلب حق تقدم سهامداران خود، با صدور سهام جدید افزایش سرمایه می‌دهد. کدام مورد صحیح است؟

۱. بر حسب وضعیت مالی شرکت، مبلغ اسمی سهام جدید می‌تواند بیشتر باشد.

٢. اضافه ارزش سهام فروخته شده قابل تقسیم میان سهامداران سابق است.

۳. اضافه ارزش سهام فروخته شده، صرفاً به اندوخته شرکت اضافه می‌شود.

۴. صرفاً می‌تواند معادل اضافه ارزش سهام فروخته شده، سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

۵۴- در خصوص حق العمل کار کدام مورد صحیح است؟

۱. اگر مطابق قرارداد حق العمل کاری یا عرف، مأذون در فروش نسیه‌ای نبوده است، فقط ضامن خسارت تأخیر تأدیه است.

٢. اگر کالا را به قیمتی بیش از آنچه که آمر تعیین کرده‌است، بفروشد، تفاوت قیمت متعلق به اوست.

٣. وقتی مستحق اجرت می‌شود که معامله منعقد شود.

۴. اگر در محاسبه قیمت با آمر تخلّف کند، مستحق اجرت نخواهد بود.

۵۵- آیا با انحلال شرکت سهامی شخصیت حقوقی آن ادامه می‌یابد؟

١. بلی، برای انجام امر تصفیه                     ۲. بلی، اگر مدیر تصفیه تعیین شود.

٣. خیر، شخصیت حقوقی آن زائل می‌شود.    ۴. خیر، مگر در صورت انصراف از انحلال

۵۶- احمد سفته‌ای در وجه بهرام صادر کرده و جواد نیز به عنوان ضامن متعهد سفته، ظهر سفته را امضاء می‌کند. سپس بهرام سفته را به داریوش منتقل می‌کند. اگر دارنده فعلی سفته پس از ۱۵ ماه از تاریخ واخواست طرح دعوی نماید. کدامیک از امضاکنندگان سفته مسئول هستند؟

۱. احمد، بهرام و جواد          ۲. فقط احمد           3. فقط جواد             4. احمد و جواد

۵۷- سفیه شدن عضو در کدام نوع شرکت موجب اخراج وی از شرکت می‌شود؟

۱. سهامی خاص                

۲. تعاونی                

۳. سهامی عام

۴. اساساً در هیچ شرکتی نمی‌توان عضو را به لحاظ محجور شدن اخراج کرد.

۵۸- در صورتی که در متن چک پرداخت آن منوط به شرطی شده باشد، بانک چه اقدامی انجام می‌دهد؟

١. از پرداخت وجه خودداری و گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر می‌کند.

۲. پرداخت آن را منوط به تحقق شرط می‌کند.

۳. به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

۴. پرداخت آن را منوط به دستور دادگاه می‌کند.

۵۹- با عنایت به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کدام مورد «قیمت‌‌‌گذاری تهاجمی» است؟

۱. هدیه دادن اگر موجب ورود لطمه جدی به دیگران شود.

۲. عرضه کالا با قیمتی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند نفر معامله باشد.

۳. عرضه کالا و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف

۴. قائل شدن شرایط تبعیض‌‌‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان

۶۰- طلبکار شرکت تضامنی در کدام صورت می‌تواند علیه شرکا اقامه دعوی کند؟

۱. در صورت عدم پرداخت وجه توسط شرکت

٢. در صورت عدم توان شرکت در پرداخت

٣. فقط در صورت ورشکستگی شرکت                  

۴. در صورت انحلال شرکت

۶۱- احمد، بهرام را تحریک به تغییر کاربری باغ خود کرده است. بهرام مبادرت به تهیه مصالح برای تغییر کاربری می‌کند. او در زمانی که قصد قطع درختان برای ساخت منزل را دارد، به دلیل رسیدن مأموران موفق به اقدام نمی‌شود. با توجه به این که مجازات تغییر کاربری جزای نقدی به میزان یک تا سه برابر بهای زمین با کاربری جدید است. اگر بهای زمین دویست میلیون تومان باشد، مجازات احمد چیست؟

١. جزای نقدی درجه ۸                            2. مجازاتی ندارد.

