وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

وکیل صدور اجرائیه چک در ایلام وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

صدور اجرائیه چک و خسارت تاخیر تادیه

شرایط صدور اجراییه چک از طریق دادگستری

دارنده چک برای اینکه بتواند تقاضای صدور اجراییه چک از دادگاه نماید چکی که در دست دارد باید دارای شرایطی باشد:

– برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد.
– در متن چک تصریح نشده باشد که چک جهت تضمین است.
– صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.