برچسب:  <span>وظايف دادسرا</span>

در در

نوشته : دادرس ژان ژگو1 ترجمه دكتر صدرزاده افشار 1-منشاءو جنبه تاسيسي دادسرادر فرانسه،دادسرا جنبه تاسيسي خود را از تاريخ گرفته است.درواقع وكلاي مدافع كتبي و وكلاي