۳. حداقل مجازات تغییر کاربری                  4. جزای نقدی درجه دو یا سه

۶۲- امکان صدور حکم محکومیت به مجازات‌های تکمیلی توسط دادگاه، در کدام مورد ذیل وجود دارد؟

۱. فقط مجازات‌های تعزیری درجه شش تا یک       

۲. کلیه مجازات‌های تعزیری و بازدارنده

۳. حدّ، قصاص و مجازات‌های تعزیری درجه شش تا یک

۴. حدّ، قصاص و کلیه مجازاته‌ای تعزیری

۶۳- فرید مرتکب اختلاس به مبلغ دو میلیارد ریال شده است. وی قبل از تنظیم کیفرخواست وجوه حاصل از اختلاس را مسترد می‌کند، کدام مورد صحیح است؟

۱. تعلیق حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی الزامی است.

۲. تعلیق حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی اختیاری است.

٣. تعلیق حبس الزامی و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی اختیاری است.

۴. اساساً تعلیق حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی ممنوع است.

۶۴- کدام مورد زیر به عنوان استثنایی بر اصول حاکم بر مسئولیت کیفری نیست؟

۱. مجازات مکره در قتل عمد                    

۲. مسئولیت کیفری شخص حقوقی

٣. مسئولیت کیفری ناشی از رفتار غیر        

۴. مجازات تعزیری افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی

۶۵- فردی مرتکب سه بار زنای مستوجب حد جلد شده و هر سه بار حد بر او جاری شده است. وی مجددا مرتکب یک رابطه نامشروع (با مجازات قانونی تا ۹۹ ضربه شلاق) و یک زنای مستوجب حد جلد و یک فک پلمپ (با مجازات سه ماه تا دو سال حبس) می‌شود. کدام مجازات در مورد وی اجرا می‌شود؟

۱. صد ضربه شلاق حدی و سپس اعدام

۲. صد ضربه شلاق حدی و ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و دو سال حبس

٣. اعدام

۴. دو سال حبس و سپس اعدام

۶۶- مسعود مرتکب شروع به سرقت (مجازات سرقت تعزیری سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است) و بی‌مبالاتی منجر به تخلیه اطلاعاتی توسط دشمنان (با مجازات یک تا شش ماه حبس) شده است. در صورت عدم وجود سابقه محکومیت، وی برای این دو جرم، به ترتیب به کدام مجازات محکوم می‌شود؟‌

۱. جایگزین حبس – حداکثر حبس             2. مجازات ندارد – حبس

۳. مجازات ندارد – جایگزین حبس              4. جایگزین حبس – حبس

۶۷- توبه در جرم موجب حد قذف چه حکمی دارد؟

۱. موجب سقوط مجازات حد می‌شود.

۲. قبل از اثبات جرم موجب سقوط مجازات حد می‌شود.

٣. اگر با اقرار ثابت شده باشد، موجب سقوط مجازات حد می‌شود.

۴. تأثیری در سقوط مجازات حد ندارد

۶۸- وجود گذشت شاکی برای اعمال کدام مورد، ضروری نیست؟

۱. تعویق صدور حکم

۲. حکم به معافیت از کیفر

٣. نظام نیمه آزادی

۴.تبدیل مجازات حبس با حداکثر بیش از شش ماه تا یکسال در جرایم عمدی به جایگزین حبس

۶۹- به موجب قانون جزایی لاحق، مجازات جرم ارتکابی تخفیف می‌یابد. محکوم علیه برای اعمال تخفیف در مجازات موضوع حکم چگونه باید اقدام کند؟

۱. می‌تواند از دیوان عالی کشور با اعمال اعاده دادرسی تقاضای تخفیف کند.

۲. می‌تواند از دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای اعمال تخفیف کند.

۳. می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای اعمال تخفیف را بنماید.

۴. می‌تواند از قاضی اجرای احکام کیفری تقاضا کند و قاضی مزبور تخفیف را اعمال کند.

۷۰- در کدام جرم زیر، قابلیت اعمال قاعده درأ وجود دارد؟

۱. محاربه                 2. سرقت                 3. فساد فی الأرض               4. قوادی

۷۱- فرشاد با محسن که مدیر دفتر شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی است، توافق می‌کند تا به ازای پرداخت یک میلیون تومان، وقت دادرسی نزدیکی تعیین کند. قبل از پرداخت وجه، آنها دستگیر می‌شوند. عنوان مجرمانه رفتار آنان به ترتیب، کدام است؟

۱. رشاء – ارتشاء                                    2. اساسأ اعمال ارتکلیی عنوان مجرمانه ندارد.

