برچسب:  <span>پرداخت آن</span>

مهــريــه و چگونگي مطالبـه و پرداخت آن

مهــريــه و چگونگي مطالبـه و پرداخت آن بـه زبـان ســاده مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر