برچسب:  <span>و علمی</span>

به

براساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد تا به منظور گسترش شایستگی‌های حرفه‌ای نظام کارآموزی و کارورزی، آموزش‌های رسمی و غیررسمی فنی حرفه‌ای وعلمی – کاربردی را استمرار