۳. شروع به رشاء – شروع به ارتشاء              ۴. فاقد عنوان مجرمانه – تحصیل مال نامشروع

۷۲- احسان ملک خود را با سند رسمی به بیتا اجاره داده و همان ملک را با سند عادی به جواد برای همان مدت اجاره می‌دهد. سپس با مال‌الاجاره اخذ شده از جواد، مبادرت به خرید یک گوشی تلفن همراه کرده و آن را به همسر خود هدیه می‌دهد. احسان مرتکب چه جرایمی شده است؟

‌‌‌1. انتقال منافع غیر و پولشویی                   2. معامله معارض و پولشویی

۳. انتقال مال غیر و کلاهبرداری                 4. معامله معارض و کلاهبرداری

۷۳- تاجری کالایی را که قیمت هر واحد آن یک میلیون تومان است، به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان به تعداد صد هزار عدد خریده و به مبلغ نهصد هزار تومان به فروش رسانده است. اگر وی این کار را به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود کرده باشد، مرتکب چه جرمی شده است؟

۱. ورشکستگی به تقلب                            2. ورشکستگی به تقصیر

۳. کلاهبرداری                                       4. مرتکب جرمی نشده است.

۷۴- شخصی در وبگاه خود محتوای آموزشی نحوه نفوذ غیرمجاز به سامانه بانکی را قرار می‌دهد. اگر چند نفر از این طریق به سامانه حفاظت شده بانک نفوذ کنند، او به چه عنوانی قابل مجازات است؟

۱. معاونت در کلاهبرداری مرتبط با رایانه              

۲. معاونت در سرقت رایانه‌ای

٣. انتشار محتویات آموزشی دسترسی غیرمجاز       

۴. اخلال در سامانه بانکی

۷۵- مدیر دفتر دادگاه در حالی که رأی قابل تجدیدنظر است. عمدأ گواهی می‌کند که رأی قطعیت یافته است و به همین دلیل باعث ضرر یکی از اصحاب دعوا می‌شود. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱. جعل مفادی                             ٢. جعل مادی

٣. نشر اکاذیب                                       4. صدور تصدیق نامه خلاف واقع

۷۶- فرشاد با وارد کردن ضربه به سر کریم موجب از بین بردن حس چشایی او و نیز با ورود ضربه دیگری موجب نقصان حس چشایی فرهاد می‌شود. وی به ترتیب باید چه چیزی را پرداخت کند؟

١. دیه – دیه            ۲. ارش – ارش          ۳. دیه – ارش          ۴. ارش – دیه

۷۷- کامبیز فاقد اعتبار جهت اخذ دسته چک می‌باشد. با مراجعه به بانک ملی با ارائه مدارک و مستندات غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود موفق به اخذ دسته چک از بانک می‌شود. رفتار وی مشمول کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

۱. کلاهبرداری                                       2. شروع به کلاهبرداری

۳. اخذ دسته چک به شیوه متقلبانه             4. جرم نیست

۷۸- کدام یک از رفتارهای زیر در صورتی که توسط کارمند اداره دولتی، نسبت به وجوهی که به وی سپرده شده انجام شود، اختلاس محسوب می‌شود؟

۱. واریز وجوه اداره به حساب دیگری با انگیزه کمک به او

۲. تضییع وجوه اداره در اثر اهمال و سهل انگاری

۳. مصرف وجوه اداره در همان اداره در جایی که قانون اعتباری برای آن تعیین نکرده است.

۴. مصرف وجوه اداره در همان اداره زاید بر اعتبار تعیین شده

۷۹- راننده‌ای در حین رانندگی در آزادراه، به دلیل خستگی زیاد به خواب می‌رود. او در حالت خواب، پای خود را روی پدال گاز می‌فشارد و با سرعت غیرمجاز حرکت کرده و با عابری که به طور غیرمجاز از عرض آزادراه حرکت می‌کند. تصادف می‌کند عابر کشته شده است. نوع جنایت کدام است؟

۱. جنایت عمدی                                    2. جنایت خطای محض

۳. اساساً جنایت نیست.                            ۴. جنایت شبه عمدی

۸۰- ولیّ دم، گذشت خود را مشروط به این کرده است که قاتل به مدت ده سال، هزینه زندگی زن مقتول و سه فرزند وی را بدهد و قاتل شرط را پذیرفته است. تکلیف قصاص چه می‌شود؟

۱. شرط باطل بوده و تأثیری در اسقاط حق قصاص ندارد.

۲. حق قصاص برای ولی دم، تا انقضای مهلت تعهد قاتل یعنی ده سال باقی است.

٣. با پذیرش شرط از سوی قاتل، قصاص ساقط می‌شود.

۴. با شروع انجام تعهد به پرداخت هزینه زندگی زن مقتول و سه فرزند وی از سوی قاتل، قصاص ساقط است.

۸۱- در مواردی که از سوی دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال صادر می‌شود، قیمت چه زمانی ملاک است؟

۱. اجرای حکم          2. قطعیت حکم        ٣. ابلاغ حکم           4. صدور حکم

۸۲- رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز اسلحه و مهمات، در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱. دادگاه انقلاب                                      ۲. دادگاه نظامی

۳. حسب مورد دادگاه انقلاب یا نظامی         4. دادگاه کیفری

۸۳- بعد از صدور قرار ترک تعقیب، برای چند بار و تا چه مدت از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را در خواست کند؟

۱. برای دو بار تا یک سال                         ۲. برای یک بار تا یک سال

۳. برای دو بار تا دو سال                           4. برای یک بار تا شش ماه

۸۴- به دستور دادرس دادگاه عمومی بخش، وثیقه متهم ضبط می‌شود. این دستور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

۱. همان دادگاه بخش، اما با رسیدگی رئیس دادگاه

۲. دادگاه تجدیدنظر استان

٣. دادگاه کیفری دو نزدیک‌ترین شهرستان آن استان

۴. اساساً قابل اعتراض نیست.

۸۵- الزام ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به نگهداری از داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده، حداقل تا چه زمانی است؟

۱. یک ماه                2. سه ماه             

۳. شش ماه              ۴. پانزده روز

۸۶- دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف بین دو دادسرا در یک استان، دادسرای حوزه قضایی «الف» را صالح می‌داند، پس از ارسال پرونده به دادسرای حوزه قضایی «الف»، بازپرس پرونده همچنان اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد. در این حالت چه اقدامی انجام می‌شود؟

۱. پرونده را با ذکر دلایل مجددا به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده و نظر آن دادگاه را جویا می‌شود.

۲. باید به رسیدگی ادامه دهد.

۳. پرونده را به نظر دادستان رسانده و در صورت تأیید وی، مجدداً به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌کند.

۴. پرونده را به نظر دادستان رسانده تا به شعبه بازپرسی که نظر بر صلاحیت دارد، ارجاع شود.

۸۷- دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی یک پسر ۱۴ ساله در دادگاه اطفال و نوجوانان در حال رسیدگی است، حضور این پسر در هنگام رسیدگی به این دعوا چه حکمی دارد؟

۱. لازم نیست، مگر توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

٢. لازم است، مگر طفل مایل به عدم حضور باشد و مراتب را به دادگاه اعلام دارد.

۳. لازم است، ولی نمی‌توان وی را ملزم به توضیح کرد.

۴. لازم نیست، مگر بنا به درخواست طرف دیگر و موافقت دادستان حضور وی ضروری باشد.

۸۸- متهمی به موجب قرار بازداشت موقت، در بازداشتگاه است، بازپرس قرار وی را تبدیل به وثیقه می‌کند، ولی متهم قادر به تودیع وثیقه نبوده و مجددا بازداشت می‌شود. آیا قرار وثیقه فوق قابل اعتراض است؟ ظرف چند روز ؟

۱. قرار وثیقه اساساً قابل اعتراض نیست.

۲. بلی – بلافاصله بعد از ابلاغ

٣. بلی – ده روز از تاریخ ابلاغ

۴. قرار وثیقه که در مقام تخفیف قرار بازداشت صادر می‌شود، در هیچ موردی قابل اعتراض نیست.

