وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: رأی شماره ۶۰۷ دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۶۰۷ دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی

منتشره در روزنامه رسمي شماره 1.9788 مورخ 18/11/1391 شماره هـ/90/1243ـ 20/9/1391 تاریخ دادنامه: 29/8/1391 شماره دادنامه: ۶۰۷ کلاسه پرونده: 90/1243 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دبیرکل مبارزه با استعمال دخانیات ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ21/8/1390 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک گردش کار: دبیر کل جمعیت […]