برچسب: کیفری

  • کفالت در امور کیفری

    کفالت در امور کیفری مقالات ارسالی در سایت حقوق امروز شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می شود. پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تأمین بگیرد. کفالت در امور کیفری شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و […]

    Continue Reading