۸۹- در پرونده قتل عمدی که در شهرستان آبادان واقع شده و در دادگاه کیفری یک شهرستان اهواز در حال رسیدگی است، وظیفه دفاع از کیفرخواست بر عهده کدام دادسرا است؟

۱. دادسرای آبادان              

۲. دادسرای اهواز                

٣. بنا به تصمیم دادستان کل کشور، دادسرای آبادان با اهواز

۴. حسب تصمیم رئیس دادگاه کیفری یک، دادستان آبادان یا اهواز

۹۰- قرار بایگانی پرونده، در جرایم مستوجب کدام مجازات قابل صدور است؟

۱. تنها در حبس‌های درجه ۷ و ۸

۲. شلاق یا حبس درجه ۴ تا ۸

٣. جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ و حدود مستوجب شلاق

۴. جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸

۹۱- رسیدگی به اتهام متهمی که ۱۷ سال داشته است، در دادگاه اطفال و نوجوانان در حال انجام است. اگر در حین رسیدگی سن متهم از ۱۸ سال گذر نماید، ادامه رسیدگی چه حکمی دارد؟

۱. به صلاحیت دادگاه کیفری دو، قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود.

۲. در همان دادگاه ادامه می‌یابد.

۳. به صلاحیت دادگاه کیفری یک، قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود.

۴. ادامه رسیدگی در این دادگاه منوط به تقاضای متهم و موافقت دادستان است.

۹۲- چنانچه محکوم به حبس در حین اجرای حکم، دچار جنون شود، اجرای حکم چه وضعیتی می‌باید؟

۱. محکوم در بیمارستان روانی بستری شده ولی مدت زمان بستری جزو محکومیت وی محاسبه نمی‌شود.

۲. محکوم در بیمارستان روانی بستری شده و مدت زمان بستری جزو محکومیت وی محاسبه می‌شود.

۳. اجرای حکم به تعویق افتاده و محکوم برای درمان از زندان آزاد می‌شود. ولیکن امکان خروج از حوزه قضایی را برای درمان ندارد

۴. مجازات ساقط شده و محکوم با قرار موقوفی اجرا آزاد می‌شود.

۹۳. «انتشار» و «استفاده» از صوت ضبط شده دادگاه کیفری یک، چه حکمی دارد؟

۱. در هر دو مورد مجاز است.

۲. در هر دو مورد، با اجازه متهم مجاز است.

۳. تنها توسط صدا و سیما مشروط بر آنکه منافاتی با مصلحت متهم یا شاکی نداشته باشد، ممکن است.

۴. انتشار آن ممنوع است، لکن استفاده از آن منوط به اجازه دادگاه است

۹۴- در صورت اخطار به شخص حقوقی که دلایل برای توجه اتهام به وی وجود دارد و عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی بازپرس چه اقدامی می‌کند؟

۱. بدون حضور وکیل یا نماینده قانونی رسیدگی را ادامه می‌دهد.

۲. مدیر شخص حقوقی را با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، برای دفاع احضار می‌کند. ٣. ملزم است برای یک بار دیگر به شخص حقوقی اخطار کند.

۴. نماینده قانونی جلب می‌شود.

۹۵- کنترل حساب‌های بانکی اشخاص توسط بازپرس پس از تأیید کدام مرجع ذیل امکان‌‌پذیر است؟

۱. رئیس کل دادگستری استان                  ٢. داستان حوزه قضایی

۳. رئیس حوزه قضایی                              4. داستان مرکز استان

۹۶- بازپرس با احراز چه شرایطی می‌تواند به محتویات ایمیل متهم برای احراز وقوع کلاهبرداری (با مجازات قانونی ۱ تا ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده) اقدام کند؟

۱. با موافقت رئیس کل دادگستری

٢. امکان این دسترسی وجود ندارد.

۳. با موافقت دادستان

۴. با اطلاع دادستان و موافقت رئیس کل دادگستری استان

۹۷- دادستان کل کشور بر کدام دادسراها نظارت دارد؟

۱. تنها بر دادسراهای عمومی و انقلاب

۲. دادسراهای عمومی و انقلاب و ویژه روحانیت

٣. دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی

۴. دادسرای انتظامی قضات و دادسرای عمومی و انقلاب

۹۸- در صورت عدم معرفی وکیل توسط متهم، در کدام جرایم تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است؟

۱. جرایم مستوجب سلب حیات و حبس ابد

۲. جرایم تعزیری درجه یک تا پنج و جرایم مستوجب سلب حیات

٣. جرایم حدی و جرایم مستوجب دیه بیش از نصف دیه کامل و قصاص نفس

۴. جرایم حدی و جرایم مستوجب سلب حیات

۹۹- گزارش ضابطان دادگستری با چه شرایطی معتبر شناخته می‌شود؟

۱. خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و مورد اعتراض اصحاب دعوا نیز قرار نگیرد. ۲. طبق ضوابط و مقررات به وسیله دو تن از ضابطان تهیه شده باشد.

