منابع آزمون قضاوت

ردیفعنوان کتابنویسنده
حقوق مدنی
1قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیدکتر ناصر کاتوزیان
2قانون يار حقوق مدنيدکتر سید حسین صفائی
3مختصر حقوق مدنيدکتر سید حسین صفایی

آیین دادرسی مدنی
4مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده آ.د.مدکتر عمروانی
5قانون يار آیين دادرسي مدنيصابر خليل نژاد كياسري

حقوق جزا عمومی
6قانون يار عمومیگروه علمي چتر دانش
7300 پرسش جزاگروه علمي چتر دانش

حقوق جزا اختصاصی
8قانون يار مجازات اسلامیگروه علمي چتر دانش
9500 پرسش جزاگروه علمي چتر دانش

آیین دادرسی کیفری
10قانون يار آیين دادرسي كيفري گروه علمی چتر دانش
11 500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفریگروه علمی چتر دانش

اصول فقه
12اصول فقه علامه حیدری
13تستآقای اسد الله لطفی

تجارت
14قانون يار حقوق تجارتوحيد اميني
15تست دکتر قربانی

متون فقه

16تحریر الروضهترجمه آقای دادمرزی
17متون فقه تالیف آقایان نرگسیان و صیدای
18تست متون فقهآقای لطفی

اساسی
19قانون اساسی
20مختصر حقوق اساسی

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.