بایگانی‌ها: <span>داستان ها</span>

دستور تخلیه فوری ملک در ایلام تا حالا شده یک ملک اجاره ای داشته باشید و بخواین دستور تخلیه فوری ملک رو بگیرین؟ با ما همراه باشید برای این کار باید کلیه شرایط زیر با هم موجود باشند اولا مرجع صالح به برای اغاز این امر(دستور تخلیه فوری) در صلاحیت شورای حل اختلاف محل ملک است و اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی دستور تخلیه خاص موردی است که قرارداد اجاره عادی باشد و امضای دو شاهد در قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد کتبی باشد و مدت و مبلغ در قرارداد ذکر شده باشد . به عبارت دیگر برای تقاضای دستور تخلیه چند شرط باید با هم موجود باشد که این شروط عبارتند از : الف: قرارداد اجاره کتبی باشد. ب: در قرارداد مدت ذکر شده باشد. ج: در قرارداد مبلغ ذکر شده باشد. د: در قرارداد حداقل امضای دو شاهد وجود داشته باشد. هـ: مدت قرارداد پایان یافته باشد. در ثانی در صورتیکه قرارداد اجاره رسمی باشد، مرجع صدور دستور تخلیه و صدور اجراییه در خصوص تخلیه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره اجرای ثبت است. نکته همه : دستور تخلیه با اجاره نامه عادی فقط خاص موردی است که محل، برای سکونت اجاره داده شده باشد و شورای حل اختلاف در هیچ فرضی صالح به رسیدگی به درخواست دستور تخلیه اماکن تجاری یا حکم تخلیه امکان تجاری نیست. درخواست دستور تخلیه نیاز به رسیدگی قضایی در مراجع یاد شده ندارد و بدون حضور طرفین و با وجود شرایط فوق / مرجع مربوط اقدام به صدور دستور تخلیه می نمایند. شورای حل اختلاف و مرجع صدور دستور تخلیه /دستور پرداخت مبلغ قرض الحسنه یا رهن یا پول پیش را به حساب صندوق دادگستری و حساب معرفی شده از سوی مرجع صدور دستور تخلیه را نیز میدهد. مستاجر، مطابق شرایط و به کیفیتی که در قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن آمده است تا دو بار حداکثر به مدت 20 روز میتواند مهلت بگیرد. اگر موجر مدعی عدم پرداخت اجور معوقه یا ورود خسارت به ملک خود باشد می تواند در این خصوص مستقلاً طرح دعوا نموده و مبلغ پول پیش واریز شده در صندوق دادگستری ضمن اجرای دستور تخلیه را توقیف کند.

دستور تخلیه فوری ملک در ایلام تا حالا شده یک ملک اجاره ای داشته باشید و بخواین دستور تخلیه فوری ملک رو بگیرین؟ با ما همراه باشید برای این کار باید کلیه شرایط زیر با هم موجود باشند اولا مرجع صالح به برای اغاز این امر(دستور تخلیه فوری) در صلاحیت شورای حل اختلاف محل ملک است و اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی دستور تخلیه خاص موردی است که قرارداد اجاره عادی باشد و امضای دو شاهد در قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد کتبی باشد و مدت و مبلغ در قرارداد ذکر شده باشد . به عبارت دیگر برای تقاضای دستور تخلیه چند شرط باید با هم موجود باشد که این شروط عبارتند از : الف: قرارداد اجاره کتبی باشد. ب: در قرارداد مدت ذکر شده باشد. ج: در قرارداد مبلغ ذکر شده باشد. د: در قرارداد حداقل امضای دو شاهد وجود داشته باشد. هـ: مدت قرارداد پایان یافته باشد. در ثانی در صورتیکه قرارداد اجاره رسمی باشد، مرجع صدور دستور تخلیه و صدور اجراییه در خصوص تخلیه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره اجرای ثبت است. نکته همه : دستور تخلیه با اجاره نامه عادی فقط خاص موردی است که محل، برای سکونت اجاره داده شده باشد و شورای حل اختلاف در هیچ فرضی صالح به رسیدگی به درخواست دستور تخلیه اماکن تجاری یا حکم تخلیه امکان تجاری نیست. درخواست دستور تخلیه نیاز به رسیدگی قضایی در مراجع یاد شده ندارد و بدون حضور طرفین و با وجود شرایط فوق / مرجع مربوط اقدام به صدور دستور تخلیه می نمایند. شورای حل اختلاف و مرجع صدور دستور تخلیه /دستور پرداخت مبلغ قرض الحسنه یا رهن یا پول پیش را به حساب صندوق دادگستری و حساب معرفی شده از سوی مرجع صدور دستور تخلیه را نیز میدهد. مستاجر، مطابق شرایط و به کیفیتی که در قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن آمده است تا دو بار حداکثر به مدت 20 روز میتواند مهلت بگیرد. اگر موجر مدعی عدم پرداخت اجور معوقه یا ورود خسارت به ملک خود باشد می تواند در این خصوص مستقلاً طرح دعوا نموده و مبلغ پول پیش واریز شده در صندوق دادگستری ضمن اجرای دستور تخلیه را توقیف کند.