۳. خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و به تأیید دادستان برسد.

۴. طبق ضوابط و مقررات قانونی تهیه شده باشد و خلاق اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد.

۱۰۰- اگر بازپرس در جریان تحقیق در مورد شخصی دائر بر نگهداری سلاح غیرمجاز متوجه شود که وی با آن مرتکب سرقت مقرون به آزار شده است، باید اقدام به کدام یک از موارد ذیل کند؟

۱. موضوع را به اطلاع دادستان رسانده و در صورت ارجاع دادستان به اتهام دوم هم رسیدگی می‌کند.

٢. اقدام به تحقیق در مورد جرم سرقت مقرون به آزار هم نموده و درباره آن اظهار نظر می‌کند.

۳. مراتب به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می‌رسد تا در صورت شکایت وی تحقیق در مورد آن را آغاز نماید.

۴. اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده، منتظر دستور دادستان می‌ماند.

۱۰۱- با توجه به عبارت زیر، از جمله وظایف وکیل خواهان چیست؟

الوکیل المدعی وظیفته بثّ الدعوى على المدعى علیه عند الحاکم و اقامه البیّنه و تعدیلها»

۱ .اقامه دعوی و اثبات عدالت شهود

۲. تفصیل دعوی و درخواست تعدیل بینه خوانده

۳. تبیین قلمرو دعوی و درخواست گواهی بر عدالت بینه

۴. افشا و اقامه دعوی و معرفی شهود

۱۰۲- با توجه به عبارت زیر، کدام مورد اقرار است؟

«لا یعتبر فی الافرار صدوره من المقر ابتدائأ او کونه مقصوده بالافاده، بل یکفی کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر»

۱. مریم به همسرش می‌گوید که بابت نفقه به من بدهکاری و شوهرش انکار نمی‌کند.

۲. گوینده باید در مقام بیان حقی برای دیگری باشد و مخاطب تصدیق کند.

۳. احمد خطاب به جواد می‌گوید: «ده هزار تومان به من بدهکاری» و جواد پاسخ می‌دهد: «بلی». 4. گوینده باید در مقام بیان رد سخن دیگری باشد و مخاطب تصدیق کند.

۱۰۳- کدام مورد با عبارت زیر منطبق است؟

«یمین العقد هی ما یقع تأکیداً و تحقیقاً لما بنی علیه و التزم به من ایقاع أمر أو ترکه فی الآتی»

١. جواد در دادگاه سوگند می‌خورد که مرتکب سرقت نشده و در آینده نیز سرقت نخواهد کرد.

٢. احمد سوگند می‌خورد که در آینده به هیچ وجه از کشور خارج نشود.

۳. محسن سوگند می‌خورد که منزل خود را به کریم نفروخته است و نخواهد فروخت.

۴. حمید سوگند می‌خورد که خودروی خود را به محمود اجاره داده است و ملتزم به آثار عقد اجاره خواهد بود.

۱۰۴- با توجه به عبارت زیر، اگر میزان ترکه ۱۲۰ واحد باشد، سهم هر یک از منکر، مقرّ و مقرّله به ترتیب چه مقدار است؟

«لو أقر احد ولدی المیت بولد آخر له و انکر الآخر لم‌یثبت المقرّبه، فیأخذ المنکر نصف الترکه و المقرّ ثلثها بمقتضی أقراره و المقرّبه سدسها»

۱. ۶۰ – 20 و ۴۰                                  2. 40 – 60 و ۲۰

۳. ۲۰ – 40 و ۶۰                                   4. 60 – 40 و ۲۰

۱۰۵- عبارت «یجوز أن یتوکل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحده»، جواز چه اقدامی را بیان می‌کند؟

۱. دو نفر به طور مجزا، محمود را وکیل در فروش یک خانه کرده‌اند.

