دسته: مشاوره

1

مهریه

درخواست مهریه و نفقه.وطلاق توافقی درصورت بخشیدن نصف مهریه وشرایطش.و چگونه میتونم طلاق غیابی بگیرم؟

0

شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست ؟

بر اساس قانون، ازدواج دختر، نیازمند اجازه پدر یا جد پدری اوست؛ ولو آنکه دختر بالغ باشد؛ اما چنانچه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، تکلیف چیست؟ آیا...