۲. سه نفر وکیل محمود، برای رهن دادن خانه او شده‌اند.

۳. دو نفر وکیل چند نفر شده‌اند، تا از طرف آنان خانه‌ای را بفروشند یا اجاره دهند.

۴. دو یا چند نفر، دو یا چند نفر دیگر را وکیل در انجام چند عمل می‌کنند.

۱۰۶- کدام مورد با عبارت زیر منطبق است؟

«یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلاً للتفویض الى الغیر بأن لم یعتبر فیه المباشره من الموکل»

۱. قابل واگذاری بودن مورد وکالت

۲. قابل انجام بودن مورد وکالت توسط شخص وکیل

٣. اهلیت استیفاء وکیل – عمل حقوقی بودن مورد وکالت

۴. اهلیت تمتع موکل – اهلیت تمتع و استیفاء وکیل

۱۰۷- کدام مورد در ترجمه عبارت زیر صحیح است؟

«لایجب على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدین»

۱. واجب نیست که مرد همسر خود را طلاق دهد تا دین ناشی از نفقه وی را پرداخت کنند.

۲. مرد از بیم ناتوانی در پرداخت نفقه همسرش، واجب نیست که وی را طلاق دهد.

۳. به دلیل ناتوانی در پرداخت نفقه، واجب نیست که مرد همسر خود را طلاق دهد.

۴. واجب نیست که مرد همسر خود را طلاق دهد تا نفقه او را، صرف پرداخت دین خود کند.

۱۰۸- اگر مقر بگوید؛ «عندی ودیعه قد هلکت»، کدام مورد صحیح است؟

۱. یوخذ باقراره و یلغى ما ینافیه                 2. لاتؤخذ بقراره و یلغی ما ینافیه

۳. تلقی الاقرار و یعمل بالاصل                   4. یلغی الأصل و تدرک الاقرار

۱۰۹- کدام مورد از عبارت زیر استفاده می‌شود؟

«إذا سمع الاقرار مثلاً صار شاهداً و إن لم یستدعه المشهود له أو علیه، فلایتوقف کونه شاهداً على الاشهاد و الاستدعاء»

۱. ادای شهادت بر اقرار، متوقف بر درخواست مشهودله با مشهود علیه نیست.

۲. تحمل شهادت یا شنیدن اقرار، متوقف به درخواست قاضی نیست.

۳. تحمل شهادت بر اقرار، متوقف بر درخواست مشهودله یا مشهود علیه نیست.

۴. ادای شهادت یا بیان اقرار، متوقف بر درخواست قاضی یا مشهودله نیست.

۱۱۰- منظور از «احلاف من یکون کاذباً فی نظره» در عبارت زیر چیست؟

«لایجوز للقاضی الحکم بالبینه إذا کانت مخالفه لعلمه أو إحلاف من یکون کاذبا فی نظره»

۱. عدم جواز ابتناء علم قاضی بر سوگندی که دروغ است.

۲. عدم جواز صدور حکم براساس سوگند شخصی که دروغگو است.

۳. عدم جواز تحصیل دلیل توسط قاضی از طریق سوگندی که دروغ است.

۴. عدم جواز سوگند دادن کسی که به نظر قاضی دروغگو است.

۱۱۱- طبق رأی هیأت نظارت، مقرر شده است که آگهی نوبتی تجدید شود. این آگهی چند نوبت منتشر می‌شود و مدت اعتراض به آن چقدر است؟

۱. دو نوبت – شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی 

۲. یک نوبت – سی روز از تاریخ انتشار

۳. یک نوبت – شصت روز از تاریخ انتشار

۴. یک نوبت – تا صدور سند مالکیت

۱۱۲- طبق ماده ۳۴ قانون ثبت. در مورد معاملات رهنی و شرطی در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، طلبکار از چه مرجعی درخواست صدور اجرائیه می‌کند؟

١. اداره ثبت محل دفتر خانه                             2. اجرای ثبت محل دفترخانه

۳. شورای حل اختلاف                              3. دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند

۱۱۳- طبق لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض (مصوب ۱۳۳۳) نحوه رسیدگی دادگاه در خصوص اسناد معارض چگونه است؟

۱. دادگاه به تصرفات هریک رسیدگی می‌کند و سند مالکیتی را که دارنده آن فاقد تصرفات باشد، ابطال می‌کند.

۲. دادگاه پس از رسیدگی به سوابق ثبتی، سند مالکیتی را که تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت آن مؤخر انجام شده است، ابطال می‌کند.

٣. دادگاه پس از رسیدگی، هریک از اسناد معارضی را که جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات انجام نشده است، ابطال می‌کند.

۴. دادگاه پس از رسیدگی، سند مالکیتی را که آگهی‌های نوبتی آن مقدم منتشر شده تشخیص داده و سند مالکیت دیگر را ابطال می‌کنند.

۱۱۴- در دفاتر اسناد رسمی گواهی صحت تصدیق امضاء مخصوص کدام اسناد است؟

۱. اسناد عادی غیرمالی                            ۲. اسناد رسمی

۳. اسناد عادی و رسمی                            3. اسناد مربوط به انتقالات عادی

۱۱۵- طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور، مراجع افراز املاک مشاع و صلاحیت هر مرجع کدام است؟

۱. در افراز املاک مشاع، متقاضی اختیار دارد به دادگاه با اداره ثبت مراجعه کند.

۲. افراز املاک مشاعی که قبول تقاضای ثبت شده و بین اشخاص توافق نباشد یا ادارات ثبت است و املاکی که اسناد مالکیت شرکا صادر نشده و بین آنها اختلاف باشد با دادگاه است.

۳. افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است و بین شرکا غایب مفقودالاثر و محجور نباشد با اداره ثبت است و بقیه در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

۴. افراز املاکی که بین مالکین تصرفات مفروزی بوده با اداره ثبت است و املاکی که تصرفات مالکین در محل مشخص نمی‌باشد با دادگاه است.

۱۱۶- کدام مرجع صلاحیت صدور دستور اجرا نسبت به دیون و تعهدات مندرج در سند نکاح را دارد؟

۱. هریک از دفاتر اسناد رسمی

۲. سردفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ازدواج

٣. رئیس اداره ثبت محل وقوع دفتر ازدواج

۴. رئیس دایره اجرای ثبت محل وقوع دفترخانه ازدواج

۱۱۷- چنانچه آرای هیأت نظارت متناقض با خلاف قانون صادر شده باشد، نحوه اقدام چگونه است؟

۱. رئیس سازمان ثبت موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع می‌دهد.

۲. مدیرکل ثبت استان موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع می‌دهد.

۳. رئیس سازمان ثبت به موضوع رسیدگی و خود تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

۴. هیات نظارت پس از بررسی و تشخیص تعارض، موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع می‌دهد.

۱۱۸- در اسناد لازم‌الاجراء شخصی مدعی است که اموال بازداشت شده جزو مستثنیات دین است، نحوه اقدام برای رسیدگی به شکایت او چگونه است؟

۱. شاکی باید شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به مدیرکل ثبت استان تسلیم کند و مدیر کل استان مبادرت به صدور رای می‌کند.

۲. شاکی باید با تقدیم دادخواست و ارائه مدارک در دادگاه عمومی حقوقی محل طرح دعوی کند.

٣. شاکی باید شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به هیأت نظارت استان تسلیم کند تا هیأت نظارت مبادرت به صدور رأی کند.

۴. شاکی باید شکایت خود را به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رأی رئیس اداره ثبت قابل تجدیدنظر در هیات است.

۱۱۹- مدت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی املاک کدام است؟

۱. سی روز از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود

۲. سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود

۲. شصت روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود

۴. شصت روز از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود

۱۲۰- در صلح محاباتی با حق خیار فسخ برای مصالح، نحوه صدور سند مالکیت چگونه است؟

۱. باید در سند تنظیمی قید شود که سند مالکیت به نام کدام یک از مصالح با متصالح صادر شود.

۲. سند مالکیت به نام متصالح با قید حق فسخ برای مصالح صادر می‌شود.

۳. قبل از سپری شدن مدت حق فسخ، سند مالکیت صادر و در پرونده ضبط و پس از پایان مدت فسخ تسلیم می‌شود.

۴. باید مصلح و متصالح متفقاً درخواست انجام معامله کنند تا سند مالکیت به دفترخانه مورد نظر ارسال شود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21